Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Man - konwersja stron podrcznika z/do plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::Man jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentacji w
    formacie nroff (jzyk stron podrcznika ekranowego) do innych jzykow
    [uywanych przez ludzi].

T/LUMACZENIE Z POMOC PO4A::MAN

    Modul bardzo si stara, aby ulatwi ycie tlumacza. Dlatego tekst
    prezentowany tlumaczowi nie jest doslown kopi oryginalnego tekstu
    strony podrcznika. W istocie, ukrywane s surowe czci formatu nroff, tak
    eby tlumacze nie zrobili w nich balaganu.

  Zawijanie tekstu
    Teksty niewcitych akapitow s automatycznie zawijane dla wygody
    tlumacza. Moe to prowadzi do niewielkich ronic w wygenerowanym pliku
    wyjciowym, poniewa reguly zawijania tekstu uywane przez groffa nie s
    jasne - na przyklad czasami groff zachowuje dwie spacje wystpujce po
    nawiasie.

    Tak czy owak, ronica bdzie dotyczyla tylko rozmieszczenia dodatkowych
    spacji w zawinitym tekcie akapitu.

  Okrelanie czcionki
    Pierwsza zmiana dotyczy specyfikacji zmian czcionek. W nroffie istnieje
    kilka sposobow okrelenia, e podane slowo powinno by napisane czcionk
    mal, wytluszczon lub kursyw. W tekcie do przetlumaczenia mona to zrobi
    tylko na jeden sposob, zapoyczony z formatu POD (formatu dokumentacji
    Perla):

    I<tekst> -- kursywa
      odpowiednik \fItekst\fP lub ".I tekst"

    B<tekst> -- tekst wytluszczony
      odpowiednik \fBtekst\fP lub ".B tekst"

    R<tekst> -- tekst zwykl czcionk
      odpowiednik \fRtekst\fP

    CW<tekst<gt> -- tekst o stalej szerokoci
      odpowiednik \f(CWtekst\fP lub ".CW tekst"

    Uwaga: CW nie jest dostpne dla wszystkich urzdze groffa. Uywanie go nie
    jest zalecane. Jest dostarczone dla wygody uytkownika.

  Automatyczna transliteracja znak'ow
    Po4a automatycznie zamienia niektore znaki, aby ulatwi tlumaczenia lub
    przegldanie tlumacze. Lista takich transliteracji:

    lczniki
      Lczniki (-) i znaki minusa (\-) w stronach podrcznika ekranowego s
      wszystkie transliterowane do zwyklych mylnikow (-) w pliku PO.
      Kiedy tlumaczenia s zapisywane w pliku wynikowym wszystkie mylniki
      s zamieniane na znaki minusa (\-).

      Tlumacze mog wymusi wstawienie lcznika, uywajc w swoich
      tlumaczeniach kodu "\[hy]" groffa.

    spacje nierozdzielajce
      Tlumacze mog uywa nierozdzielajcych spacji w swoich tlumaczeniach.
      Takie spacje nierozdzielajce (0xA0 w latin1) bd przetlumaczone jako
      spacje nierozdzielajce roff ("\ ").

    transliteracje cudzyslowow
      `` i '' s odpowiednio zamieniane na \*(lq i \*(rq.

      Aby unikn tych transliteracji, tlumacze mog umieci zerowej
      szerokoci znak roffa (np. uywajc odpowiednio `\&` lub '\&').

  Wstawianie "<" i ">" w t/lumaczeniach
    Poniewa znaki te s uywane do oddzielania czci objtych zmian czcionki,
    nie mona ich uywa wprost. Zamiast nich trzeba uy E<lt> i E<gt> (jak w
    POD, po raz kolejny).

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    Opcje tego modulu:

    debug
      Uaktywnia debugowanie kilku wewntrznych mechanizmow modulu.
      Informacje o tym, ktore czci mog by debugowane, mona znale w
      rodlach.

    verbose
      Zwiksza gadatliwo.

    groff_code
      Ta opcja pozwala na zmian zachowania modulu, kiedy napotka sekcj
      .de, .ie lub .if. Moe przyjmowa nastpujce wartoci:

      fail
        Jest to domylna warto. Dzialanie modulu zakoczy si bldem, jeeli
        zostanie napotkana sekcja .de, .ie lub .if.

      verbatim
        Okrela, e sekcje .de, .ie lub .if musz by skopiowane bez zmian
        z oryginalu do tlumaczonego dokumentu.

      translate
        Wskazuje sekcje .de, .ie lub .if jako moliwe do
        przetlumaczenia. Opcja powinna by uywana tylko wtedy, gdy ktora
        z tych sekcji zawiera tekst do przetlumaczenia. W przeciwnym
        razie wskazane byloby uycie verbatim.

    generated
      Ta opcja okrela, e plik zostal wygenerowany z innego formatu , a
      po4a nie powinno probowa tego wykrywa. Pozwala to na uywanie po4a
      wlanie na takich generowanych stronach podrcznika. Opcja nie
      pobiera adnych argumentow.

    mdoc
      Ta opcja jest uyteczna tylko dla stron w formacie mdoc.

