Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::TeX - konwersja dokumentow TeX z/do plikow PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::TeX jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentacji w
    formacie TeX do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

    Uytkownicy najprawdopodobniej powinni uywa modulu LaTeX, ktory
    dziedziczy z modulu TeX i zawiera definicj czstych polece LaTeX.

T/LUMACZENIE Z POMOC PO4A::TEX

    Tego modulu mona bezporednio uy do obslugi ogolnych dokumentow w
    formacie TeX. Podzieli on dokument na mniejsze bloki (akapity, bloki
    doslowych tekstow, a nawet jeszcze mniejsze jak tytuly czy indeksy).

    Istnieje kilka opcji (opisanych w nastpnej sekcji), ktore mog dostosowa
    zachowanie do Twoich wymaga. Jeli nie pasuje ono do formatu Twojego
    dokumentu, zachcamy do napisania wlasnego modulu dziedziczcego z tego,
    opisujcego szczegoly formatu. Szczegoly mona znale w sekcji PRACA
    ZMODU/LAMI POCHODNYMI poniej.

    Zachowanie modulu moe by take zmieniane w pliku TeX za pomoc linii
    zaczynajcych si od "% po4a:". Takie zmiany s opisane w sekcji
    DOSTOSOWYWANIE ZA POMOC OPCJI W PLIKU R'OD/LOWYM.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    Opcje tego modulu:

    debug
      Uaktywnia debugowanie kilku wewntrznych mechanizmow modulu.
      Informacje o tym, ktore czci mog by debugowane, mona znale w
      rodlach.

    no_wrap
      Rozdzielona przecinkami lista rodowisk, ktore nie powinny by
      powtornie zawijane.

      Prosz zauway, e rodowiska verbatim i no_wrap si roni. W blokach
      verbatim nie s analizowane polecenia ani komentarze.

      Jeeli rodowisko nie bylo wczeniej zarejestrowane, to po4a zaloy, e
      to rodowisko nie potrzebuje adnych parametrow.

    exclude_include
      Rozdzielona dwukropkami lista plikow, ktore nie powinny by wlczane
      przez \input i \include.

    definitions
      Nazwa pliku zawierajcego definicje dla po4a, jak to zdefiniowano w
      sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOC OPCJI W PLIKU R'OD/LOWYM. Mona uy tej
      opcji, jeli nie jest moliwe umieszczenie definicja w tlumaczonym
      dokumencie.

    verbatim
      Rozdzielona przecinkami lista rodowisk, ktore powinny by
      przetwarzane tak, jak zostaly podane.

      Jeeli rodowisko nie bylo wczeniej zarejestrowane, to po4a zaloy, e
      to rodowisko nie potrzebuje adnych parametrow.

    Uycie tych opcji pozwala zmieni zachowanie polece zdefiniowanych w
    domylnych listach.

DOSTOSOWYWANIE ZA POMOC OPCJI W PLIKU R'OD/LOWYM

    Dzialanie modulu TeX moe by zmieniane za pomoc linii zaczynajcych si od
    % po4a:, ktore s interpretowane jako polecenia parsera. Rozpoznawane s
    nastpujce polecenia:

    % po4a: command polecenie1 alias polecenie2
      Mowi, e argumenty polecenia polecenie1 powinny by traktowane jako
      argumenty polecenia polecenie2.

    % po4a: polecenie polecenie1 parametry
      Pozwala szczegolowo opisa parametry polecenia polecenie1. Ta
      informacja zostanie uyta do sprawdzenia liczby i typow parametrow.

      Polecenie polecenie1 moe by poprzedzone przez nastpujce znaki:

      gwiazdka (*)
        po4a wycignie to polecenie z akapitow (jeli jest umieszczone na
        pocztku lub na kocu akapitu). Tlumacze bd musieli wtedy
        przetlumaczy te parametry, ktore s oznaczone jako odpowiednie
        do tlumaczenia.

      plus (+)
        Tak jak w przypadku gwiazdki, to polecenie bdzie wyodrbnione,
        jeeli pojawi si na kocu bloku, ale jego parametry nie zostan
        oddzielnie przetlumaczone. Tlumacz bdzie musial przetlumaczy
        polecenie polczone ze wszystkimi jego parametrami. Pozwala to
        zachowa wicej kontekstu i jest uyteczne dla wszystkich polece,
        przyjmujcych jako parametr krotkie slowo, ktore moe mie wiele
        znacze (i tlumacze).

