Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    times - pobiera czasy procesow

SK/LADNIA

    #include <sys/times.h>

    clock_t times(struct tms *buf);

OPIS

    times() przechowuje biece czasy wykonywania procesu w struct tms, do
    ktorej prowadzi buf. struct tms jest zdefiniowana w <sys/times.h>
    nastpujco:

    struct tms {
       clock_t tms_utime; /* czas w przestrzeni uytkownika */
       clock_t tms_stime; /* czas systemowy */
       clock_t tms_cutime; /* czas w przestrzeni uytkownika dla dzieci*/
       clock_t tms_cstime; /* czas systemowy dzieci */
    };

    Pole tms_utime zawiera czas CPU spdzony na wykonywaniu instrukcji
    procesu wywolujcego t funkcj. Pole tms_stime zawiera czas CPU spdzony w
    systemie  podczas  wykonywania zada zleconych przez proces. Pole
    tms_cutime zawiera sum tms_utime i tms_cutime wartoci dla wszystkich
    dzieci, na ktore proces czekal. Pole tms_cstime zawiera sum wartoci
    tms_stime i tms_cstime dla wszystkich dzieci, na ktore proces czekal.

    Czas zakoczonych procesow-dzieci (i ich potomkow) jest dodawany w
    momencie, gdy wait(2) lub waitpid(2) zwroc ich identyfikatory procesu.
    W szczegolnoci nigdy nie zostan policzone czasy wnukow, na ktore dzieci
    nie poczekaly.

    Wszystkie raportowane czasy s wyraone w tikach zegara

WARTO ZWRACANA

    times() zwraca liczb tykni zegara, ktore uplynly od pewnego wybranego
    punktu przeszloci. Dla Linuksa 2.4 i wczeniejszych tym punktem jest
    moment uruchomienia systemu. Od wersji 2.6 Linuksa tym punktem jest
    (2^32/HZ) - 300 (tj. okolo 429 milionow) sekund przed momentem
    uruchomienia systemu. Warto zwracana moe przekroczy dopuszczalny zakres
    typu clock_t. W razie bldu zwracane jest (clock_t) -1 i odpowiednio
    jest ustawiana warto zmiennej errno.

UWAGI

    Liczb tykni zegara na sekund mona uzyska, uywajc
       sysconf(_SC_CLK_TCK);
    W standardzie POSIX-1996 symbol CLK_TCK (zdefiniowany w <time.h> jest
    uznany za starzejcy si. Obecnie jest przestarzaly.

    W wersjach Linuksa przed 2.6.9, jeeli obsluga sygnalu SIGCHLD jest
    ustawiona na SIG_IGN, to czasy zakoczonych dzieci s automatycznie
    zawarte w polach tms_cstime i tms_cutime, mimo e POSIX 1003.1-2001
    okrela, e tak si powinno si zdarzy tylko wtedy, gdy proces czeka na
    swoje dzieci wywolujc funkcj wait(). To niedostosowanie do standardu
    jest poprawione w Linuksie 2.6.9 i nastpnych wersjach.

    Pod Linuksem argument buf moe mie warto NULL, w czego wyniku times()
    tylko zwroci wynik funkcji. Jednake POSIX nie okrela takiego zachowania
    i wikszo innych implementacji uniksowych wymaga, aby parametr buf nie
    byl NULL-em.

    Prosz zauway, e clock(3) zwraca wartoci typu clock_t, ktore s wyraone
    nie w tykniciach zegara, ale w CLOCKS_PER_SEC.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD

UWAGI HISTORYCZNE

    SVr1-3 zwraca long, a czlonkowie struktury s typu time_t, chocia
    przechowuj tyknicia zegara, a nie sekundy od pocztku epoki. V7 uywal
    typu long dla czlonkow struktury, poniewa nie mial jeszcze wtedy typu
    time_t.

    W starszych systemach liczba tykni zegara na sekund jest podawana w
    zmiennej HZ.

ZOBACZ TAKE

    time(1), getrusage(2), wait(2), clock(3), sysconf(3), time(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.