Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    time - pobranie czasu w sekundach

SK/LADNIA

    #include <time.h>

    time_t time(time_t *t);

OPIS

    time zwraca czas od 1 stycznia 1970r 00:00:00 GMT, mierzony w
    sekundach.

    Jeli t nie jest rowne NULL, to zwracana warto jest rownie zapisywana w
    pamici wskazywanej przez t.

WARTO ZWRACANA

    W przypadku pomylnego zakoczenia, zwracana jest warto liczbowa dla
    czasu w sekundach od Epoki. W przypadku  bldu,  zwracane  jest
    ((time_t)-1) i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    EFAULT t wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

UWAGI

    POSIX.1 definiuje liczb sekund od Epoki jako warto, ktore ma by
    interpretowana jako liczba sekund pomidzy zadanym czasem a Epok,
    obliczona jako ronica czasow UTC z wykorzystaniem uproszczonego wzoru,
    w ktorym ignorowane s sekundy przestpne, a wszystkie lata podzielne
    przez 4 s przestpne. Warto ta nie jest tym samym, co rzeczywista liczba
    sekund pomidzy zadanym czasem a Epok, gdy istniej sekundy przestpne
    oraz zegary nie musz by synchronizowane z czasem standardowym. Ma to na
    celu spojn interpretacj dla liczby sekund od  Epoki;  dodatkowe
    uzasadnienie mona znale w POSIX.1 Annex B 2.2.2.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3
    W BSD 4.3 wywolanie to jest przedawnione z uwagi na gettimeofday(2).
    POSIX nie okrela adnych sytuacji bldnych.

ZOBACZ TAKE

    ctime(3), date(1), ftime(3), gettimeofday(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.