Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    wait, waitpid - oczekiwanie na zakoczenie procesu

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/wait.h>

    pid_t wait(int *status);
    pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);

OPIS

    Funkcja wait zatrzymuje wykonywanie biecego procesu a do zakoczenia
    procesu potomka lub a do dostarczenia sygnalu koczcego biecy proces lub
    innego, dla ktorego wywolywana jest funkcja obslugi sygnalu. Jeli
    potomek zakoczyl dzialanie przed wywolaniem tej funkcji (tak zwany
    proces-duch - "zombie"), to funkcja koczy si natychmiast. Wszelkie
    zasoby potomka s zwalniane.

    Funkcja waitpid zawiesza wykonywanie biecego procesu dopoki potomek
    okrelony przez pid nie zakoczy dzialania lub dopoki nie zostanie
    dostarczony sygnal, ktorego akcj jest zakoczenie procesu lub wywolanie
    funkcji obslugujcej sygnaly. Jeli potomek, podany jako pid, zakoczyl
    swoje dzialanie przed wywolaniem tej funkcji (tak zwany  proces
    "zombie"), funkcja koczy si natychmiast. Wszelkie zasoby potomka s
    zwalnianie.

    Warto pid moe by:

    < -1  co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny, ktorego ID
       grupy procesow jest rowny wartoci bezwzgldnej pid.

    -1   co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to takie
       samo zachowanie, jakie wykazuje wait.

    0   co oznacza oczekiwanie na kady proces potomny, ktorego ID grupy
       procesu jest rowne ID grupy procesu wywolujcego funkcj.

    > 0  oznacza oczekiwanie na potomka, ktorego ID procesu jest rowny
       wartoci pid.

    Warto options jest sum OR zera lub wicej sporod nastpujcych stalych:

    WNOHANG
       oznacza natychmiastowy powrot z funkcji, jeli potomek nie
       zakoczyl pracy.

    WUNTRACED
       oznacza zakoczenie take dla zatrzymanych (ale nie ledzonych)
       procesow potomnych, ktorych stan jeszcze nie zostal zgloszony.
       Stan ledzonych procesow potomnych, ktore zostaly zatrzymane,
       jest udostpniany rownie bez tej opcji.

    (Ponisze opcje dotycz wylcznie Linuksa.)

    Jeli status nie jest rowne NULL, wait lub waitpid zapisuje dane o
    stanie w buforze wskazywanym przez status.

    Stan ten mona zanalizowa nastpujcymi makrami (makra te pobieraj jako
    argument bufor stat (typu int), -- nie wskanik do bufora!):

    WIFEXITED(status)
       jest niezerowe, jeli potomek normalnie zakoczyl prac.

    WEXITSTATUS(status)
       analizuje osiem  najmniej  znaczcych  bitow  kodu  powrotu
       zakoczonego potomka, ktore mogly by ustawione jako argument
       wywolania exit() lub jako argument instrukcji return w programie
       glownym. Makro to moe by przetworzone, tylko jeli WIFEXITED
       zwrocilo warto niezerow.

    WIFSIGNALED(status)
       zwraca prawd, jeli proces potomny zakoczyl prac z powodu
       nieprzechwyconego sygnalu.

    WTERMSIG(status)
       zwraca  numer sygnalu, ktory spowodowal zakoczenie procesu
       potomnego. Makro to moe by przetworzone, tylko jeli WIFSIGNALED
       zwrocilo warto niezerow.

    WIFSTOPPED(status)
       zwraca prawd, jeli proces potomny jest obecnie zatrzymany; jest
       to moliwe tylko gdy w wywolaniu uyto WUNTRACED oraz gdy proces
       potomny jest ledzony (zobacz ptrace(2)).

    WSTOPSIG(status)
       zwraca numer sygnalu, ktory spowodowal zatrzymanie potomka.
       Makro to moe by przetworzone, tylko jeli WIFSTOPPED zwrocilo
       warto niezerow.

    Niektore wersje Uniksa (np. Linux, Solaris, ale nie AIX, SunOS)
    definiuj take makro WCOREDUMP(status) sprawdzajce, czy proces potomny
    dokonal  zrzutu pamici. Naley go uywa tylko pomidzy dyrektywami
    kompilatora #ifdef WCOREDUMP ... #endif.