      Wybiera dokladniejsz obslug formatu mdoc, nakazuj po4a
      nietlumaczenie sekcji "NAME" (NAZWA). Strony mdoc, zawierajce
      przetlumaczon sekcj "NAME", nie generuj naglowka ani stopki.

      Zgodnie ze stron podrcznika groff_mdoc, wymagane s sekcje NAME
      (NAZWA), SYNOPSIS (SKLADNIA)oraz DESCRIPTION (OPIS). Chocia nie ma
      adnych znanych problemow z przetlumaczonymi sekcjami SYNOPSIS czy
      DESCRIPTION, to ich tlumaczenie mona rownie pomin za pomoc:
      -o mdoc=NAME,SYNOPSIS,DESCRIPTION

      Kwesti mdoc mona take rozwiza, uywajc zalcznika podobnego do
      poniszego:
      PO4A-HEADER:mode=before;position=^.Dd
      .TH DOCUMENT_TITLE 1 "Month day, year" OS "Section Name"

    Ponisze opcje pozwalaj okreli zachowanie nowego makra (zdefiniowanego
    poleceniem .de) albo makra nieobslugiwanego przez po4a. Przyjmuj jako
    argument rozdzielon przecinkami list makr. Na przyklad:

    -o noarg=FO,OB,AR -o translate_joined=BA,ZQ,UX

    Uwaga: jeli po4a nie obsluguje danego makra, a uwaasz, e jest to
    standardowe makro roff, prosz to zglosi zespolowi deweloperow po4a.

    untranslated
      untranslated oznacza, e to makro (i wszystkie jego argumenty) nie
      musz by tlumaczone.

    noarg
      noarg jest jak untranslated, poza tym, e po4a sprawdzi, e do tego
      makra nie dodano adnego argumentu.

    translate_joined
      translate_joined oznacza, e po4a musi zaproponowa tlumaczenie
      argumentow makra.

    translate_each
      translate_each powoduje, e argumenty bd take zaproponowane do
      tlumaczenia, z tym e kady z nich bdzie przetlumaczony osobno.

    no_wrap
      Opcja przyjmuje jako argument rozdzielon przecinkami list par
      pocztek:koniec, gdzie pocztek i koniec s poleceniami ograniczajcymi
      pocztek i koniec sekcji, ktorej tekst nie powinien by ponownie
      zawijany.

      Uwaga: nie jest sprawdzane, czy polecenie end ma odpowiadajce
      polecenie begin; jakiekolwiek polecenie koczce zatrzyma tryb
      no_wrap. Jeeli istnieje makro begin (odpowiednio end) nie majce
      pasujcego end (odpowiednio begin), to mona poda istniejce end (jak
      fi) lub begin (jak nf) jako zamiennik. Makra te (i ich argumenty)
      nie bd tlumaczone.

    inline
      Opcja pozwala na podanie rozdzielonej przecinkami listy makr, ktore
      nie mog dzieli biecego akapitu. Komunikat do przetlumaczenia bdzie
      wtedy zawieral foo <.bar baz qux> quux, gdzie bar jest poleceniem,
      ktore powinno by wlczone do pliku, a baz qux - jego argumentami.

    unknown_macros
      Ta opcja okrela zachowanie po4a po napotkaniu nieznanego makra.
      Domylnie po4a wywietli ostrzeenie. Moliwe s nastpujce wartoci:
      failed (warto domylna), untranslated, noarg, translate_joined,
      translate_each.

PISANIE STRON PODRCZNIKA ZGODNYCH Z PO4A::MAN

    Modul wci ma duo ogranicze i zawsze bdzie mial, poniewa nie jest
    rzeczywistym interpreterem nroffa. Byloby moliwe wykonanie
    rzeczywistego interpretera nroffa, aby umoliwi autorom uywanie w swoich
    stronach wszystkich istniejcych makr i tworzenie nowych, ale nie
    chcielimy tego robi. Byloby to zbyt trudne, a przy tym raczej
    niepotrzebne. Uwaamy, e jeeli autorzy stron podrcznika chc, eby ich
    strony byly przetlumaczone, to musz tak przeksztalci strony, by uproci
    prac tlumaczy.

    Tak wic, parser stron man zaimplementowany w po4a ma kilka znanych
    ogranicze, ktorych nie chcemy poprawia, i bdcych pulapkami, ktorych
    powiniene unika, jeli chcesz, eby tlumacze opiekowali si Twoj
    dokumentacj.

  Nie programuj w nroffie
    nroff jest kompletnym jzykiem programowania z definicjami makr,
    instrukcjami warunkowymi itd. Poniewa parser nie jest pelnowartociowym
    interpreterem nroffa, zwroci bld podczas przetwarzania stron
    zawierajcych te wlaciwoci. (Na moim komputerze jest okolo 200 takich
    stron).

