Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    sysctl - odczyt/zapis parametrow systemu

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    #include <linux/unistd.h>

    #include <linux/sysctl.h>

    _syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);

    int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

OPIS

    Wywolanie _sysctl odczytuje i/lub ustawia parametry jdra. Na przyklad:
    nazw hosta, maksymaln liczb otwartych plikow. Argument wywolania ma
    posta

    struct __sysctl_args {
        int *name;    /* wektor liczb calkowitych opisujcy zmienn */
        int nlen;     /* dlugo tego wektora */
        void *oldval;   /* 0 lub adres, gdzie zachowa star warto */
        size_t *oldlenp; /* ilo miejsca na star warto
                  nadpisywana przez rzeczywisty jej rozmiar */
        void *newval;   /* 0 lub adres nowej wartoci */
        size_t newlen;  /* rozmiar nowej wartoci */
    };

    Wywolanie  to  dokonuje  przeszukiwania  struktury  drzewiastej,
    prawdopodobnie pzypominajcej drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeli dany
    element zostanie znaleziony, wywoluje odpowiedni funkcj do odczytania
    lub zmodyfikowania wartoci.

PRZYK/LAD

    #include <linux/unistd.h>
    #include <linux/types.h>
    #include <linux/sysctl.h>

    _syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);
    int sysctl(int *name, int nlen, void *oldval, size_t *oldlenp,
         void *newval, size_t newlen)
    {
        struct __sysctl_args args={name,nlen,oldval,oldlenp,newval,newlen};
        return _sysctl(&args);
    }

    #define SIZE(x) sizeof(x)/sizeof(x[0])
    #define OSNAMESZ 100

    char osname[OSNAMESZ];
    int osnamelth;
    int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };

    main(){
        osnamelth = sizeof(osname);
        if (sysctl(name, SIZE(name), osname, &osnamelth, 0, 0))
            perror("sysctl");
        else
            printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
        return 0;
    }

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, _sysctl zwraca 0. W przeciwnym wypadku zwracane
    jest -1 i ustawiane errno w sposob okrelajcy rodzaj bldu.

B/LDY

    ENOTDIR
       name nie zostalo znalezione.

    EPERM Brak  uprawnie  do  przeszukiwania  jednego  z napotkanych
       `katalogow', lub brak praw odczytu, gdy oldval bylo niezerowe,
       lub brak praw zapisu, gdy newval bylo niezerowe.

    EFAULT Wywolanie dalo poprzedniej wartoci przez ustawienie oldval na
       nie-NULL, lecz zezwalajc na zerow wielko w oldlenp.

ZGODNE Z

    Wywolanie to jest to specyficzne dla Linuksa i nie powinno by uywane w
    przenonych programach.  Wywolanie sysctl jest obecne w Linuksie od
    1.3.57. Pochodzi z 4.4BSD. Jedynie Linux posiada jego odwzorowanie w
    /proc/sys a konwencje nazywania obiektow roni si midzy Linuksem i BSD
    4.4, lecz deklaracja funkcji sysctl(2) jest taka  sama  w  obu
    przypadkach.

USTERKI

    Nazwy obiektow roni si pomidzy wersjami jdra. CZYNI TO NINIEJSZ FUNKCJ
    SYSTEMOW BEZUYTECZN DLA APLIKACJI. Naley zamiast niego uywa interfejsu
    /proc/sys.
    Nie wszystkie dostpne obiekty s odpowiednio udokumentowane.
    Nie jest jeszcze moliwe zmienianie systemu operacyjnego przez zapis do
    /proc/sys/kernel/ostype.

ZOBACZ TAKE

    proc(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.