Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wait3, wait4 - oczekiwanie na zakoczenie procesu (styl BSD)

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait3(int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

    pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int opcje,
       struct rusage *ruzycie);

OPIS

    Funkcja wait3 zawiesza wykonywanie biecego procesu a jego potomek nie
    zakoczy dzialania, lub a nie zostanie dostarczony sygnal, ktorego akcj
    jest zakoczenie biecego procesu lub wywolanie funkcji obslugi sygnalu.
    Jeli potomek zakoczyl dzialanie przed wywolaniem tej funkcji (tzw.
    "zombie" - proces duch), zakoczy ona dzialanie natychmiast. Wszelkie
    zasoby systemowe uywane przez potomka s zwalniane.

    Funkcja wait4 zawiesza wykonywanie biecego procesu a potomek, okrelony
    przez  argument  pid nie zakoczy dzialania, lub a nie zostanie
    dostarczony sygnal, ktorego akcj jest zakoczenie biecego procesu lub
    wywolanie funkcji obslugi sygnalu. Jeli potomek okrelony przez pid ju
    zakoczyl dzialanie (proces duch), funkcja koczy dzialanie natychmiast.
    Wszelkie zasoby systemowe uywane przez potomka s zwalniane.

    Warto pid moe by jednym z:

    < -1  oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, ktorego identyfikator
       grupy procesow jest rowny modulowi wartoci pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to
       rownowane wywolaniu wait3.

    0   oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, ktorego identyfikator
       grupy procesow jest rowny identyfikatorowi procesu wolajcego.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, ktorego PID jest rowny wartoci
       pid.

    Warto argumentu opcje jest bitowym OR zera lub wicej sporod nastpujcych
    stalych:

    WNOHANG
       oznacza zwrocenie wartoci natychmiast w wypadku gdy nie ma
       potomka, na ktorego mona by czeka.

    WUNTRACED
       oznacza rownie nieobslugiwanie zatrzymanych potomkow oraz tych,
       ktorych status nie zostal zgloszony.

    Jeli status nie wynosi NULL, wait3 i wait4 zapisuj w  miejscu
    wskazywanym przez status informacje o stanie.

    Stan ten moe by okrelony za pomoc nastpujcych makr (pobierajcych jako
    argument bufor stanu (warto int), -- nie wskanik do tego bufora:

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, gdy potomek zakoczyl prac normalnie.

    WEXITSTATUS(status)
       wyraa ostatnich osiem znaczcych bitow kodu powrotu zakoczonego
       potomka (ktory mogl by ustawiony jako argument funkcji exit lub
       jako argument instrukcji return w programie glownym. Makro to
       moe  by  przetwarzane tylko jeli WIFEXITED zwrocilo warto
       niezerow.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawd, jeli potomek zakoczyl  dzialanie  z  powodu
       nieprzechwyconego sygnalu.

    WTERMSIG(status)
       zwraca  numer sygnalu, ktory spowodowal zakoczenie procesu
       potomnego. Makro to moe by wyliczane tylko po zwroceniu przez
       WIFSIGNALED wartoci niezerowej.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawd, jeli proces potomny, ktory spowodowal wyjcie jest
       obecnie zatrzymany. Jest to moliwe tylko jeli wywolanie wykonano
       z uyciem WUNTRACED.

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnalu, ktory spowodowal zatrzymanie potomka.
       Makro to moe by wyliczane tylko po zwroceniu przez WIFSTOPPED
       wartoci niezerowej.

    Jeli ruzycie nie jest rowne NULL, zdefiniowana w <sys/resource.h>
    struktura struct rusage, na ktor ruzycie wskazuje, zostanie wypelniona
    informacjami  o wykorzystywaniu zasobow.  Szczegoly znajduj si w
    getrusage(2).

WARTO ZWRACANA

    Identyfikator zakoczonego procesu lub -1 w  przypadku  bldu  (w
    szczegolnoci, gdy nie istnieje proces potomny zadanego rodzaju, na
    ktory mona by oczekiwa), lub zero jeli uyto WNOHANG i nie byl dostpny
    aden potomek. W ostatnich dwoch przypadkach zostanie odpowiednio
    ustawione errno.

B/LDY

    ECHILD Nie istnieje aden odpowiedni proces potomny, na ktory mona by
       oczekiwa.

    EINTR Jeli nie ustawiono WNOHANG a zostal przechwycony niezablokowany
       sygnal lub SIGCHLD.

    UWAGI Dolczenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, lecz zwiksza
       przenono.  (Faktycznie,  <sys/resource.h>  zawiera  definje
       struktury rusage z polami typu struct timeval zdefiniowanego w
       <sys/time.h>.)

    Prototyp dla tych funkcji jest dostpny jedynie, gdy zdefiniowano
    _BSD_SOURCE (jawnie lub porednio, nie definiujc _POSIX_SOURCE lub
    kompilujc z opcj -ansi).

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKE

    signal(2), getrusage(2), wait(2), signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.