        Uwaga: w tym przypadku nie trzeba okrela, ktore parametry naley
        tlumaczy, ale po4a musi zna typ i liczb parametrow.

      minus (-)
        W takim wypadku, polecenie nie zostanie wydobyte z adnego
        bloku. Ale jeeli pojawi si samodzielnie w bloku, to tlumaczowi
        zostan pokazane tylko te parametry, ktore zostaly zaznaczone
        jako moliwe do przetlumaczenia. Polecenia te zazwyczaj nie
        powinny by wydzielane z ich akapitow (aby zachowa kontekst),
        ale nie ma adnego powodu, eby mczy tlumacza nimi, jeli caly
        komunikat jest zawarty w takim poleceniu.

      Argument parameters jest zbiorem nawiasow [] (okrelajcych argumenty
      opcjonalne) lub {} (okrelajcych argumenty wymagane). Aby wskaza, e
      parametr ma zosta przetlumaczony, mona pomidzy tymi nawiasami
      umieci znak podkrelenia (_). Na przyklad:
      % po4a: command *chapter [_]{_}

      To wskazuje, e polecenie chapter ma dwa parametry: opcjonalny
      (krotki tytul) i obowizkowy, oba musz by przetlumaczone. Aby
      okreli, e polecenie href ma dwa wymagane parametry, oraz e pierwszy
      z nich (URL) ma nie by przetlumaczony, oraz e polecenie to ma nie
      by oddzielone od otaczajcego go akapitu (co pozwala tlumaczowi
      zmieni pozycj linku w zdaniu), mona uy:
      % po4a: command -href {}{_}

      W tym wypadku informacja wskazujca, ktore argumenty musz by
      przetlumaczone jest uywana tylko wtedy, gdy akapit jest utworzony
      tylko z tej komendy href.

    % po4a: environment rodowisko parametery
      Pozwala to zdefiniowa parametry akceptowane przez rodowisko
      rodowisko. Ta informacja poniej zostanie uyta do sprawdzenia
      liczby parametrow polecenia \begin oraz pozwala okreli, ktore z
      nich maj by przetlumaczone. Skladnia argumentu parametry jest taka
      sama, jak dla polece. Pierwszy parametr polecenia \begin jest nazw
      rodowiska. Lista parametrow nie moe go zawiera. Kilka przykladow:
      % po4a: environment multicols {}
      % po4a: environment equation

      Tak jak dla polece rodowisko moe by poprzedzone plusem (+), aby
      wskaza, e polecenie \begin musi by przetlumaczone wraz ze
      wszystkimi jego argumentami.

    % po4a: separator rodowisko "wyraenie_regularne"
      Wskazuje, e rodowisko powinno by podzielone zgodnie z podanym
      wyraeniem regularnym.

      Wyraenie regularne jest ograniczone cudzyslowami. Nie powinno
      tworzy adnej wstecznych referencji. Jeli potrzeba pogrupowa, to
      naley uy (?:). Moe take wymaga kilku znakow cytowania.

      Na przyklad modul LaTeX uywa wyraenia regularnego "(?:&|\\\\)" ,
      aby osobno przetlumaczy kad komork tabeli (linie s rozdzielone
      przez '\\' a komorki przez '&').

      rodowisko jest rozszerzane do typu wywietlanego pliku PO. Mona tego
      uy, aby pierwszy wymagany argument polecenia title podzieli na
      "\\\\". W tym przypadku rodowiskiem jest title{#1}.

    % po4a: verbatim environment rodowisko
      Okrela, e rodowisko jest rodowiskiem doslownym,tj. takim, w ktorym
      wszelkie komentarze i polecenia s ignorowane.

      Jeeli rodowisko nie bylo wczeniej zarejestrowane, to po4a zaloy, e
      to rodowisko nie potrzebuje adnych parametrow.

PRACA Z MODU/LAMI POCHODNYMI

    pre_trans
    post_trans
    translate
      Funkcje opakowujce translate TransTractora filtrami uruchamianymi
      przed przetwarzaniem i po nim.

      Komentarze akapitu s wstawiane jako komentarz PO dla pierwszego
      tlumaczonego komunikatu dla tego akapitu.

    get_leading_command($buffer)
      Funkcja zwraca:

      Nazw polecenia
        Jeeli na pocztku podanego bufora nie znaleziono adnego
        polecenia, tekst bdzie pusty. S brane pod uwag tylko te
        polecenia, ktore mona rozdzieli. Hash %separated_command
        zawiera ich list.