WARTO ZWRACANA

    PID zakoczonego potomka lub zero, jeli uyto WNOHANG, a nie bylo
    dostpnego adnego potomka, albo -1 w przypadku bldu (w tym ostatnim
    wypadku odpowiednia warto jest nadawana errno).

B/LDY

    ECHILD jeli proces o zadanym pid nie istnieje lub nie jest potomkiem
       procesu wywolujcego. (Moe si to zdarzy rownie w przypadku
       potomka, ktory ustawil akcj obslugi sygnalu SIGCHLD na SIG_IGN.
       Zobacz take: wtki w sekcji UWAGI LINUKSOWE.)

    EINVAL jeli argument options jest niepoprawny.

    EINTR jeli  WNOHANG  nie  bylo ustawione, a zostal przechwycony
       niezablokowany sygnal lub SIGCHLD.

UWAGI

    Specyfikacja Single Unix Specification opisuje znacznik SA_NOCLDWAIT
    (nieobslugiwany pod Linuksem) taki, e jeeli jest ustawiony ten znacznik
    albo akcja dla SIGCHLD jest ustawiona na SIG_IGN, to procesy potomne po
    zakoczeniu nie staj si procesami-duchami ("zombies") i wywolanie
    funkcji wait() lub waitpid() zablokuje proces do czasu, gdy wszystkie
    procesy potomne zakocz dzialanie, a nastpnie zakoczy si bldem z errno
    ustawionym na ECHILD.

    Oryginalny standard POSIX nie okrela zachowania w przypadku ustawienia
    SIGCHLD  na SIG_IGN. Poniejsze standardy, wlczajc SUSv2 i POSIX
    1003.1-2001 okrelaj zachowanie w sposob taki, jaki opisano w opcji
    zgodnoci z XSI. Linux nie spelnia tego drugiego w dwoch opisanych
    powyej punktach: jeli wywolanie wait() lub waitpid() jest wykonywane z
    ignorowaniem SIGCHLD, zachowuje si ono tak, jakby SIGCHLD nie byly
    ignorowane, to znaczy, wywolanie zostaje zablokowane  do  chwili
    zakoczenia nastpnego potomka, a nastpnie zwraca PID i kod powrotu tego
    potomka.

UWAGI LINUKSOWE

    Pod Linuksem, wtek zarzdzany przez jdro nie jest uruchamiany inaczej ni
    zwykly proces. Zamiast tego wtek jest po prostu procesem stworzonym
    przez wywolanie dostpnej tylko pod Linuksem  funkcji  systemowej
    clone(2).  Inne funkcje, jak na przyklad przenone pthread_create(3) s
    zaimplementowane przez wywolania funkcji clone(2). W wersjach Linuksa
    poprzedzajcych  2.4, wtek byl po prostu specyficznym przypadkiem
    procesu. W zwizku z tym nie mogl on czeka na potomkow innego wtku nawet
    w przypadku, gdy ten drugi wtek naleal do tej samej grupy wtkow.
    Jednake, POSIX zaleca tak funkcjonalno, wic poczwszy od Linuksa 2.4
    wtek moe (i domylnie bdzie) czeka na potomkow innych wtkow nalecych do
    tej samej grupy wtkow.

    Nastpujce, specyficzne dla Linuksa opcje w options s przeznaczone dla
    potomkow utworzonych za pomoc clone(2).

    __WCLONE
       Oczekiwanie tylko na potomkow typu "clone". Jeli opcja ta
       zostanie pominita bdzie oczekiwanie tylko na potomkow typu "nie-
       clone". (Potomek typu "clone" to taki, ktory po zakoczeniu nie
       dostarcza swojemu procesowi macierzystemu sygnalu lub dostarcza
       sygnal inny ni SIGCHLD.)  Opcja ta jest ignorowana, jeli
       ustawiona jest rownie opcja __WALL.

    __WALL (Poczwszy od Linuksa 2.4) Oczekiwanie na procesy  potomne
       niezalenie od ich typu ("clone" lub "non-clone").

    __WNOTHREAD
       (Poczwszy od Linuksa 2.4) Nie oczekiwa na procesy potomne innych
       wtkow w obrbie tej samej grupy wtkow. Bylo to w Linuksie domylne
       przed wersj 2.4.

ZGODNE Z

    SVr4, POSIX.1

ZOBACZ TAKE

    clone(2), ptrace(2), signal(2), wait4(2), pthread_create(3), signal(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.