Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Po - modul manipulujcy plikami PO

SK/LADNIA

      use Locale::Po4a::Po;
      my $pofile=Locale::Po4a::Po->new();

      # Czytanie pliku PO
      $pofile->read('plik.po');

      # Dodanie wpisu
      $pofile->push('msgid' => 'Hello', 'msgstr' => 'bonjour',
             'flags' => "wrap", 'reference'=>'file.c:46');

      # Wycignicie tlumaczenia
      $pofile->gettext("Hello"); # zwraca 'bonjour'

      # Zapisanie z powrotem do pliku
      $pofile->write('inny_plik.po');

OPIS

    Locale::Po4a::Po jest modulem pozwalajcym manipulowa katalogami
    wiadomoci. Mona zaladowa i zapisa plik po (ktorego rozszerzeniem czsto
    jest po), mona zbudowa nowe wpisy w locie albo zada przetlumaczenia
    komunikatu.

    Bardziej calociowy opis katalogow wiadomoci w formacie PO i ich uycia
    mona znale w dokumentacji programu gettext.

    Ten modul jest czci projektu PO4A, ktorego celem jest uycie plikow PO
    (z zaloenia przeznaczonych do ulatwienia tlumaczenia komunikatow
    programu) do tlumaczenia wszystkiego, wlczajc dokumentacj (strony
    podrcznika man, strony info), opisy pakietow, szablony debconfa i
    wszystkiego, co moe korzysta z tego.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    porefs
      Okrela format odnonika. Moe to by: none - nie dodaje adnych
      odnonikow, noline - nie dodaje numeru linii, full - dodaje
      kompletne odnoniki.

Funkcje ca/lego katalogu wiadomoci

    new()
      Tworzy nowy katalog wiadomoci. Jeli podano argument, jest on nazw
      pliku PO, ktory powinien by zaladowany.

    read($)
      Czyta plik PO (o nazwie podanej jako argument). Wczeniej istniejce
      wpisy nie s usuwane, a nowe wpisy s dodawane na kocu katalogu.

    write($)
      Zapisuje biecy katalog do podanego pliku.

    write_if_needed($$)
      Podobne do write, ale jeeli pliki PO lub POT ju istniej, to wynik
      zostanie zapisany do pliku tymczasowego, ktory bdzie porownany z
      istniejcym plikiem, aby sprawdzi, czy aktualizacja jest rzeczywicie
      potrzebna (pozwala to unikn zmieniania pliku POT tylko po to, by
      zaktualizowa odnoniki lub pole POT-Creation-Date).

    gettextize($$)
      Funkcja tworzy jeden katalog przetlumaczonych wiadomoci z dwoch
      katalogow - oryginalu i tlumaczenia. Proces tej jest opisany w
      sekcji Proces przekszta/lcania do formatu gettext: jak to dzia/la?
      podrcznika po4a(7).

    filter($)
      Funkcja wyodrbnia katalog wiadomoci z istniejcego katalogu. W pliku
      wynikowym bd umieszczone tylko te wpisy, do ktorych istnieje
      odniesienie w podanym pliku.

      Funkcja przetwarza swoje argumenty, generuje z nich definicj
      funkcji Perla, ewaluuje t definicj i filtruje pola, dla ktorych ta
      wygenerowana funkcja zwroci warto true.

      Czasami uwielbiam Perla ;)

    to_utf8()
      Zmienia kodowanie wpisow msgstr pliku PO do UTF-8. Nic nie robi,
      jeli w pliku PO nie jest podane kodowanie znakow (warto "CHARSET")
      albo gdy jest ono ustawione na UTF-8 lub ASCII.

Funkcje uywajce katalogu wiadomoci do t/lumacze

    gettext($%)
      da przetlumaczenia przez biecy katalog komunikatu podanego jako
      argument. Jeli nie znaleziono tlumaczenia, funkcja zwroci
      oryginalny (nieprzetlumaczony) komunikat.