      Wariant
        Okrela uyty wariant. Na przyklad gwiazdka (*) moe by dodana na
        kocu sekcji polece, aby okreli e nie powinny by numerowane. W
        tym przypadku pole to bdzie zawiera "*". Jeli wariant nie
        istnieje, pole bdzie pustym lacuchem znakow.

      Tablic par (typ argumentu, argument)
        Typem argumentu moe by albo "{" (dla argumentow wymaganych),
        albo "[" (dla argumentow opcjonalnych).

      Pozostaly bufor
        Reszta bufora po usuniciu pocztkowego polecenia i jego
        argumentow. Jeli nie znaleziono polecenia, oryginalny bufor
        jest zwracany niezmieniony w tym polu.

    get_trailing_command($buffer)
      To samo co, get_leading_command, ale dla polece z koca bufora.

    translate_buffer
      Rekurencyjnie tlumaczy bufor, wydzielajc z niego pocztkowe i kocowe
      polecenia (ktore powinny by tlumaczone oddzielnie).

      Jeeli w biecym rodowisku zmienna %translate_buffer_env zawiera
      definicj funkcji, to ta funkcja zostanie uyta zamiast
      translate_buffer() do przetlumaczenia zawartoci bufora.

    read
      Przeladowanie funkcji read TransTractora

    read_file
      Rekurencyjnie czyta plik, dodajc te pliki wlczane, ktore nie s
      wymienione w tablicy @exclude_include. Plik wlczane s wyszukiwane
      poleceniem kpsewhich z biblioteki Kpathsea.

      Poza czci wlczania plikow, jest to przekopiowane z funkcji read
      TransTractora.

    parse_definition_file
      Procedura parsowania pliku zawierajcego dyrektyw po4a (definicje
      nowych polece).

    parse_definition_line
      Przetwarza lini definicji w formacie "% po4a: ".

      Dalsze informacje mona znale w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOC OPCJI
      W PLIKU R'OD/LOWYM.

    is_closed
    docheader

FUNKCJE WEWNTRZNE, uywane do pisania parser'ow

    Funkcje polece i rodowiska pobieraj nastpujce argumenty (oraz dodatkowo
    obiekt $self):

    Nazw polecenia
    Wariant
    Tablica krotek (typ, argument)
    Biece rodowisko

    Pierwsze 3 argumenty s wyodrbniane przez get_leading_command lub
    get_trailing_command.

    Funkcje polece i rodowiska zwracaj tlumaczenia polece z jego
    argumentami i nowe rodowisko.

    Funkcje rodowiska s wywolywane, jeli znaleziono polecenie \begin. S one
    wywolywane z poleceniem \begin i jego argumentami.

    Modul TeX proponuje tylko jedn funkcj polece i jedn funkcj rodowiska:
    generic_command i generic_environment.

    generic_command uywa informacji podanych przez register_generic_command
    albo przez dodanie definicji w pliku TeX:
    % po4a: command polecenie1 parametry

    generic_environment uywa informacji podanych przez
    register_generic_environment albo przez dodanie definicji w pliku TeX:
    % po4a: environment rodowisko parametery

    Obie funkcje tylko przetlumacz parametry, ktore byly okrelone jako
    moliwe do tlumaczenie (z ""). generic_environment doda nazw rodowiska
    do stosu rodowiska, a generic_command doda nazw polecenia, po ktorej
    nastpi identyfikator parametru (jak {#7} lub [#2]).

STATUS MODU/LU

    Modul powinien by bardziej przetestowany.

    Bylo testowany na ksice z dokumentacj Pythona.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

    Automatyczne wykrywanie nowych polece
      Modul TeX moglby sparsowa argumenty nowego polecenia i sprobowa
      odgadn liczb i typy argumentow oraz czy powinny by tlumaczone, czy
      te nie.

    Tlumaczenie separatora rodowiska
      Kiedy jako separatora rodowiska uyje si \item, to jego argument
      jest dolczany do nastpujcego lacucha znakow.

    Niektore polecenia powinny by dodane do stosu rodowiska.
      Te polecenia powinny by podawane w parach. Umoliwiloby podawanie
      polece zaczynajcych lub koczcych doslowne rodowisko.

    Inne
      Rone inne punkty s oznaczone w rodlach jako "TODO", czyli do
      zrobienia.

ZNANE B/LDY

    Rone punkty s oznaczone w rodlach jako "FIXME", czyli do poprawienia.

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm).

AUTORZY

    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright 2004, 2005 by Nicolas FRANCOIS
    <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).