Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

       truncate, ftruncate - ustawienie dlugoci pliku

SK/LADNIA

       #include <unistd.h>
       #include <sys/types.h>

       int truncate(const char *path, off_t length);
       int ftruncate(int fd, off_t length);

OPIS

       Funkcje   truncate   i   ftruncate  powoduj  ustawienie  dlugoci  pliku
       wskazanego przez nazw  path  lub  wskazanego  przez  deskryptor  fd  na
       dokladnie length bajtow dlugoci.

       Jeeli  plik  przed  operacj  byl dluszy to odcite dane zostan utracone.
       Jeeli plik przed operacja byl krotszy zostanie on  wydluony  bajtami  o
       wartoci zero.

       Biecy wskanik pliku nie jest zmieniany.

       Jeeli  zmienil si rozmiar pliku to ctime i mtime pliku s aktualizowane,
       a bity suid i sgid atrybutow pliku s kasowane.

       Deskryptor pliku przekazywany do ftruncate, musi by otwarty do  zapisu,
       a  plik ktorego nazwa przekazywana jest do truncate, musi by dostpny do
       zapisu.

WARTO ZWRACANA

       Przy pomylnym zakoczeniu funkcje zwracaj warto  zero.  Przy  wystpieniu
       bldu zwracane jest -1 a wlaciwa informacja o bldzie jest w errno.

B/LDY

       Dla truncate:

       EACCES Search  permission is denied for a component of the path prefix,
              or the named file is not writable by the user.

       EFAULT Path points outside the process's allocated address space.

       EFBIG  Argument length jest wikszy ni maksymalna dlugo pliku. (XSI)

       EINTR  A signal was caught during execution.

       EINVAL The argument length is negative or larger than the maximum  file
              size.

       EIO    An I/O error occurred updating the inode.

       EISDIR Wskazana nazwa pliku jest nazw katalogu.

       ELOOP  Too  many  symbolic  links  were  encountered in translating the
              pathname.

       ENAMETOOLONG
              A component of a pathname exceeded 255 characters, or an  entire
              path name exceeded 1023 characters.

       ENOENT Plik wskazywany przez nazw nie istnieje.

       ENOTDIR
              A component of the path prefix is not a directory.

       EROFS  The named file resides on a read-only file system.

       ETXTBSY
              The  file  is  a pure procedure (shared text) file that is being
              executed.

       For ftruncate the same errors apply, but instead of things that can  be
       wrong with path, we now have things that can be wrong with fd:

       EBADF  The fd is not a valid descriptor.

       EBADF or EINVAL
              The fd is not open for writing.

       EINVAL The fd does not reference a regular file.

ZGODNE Z

       4.4BSD,  SVr4  (these function calls first appeared in BSD 4.2).  POSIX
       1003.1-1996 has ftruncate.  POSIX 1003.1-2001 also has truncate, as  an
       XSI extension.

       SVr4  documents  additional truncate error conditions EMFILE, EMULTIHP,
       ENFILE, ENOLINK.  SVr4 documents for  ftruncate  an  additional  EAGAIN
       error condition.

UWAGI

       The  above  description  is  for  XSI-compliant  systems.  For non-XSI-
       compliant  systems,  the  POSIX  standard  allows  two  behaviours  for
       ftruncate  when  length  exceeds the file length (note that truncate is
       not specified at all in  such  an  environment):  either  returning  an
       error,   or   extending   the   file.   (Most  Unices  follow  the  XSI
       requirement.)

ZOBACZ TAKE

       open(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

       Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu  Tlumaczenia
       Manuali  i  moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
       opisem a rzeczywistym zachowaniem  opisywanego  programu  lub  funkcji,
       prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  1998-12-21                       TRUNCATE(2)