      Po komunikacie do przetlumaczenia mona przekaza hasha z dodatkowymi
      argumentami. Poniej podano poprawne wpisy:

      wrap
        warto logiczna, okrelajca, czy biale znaki w tekcie maj
        znaczenie. Jeli tak, to funkcja kanonizuje tekst przed
        wyszukaniem tlumaczenia oraz zawija tekst wynikowy.

      wrapcol
        kolumna, w ktorej tekst powinien by zawijany (domylnie: 76).

    stats_get()
      Zwraca statystyki dotyczce stosunku trafie od ostatniego wywolania
      funkcji stats_clear(). Prosz zauway, e to nie s te same statystyki,
      ktore wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj, statystyki dotycz biecego
      uycia pliku PO, a msgfmt podaje stan pliku. Przyklad uycia:

        [klika uy pliku PO do tlumaczenia rzeczy]

        ($percent,$hit,$queries) = $pofile->stats_get();
        print "Do tej pory znalelimy tlumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatow.\n";

    stats_clear()
      Czyci statystyki dotyczce trafienia gettexta.

Funkcje budujce katalog wiadomoci

    push(%)
      Dodaje nowy wpis na koniec biecego katalogu. Argumenty powinny by
      przekazane w hashu. Dostpne klucze:

      msgid
        lacuch znakow w oryginalnym jzyku.

      msgstr
        tlumaczenie.

      reference
        wskazanie, gdzie dany komunikat zostal znaleziony. Przyklad
        plik.c:46 (w linii 46 pliku "plik.c"). W razie wielokrotnych
        wystpie moe by to lista rozdzielona znakami spacji.

      comment
        komentarz dodany tutaj rcznie (przez tlumaczy). Format jest
        dowolny.

      automatic
        komentarz dodany automatycznie przez program wycigajcy
        komunikaty. Szczegoly w opisie opcji --add-comments programu
        xgettext.

      flags
        rozdzielona spacjami lista wszystkich zdefiniowanych flag dla
        tego wpisu.

        Poprawne flagi: c-text, python-text, lisp-text, elisp-text,
        librep-text, smalltalk-text, java-text, awk-text, object-
        pascal-text, ycp-text, tcl-text, wrap, no-wrap i fuzzy.

        Ich znaczenie mona znale w dokumentacji pakietu gettext.

      type
        jest to w wikszoci argument wewntrzny uywany podczas
        przeksztalcania dokumentow do formatu gettext. Ide jest
        przetworzenie do obiektu PO zarowno oryginalu, jak i
        tlumaczenia, scalenie ich, uywajc msgid jednego jako msgstr
        drugiego i msgid drugiego jako msgstr pierwszego. Aby mie
        pewno, e wszystko jest OK, kady msgid w obiekcie ma przypisany
        typ, oparty na strukturze dokumentu (jak "chap", "sect1", "p" w
        formacie DocBook). Jeli typy komunikatow nie s takie same,
        oznacza to, e struktura obu plikow jest rona i proces koczy si
        bldem.

        Ta informacja jest zapisywana jako automatyczny komentarz w
        pliku PO, poniewa dostarcza tlumaczom kontekstu o komunikatach,
        ktore tlumacz.

      wrap
        warto logiczna, okrelajca, czy biale znaki mog by scalane. Jeli
        tak, komunikat przed uyciem bdzie ujednolicony.

        Ta informacja jest zapisywana do pliku PO z uyciem flagi wrap
        lub no-wrap.

      wrapcol
        kolumna, w ktorej tekst powinien by zawijany (domylnie: 76).

        Ta informacja nie jest zapisywana w pliku PO.

R'one funkcje

    count_entries()
      Zwraca liczb wpisow w katalogu (nie liczc naglowka).

    count_entries_doc()
      Zwraca liczb wpisow w dokumencie. Komunikaty pojawiajce si wiele
      razy w tym dokumencie bd policzone wiele razy.

    msgid($)
      Zwraca msgid o zadanym numerze.

    msgid_doc($)
      Zwraca msgid znajdujce si w dokumencie na podanej pozycji.

    get_charset()
      Zwraca kodowanie znakow okrelone w naglowku pliku PO. Jeli nie
      zostalo ustawione, to zwraca tekst "CHARSET".

    set_charset($)
      Ustawia kodowanie znakow naglowka pliku PO na warto okrelon przez
      pierwszy argument. Jeli ta funkcja nie zostanie nigdy wywolana (i
      nie bdzie przeczytany aden plik majcy podane kodowanie znakow),
      zostanie pozostawiona domylna warto, czyli "CHARSET". Ta warto nie
      zmienia zachowania modulu, jest uywana tylko do wypelnienia
      odpowiedniego pola naglowka; zostanie take zwrocona przez
      get_charset().

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)