  Uywaj prostego zbioru makr
    Wci istnieje kilka makr, ktorych po4a nie obsluguje. Dzieje si tak
    dlatego, e nie znalazlem adnej dokumentacji tych makr. Poniej jest
    lista nieobslugiwanych makr znalezionych na moim komputerze. Prosz
    zauway, e ta lista nie jest pelna, poniewa program koczy si, zwracajc
    bld, ju po napotkaniu pierwszego nieznanego makra. Jeli masz jakie
    informacje o niektorych z nich, z przyjemnoci dopisz ich obslug. Z
    powodu tych makr okolo 250 stron na moim komputerze nie jest dostpnych
    dla po4a::man.

    ..        ."       .AT       .b       .bank
    .BE       ..br      .Bu       .BUGS      .BY
    .ce       .dbmmanage   .do               .En
    .EP       .EX       .Fi       .hw       .i
    .Id       .l       .LO       .mf
    .N        .na       .NF       .nh       .nl
    .Nm       .ns       .NXR      .OPTIONS    .PB
    .pp       .PR       .PRE      .PU       .REq
    .RH       .rn       .S<       .sh       .SI
    .splitfont    .Sx       .T       .TF       .The
    .TT       .UC       .ul       .Vb       .zZ

  Ukrywanie tekstu przez po4a
    Czasem autor wie, e niektore czci strony podrcznika nie powinny by
    tlumaczone, wic nie powinny by przetwarzane przez po4a. Na przyklad
    opcja moe pobiera argument other oraz other moe si take pojawi jako
    ostatni element listu. Pierwsze other nie powinno by tlumaczone, a
    drugie - powinno.

    W takim przypadku, aby po4a pominlo takie komunikaty, autor moe uy
    specjalnych konstrukcji groffa:

    .if !'po4a'hide' .B other

    (wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim)

    Aby to zautomatyzowa, mona zdefiniowa nowe makro: .de IR_untranslated
    .  IR \\$@
    ..

    .IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

    (wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim i -o
    untranslated=IR_untranslated; przy tej konstrukcji warunek .if
    !'po4a'hide' staje si zbdny, poniewa po4a nie przetwarza wntrza
    definicji makra)

    lub uywajc aliasu:
    .als IR_untranslated IR

    .IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

    (wymaga to podania opcji -o untranslated=als,IR_untranslated)

  Wniosek
    Podsumowujc t sekcj, pamitaj, eby tworzy proste strony podrcznika
    ekranowego i nie stara si by zbyt pomyslowym. Roff pozwala na wiele
    rzeczy, ktore nie s obslugiwane przez parser. Na przyklad: nie rob
    balaganu, uywajc \c do przerwania przetwarzania tekstu (jak to robi 40
    stron podrcznika na moim komputerze). Albo: argumenty makr umieszczaj w
    tej samej linii, co samo makro. Wiem, e nroff dopuszcza rozdzielanie
    makr i ich argumentow, ale obslugiwanie tego zbytnio by skomplikowalo
    parser.

    Oczywicie inn moliwoci jest uycie innego formatu, bardziej przyjaznego
    tlumaczom (jak POD uywajcy po4a::pod albo jednego z rodziny XML, np.
    SGML), ale nie jest to potrzebne dziki po4a::man. Jeli formatem
    rodlowym Twojej dokumentacji jest POD lub XML, to byloby mdre, aby
    przetlumaczy rodlowy format, a nie ten wygenerowany. W wikszoci
    wypadkow po4a::man rozpozna wygenerowane strony i wypisze odpowiednie
    ostrzeenie. A nawet odmowi przetwarzana stron wygenerowanych przez POD,
    poniewa te strony s perfekcyjnie obslugiwane przez po4a::pod i poniewa
    ich odpowiednik nroffa generuje wiele nowych makr, ktorych nie chc
    obslugiwa. Na moim komputerze 1432 sporod 4323 stron jest
    wygenerowanych z formatu POD i bdzie zignorowanych przez po4a::man.

    W wikszoci wypadkow, po4a::man wykryje problem i odmowi przetwarzania
    strony, wypisujc odpowiedni komunikat. W kilku rzadkich wypadkach,
    program zakoczy si bez adnego ostrzeenia, ale plik wynikowy bdzie
    niepoprawny. Takie sytuacje s nazywane "bldami";) Jeli spotkasz si z
    tak sytuacj, prosz to zglosi wraz z odpowiedni poprawk, jeli to
    moliwe...

STATUS MODU/LU

    Modulu mona uywa z wikszoci istniejcych stron podrcznika.

    Niektore testy s regularnie uruchamiane na komputerach z Linuksem:

    o  odrzucono jedn trzeci stron poniewa byly one wygenerowane z innego
      formatu obslugiwanego przez po4a (np. POD lub SGML).

    o  10% pozostalych stron odrzucono z powodu bldu (np. nieobslugiwane
      makro groff).

    o  W kocu mniej ni 1% stron zostal zaakceptowany bez ostrzee przez
      po4a, ale wystpily pewne powane problemy (np. usunite lub dodane
      slowa).

    o  Inne strony s zazwyczaj obslugiwane bez ronic bardziej istotnych ni
      ronice w liczbie spacji czy zawijaniu linii (problemy z czcionkami
      w mniej ni 10% przetworzonych stron).

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm).

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002-2008 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).