Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Pod - konwersja danych POD z/do plikow PO

SK/LADNIA

      use Locale::Po4a::Pod;
      my $parser = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);

      # Czytanie POD ze STDIN i zapisanie do STDOUT.
      $parser->parse_from_filehandle;

      # Czytanie POD z plik.pod i zapisanie do plik.txt.
      $parser->parse_from_file ('plik.pod', 'plik.txt');

OPIS

    Locale::Po4a::Pod jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentacji w
    formacie POD (preferowany jzyk dokumentowania programow napisanych w
    Perlu) do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

STATUS MODU/LU

    Myl, e ten modul jest stabilny jak skala. Istnieje tylko jeden znany
    bld zwizany z /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i innymi stronami,
    patrz niej), ktory zawiera:

     C<" #n">

    Niestety, w wersji z po4a zostalo to rozdzielone na spacji podczas
    zawijania. W wyniku, oryginalna strona podrcznika zawiera

    " #n"

    a przetlumaczona zawiera

    "" #n""

    co jest logiczne, skoro C<cotam> jest przepisane jako "cotam".

    Pelna lista stron majcych ten problem na moim komputerze (z 564 stron;
    prosz zauway, e zaley to od wyboru kolumny zawijania):
    /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

STRUKTURY WEWNTRZNE

    Locale::Po4a::Pod, jako klasa dziedziczona z Pod::Parser, obsluguje te
    same interfejsy i metody. Wszystkie szczegoly mona znale w Pod::Parser;
    w skrocie: najpierw trzeba utworzy parser, uywajc
    "Locale::Po4a::Pod->new()", a potem wywola albo parse_from_filehandle()
    albo parse_from_file().

    new() moe pobra opcje, w postaci par klucz/warto, kontrolujce
    zachowanie parsera. Nastpujce wspolne opcje s rozpoznawane przez
    wszystkie dzieci Pod::Parser:

    alt Jeli ustawione na true, wybiera alternatywny format wyjcia, midzy
      innymi uywa innego stylu naglowka i oznacza wpisy =item dwukropkiem
      na lewym marginesie. Domyln wartoci jest false.

    code
      Jeli ustawione na true, czci nie-POD pliku wejciowego bd dolczone
      do pliku wyjciowego. Uyteczne podczas ogldania dokumentu majcego
      bloki POD z POD przeksztalconym, a kodem pozostawionym bez zmian.

    indent
      Liczba spacji wcinania zwyklego tekstu i domylne wcinanie blokow
      =over. Domylnie 4.

    loose
      Jeli ustawione na true, po naglowku =head1 jest dodawana pusta
      linia. Jeli ustawione na false (domylnie), to nie jest wypisywana
      pusta linia po =head1, ale jest wci wypisywana po =head2. Jest to
      warto domylna, poniewa jest to oczekiwane formatowanie stron
      podrcznika ekranowego. Podczas formatowania dowolnych dokumentow
      tekstowych, ustawienie tego na true moe wygenerowa przyjemniejsze
      wyjcie.

    quotes
      Ustawia znaki cudzyslowu uywane do otaczania tekstow C<>. Jeeli
      wartoci jest pojedynczy znak, to jest on uywany jako lewy i prawy
      cudzyslow; jeli s to dwa znaki, to pierwszy z nich jest lewym
      cudzyslowem, a drugi - prawym; jeli s cztery znaki, to pierwsze dwa
      s lewym cudzyslowem, a kolejne dwa - prawym.

      Moe to take przyjmowa na specjaln warto none, okrelajc, e tekst C<>
      nie zostanie otoczony znakami cudzyslowu.

    sentence
      Jeli jest ustawione na true, Locale::Po4a::Pod przyjmie, e kade
      zdanie koczy si dwoma spacjami i postara si to zachowa. Jeli
      ustawione na false, wszystkie kolejne biale znaki w niedoslownych
      akapitach s zamieniane na jedn spacj. Domyln wartoci jest true.

    width
      Numer kolumny, wedlug ktorej zawija tekst po jego prawej stronie.
      Domylnie jest to 76.

ZOBACZ TAKE

    Pod::Parser, po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm),
    Locale::Po4a::Man(3pm),

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2002 by SPI, inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).