Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    write - zapis do deskryptora pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

OPIS

    write zapisuje maksymalnie count bajtow do pliku wskazywanego przez
    deskryptor fd. Zapis nastpuje z bufora wskazywanego przez buf.  POSIX
    wymaga, by read(), ktore moe pojawi si po zakoczeniu write(), zwrocilo
    nowe dane. Naley zauway, e nie wszystkie systemy plikow s zgodne z
    POSIX.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracana jest liczba zapisanych bajtow (zero
    oznacza nie zapisanie niczego). Po bldzie zwracane jest  -1  i
    odpowiednio ustawiane errno. Jeli count jest rowne zero, a deskryptor
    pliku odnosi si do zwyklego pliku, zostanie zwrocone zero, nie powodujc
    adnych innych efektow. Dla plikow specjalnych wyniki s nieprzenone.

B/LDY

    EBADF fd nie jest prawidlowym deskryptorem pliku lub nie jest otwarty
       dla zapisu.

    EINVAL fd jest dowizany do obiektu, ktory nie nadaje si do zapisu.

    EFAULT buf jest poza dostpn dla uytkownika przestrzeni adresow.

    EFBIG Wykonano prob zapisu  do  pliku  przekraczajc  zaleny  od
       implementacji  maksymalny  rozmiar  pliku  lub przekraczajc
       maksymalny rozmian pliku dla danego procesu.  Ewentualnie,
       wystpila proba zapisu na pozycji poza maksymaln dozwolon pozycj
       w pliku.

    EPIPE fd jest podlczony do potoku, lub gniazda, ktorego koniec
       czytajcy jest zamknity. Gdy wystpi taka sytuacja, proces piszcy
       rownie otrzyma sygnal SIGPIPE. (Tak wic warto zwracana podczas
       zapisu jest widoczna jedynie, gdy program przechwytuje blokuje
       lub ignoruje ten sygnal.)

    EAGAIN Wybrano nieblokujce we/wy (za pomoc O_NONBLOCK), a do potoku lub
       gniazda fd nie mona natychmiast zapisa danych.

    EINTR Wywolanie  zostalo  przerwane  sygnalem  przed  zapisaniem
       jakichkolwiek danych.

    ENOSPC Na urzdzeniu zawierajcym plik, do ktorego odnosi si fd, nie ma
       miejsca na dane.

    EIO  Podczas modyfikacji i-wzla wystpil niskopoziomowy bld we/wy.

    Mog wystpi rownie inne bldy, zalene od rodzaju obiektu podlczonego do
    fd.

ZGODNE Z

    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.3BSD. SVr4 dokumentuje dodatkowe kody
    bldow EDEADLK, ENOLCK, ENOLNK, ENOSR, ENXIO i ERANGE. Pod SVr4 zapis
    moe zosta przerwany w kadej chwili, nie za tylko przed zapisaniem
    jakichkolwiek danych, zwracajc EINTR.

NOTES

    Pomylne zakoczenie write nie gwarantuje, e dane zostaly zapisane na
    dysku. W rzeczywistoci, w niektorych bldnych implementacjach nie
    gwarantuje to nawet, e zostalo zarezerwowane miejsce na dane. Jedynym
    sposobem, aby te rzeczy zapewni jest wywolanie fsync(2) po zapisaniu
    wszytkich danych.

ZOBACZ TAKE

    close(2), fcntl(2), fsync(2), ioctl(2), lseek(2), open(2), read(2),
    select(2), fwrite(3), writev(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.