Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Xml - konwersja dokumentow XML i pochodnych z/do plikow
    PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ulatwienie tlumacze (oraz,
    co ciekawsze, zarzdzania tlumaczeniami) przy uyciu narzdzi gettext w
    tych obszarach, gdzie nie byly uywane, jak na przyklad w obszarze
    dokumentacji.

    Locale::Po4a::XML jest modulem ulatwiajcym tlumaczenie dokumentow XML
    do innych jzykow [uywanych przez ludzi].

T/LUMACZENIE Z POMOC PO4A::XML

    Tego modulu mona uy bezporednio do obslugi ogolnych dokumentow w
    formacie XML. Wycignie on zawarto wszystkich elementow, bez adnych
    atrybutow, poniewa to wlanie w elementach jest zapisywany tekst w
    wikszoci dokumentow opartych na XML-u.

    Istnieje kilka opcji (opisanych w nastpnej sekcji), ktore mog dostosowa
    zachowanie do Twoich wymaga. Jeli nie pasuje ono do formatu Twojego
    dokumentu, zachcamy do napisania wlasnego modulu dziedziczcego z tego,
    opisujcego szczegoly formatu. Szczegoly mona znale w sekcji PRACA
    ZMODU/LAMI POCHODNYMI poniej.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODU/L

    Globalna opcja debug powoduje, e ten modul pokae wylczone komunikaty,
    aby moc sprawdzi, czy przypadkiem nie pomija czego istotnego.

    Opcje tego modulu:

    nostrip
      Uniemoliwia usuwanie spacji otaczajcych wyodrbnione komunikaty.

    wrap
      Kanonizuje komunikaty do przetlumaczenia, przyjmujc, e spacje nie s
      wanie i tylko slu do zawijania przetlumaczonego dokumentu. T opcj
      mona nadpisa opcjami dotyczcymi wlasnych elementow. Patrz opis
      opcji "tags" poniej.

    caseinsensitive
      Powoduje, e elementy i atrybuty s wyszukiwane z pominiciem
      rozpoznawania wielkoci liter. Jeli jest to zdefiniowane, to
      <BooK>laNG i <BOOK>Lang zostan potraktowane tak samo jak
      <book>lang.

    includeexternal
      Jeeli zdefiniowano, zewntrzne encje s dolczane do wygenerowanego
      (przetlumaczonego) dokumentu oraz do wyodrbnionych lacuchow znakow.
      Jeeli nie zdefiniowano, bdzie trzeba przetlumaczy zewntrzne encje
      jako niezalene dokumenty.

    ontagerror
      Ta opcja okrela zachowanie modulu, kiedy wykryje bld skladni XML
      (element zamykany, ktory nie odpowiada elementowi ostatnio
      otwieranemu lub brak jest wartoci atrybutu elementu). Moe przyjmowa
      nastpujce wartoci:

      fail
        Jest to domylna warto. Dzialanie modulu zakoczy si bldem.

      warn
        Modul wywietli ostrzeenie i bdzie kontynuowal dzialanie,

      silent
        Modul bdzie kontynuowal bez wypisywania adnych ostrzee.

      Prosz zachowa ostrono, uywajc tej opcji. Rekomendowanym zachowaniem
      jest poprawienie pliku wejciowego.

    tagsonly
      Wyodrbnia tylko elementy podane w opcji "tags". W przeciwnym
      wypadku wyodrbni wszystkie elementy poza podanymi w tej opcji.

      Uwaga: Opcja ta jest przestarzala.

    doctype
      Lacuch znakow, ktory bdziemy probowali dopasowa do pierwszej linii
      typu dokumentu (doctype; jeli zdefiniowany). Jeli nie pasuje, to
      zostanie wypisane ostrzeenie, e dokument moe mie niepoprawny typ.

    addlang
      Lacuch znakow oznaczajcy ciek (np. <bbb><aaa>)) znacznika, do
      ktorego powinien zosta dodany atrybut lang="..." . Jzyk jest
      zdefiniowany jako nazwa bazowa pliku PO z usunitym rozszerzeniem
      .po.

    tags
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore maj by przetlumaczone
      lub opuszczone. Domylnie podane elementy bd opuszczone, ale uycie
      opcji "tagsonly" oznacza, e podane elementy bd jedynymi elementami
      wlczonymi. Elementy musz mie posta <aaa>, jednak mona polczy kilka
      z nich (<bbb><aaa>), aby okreli, e zawarto elementu <aaa> bdzie
      przetlumaczona tylko wtedy, gdy sam element jest zawarty w
      elemencie <bbb>.

      Mona poda take kilka opcji elementow dodajc pewne znaki na pocztku
      hierarchii elementow. Na przyklad mona doda "w" (zawijaj tekst) lub
      "W" (nie zawijaj), aby nadpisa domylne zachowanie okrelone przez
      globaln opcj "wrap".

      Przyklad: W<chapter><title>

      Uwaga: Opcja ta jest przestarzala. Prosimy zamiast niej uywa opcji
      translated i untranslated.

    attributes
      Rozdzielona spacjami lista atrybutow elementow, ktore naley
      tlumaczy. Mona poda atrybuty, uywajc ich nazwy (na przyklad
      "lang"), ale take mona poprzedzi je hierarchi elementow, aby
      powiedzie, e ten atrybut bdzie tlumaczony tylko wtedy. gdy jest
      zawarty w okrelonym elemencie. Na przyklad <bbb><aaa>lang mowi, e
      atrybut lang zostanie przetlumaczony, tylko jeeli jest zawarty w
      elemencie <aaa>, ktory jest w elemencie <bbb>.

    foldattributes
      Nie tlumaczy atrybutow elementow wlczanych. Zamiast tego zastpuje
      wszystkie atrybuty elementu przez po4a-id=<id>.

      Jest to uyteczne w przypadku atrybutow, ktore nie powinny by
      tlumaczone - upraszcza komunikaty do tlumaczenia i zapobiega
      pomylkom tlumaczy.

    customtag
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore nie powinny by
      traktowane jako elementy.Tagi te s traktowane jako wlczane i nie
      musz by zamykane.

    break
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore powinny przerwa
      sekwencj. Domylnie wszystkie elementy przerywaj sekwencj.

      Elementu musz by w postaci <aaa>, mona je jednak polczy
      (<bbb><aaa>), jeeli dany element (<aaa>) powinien by rozpatrywany
      tylko wtedy, gdy znajduje si w innym elemencie (<bbb>).

    inline
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore powinny zosta
      potraktowane jako wlczane. Domylnie wszystkie elementy przerywaj
      sekwencj.

      Elementu musz by w postaci <aaa>, mona je jednak polczy
      (<bbb><aaa>), jeeli dany element (<aaa>) powinien by rozpatrywany
      tylko wtedy, gdy znajduje si w innym elemencie (<bbb>).

    placeholder
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore powinny zosta
      potraktowane jako wypelniacze miejsca (placeholder). Wypelniacze
      miejsca nie przerywaj sekwencji, jednak ich zawarto jest tlumaczona
      osobno.

      Poloenie wypelniaczy miejsca w bloku bdzie oznaczone lacuchem
      znakow podobnym do:

       <placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>

      Elementu musz by w postaci <aaa>, mona je jednak polczy
      (<bbb><aaa>), jeeli dany element (<aaa>) powinien by rozpatrywany
      tylko wtedy, gdy znajduje si w innym elemencie (<bbb>).

    nodefault
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktorych modul nie powinien
      probowa domylnie umieszcza jakiejkolwiek kategorii.

    cpp Wspiera dyrektywy preprocesora C. Jeli opcja zostanie wlczona, po4a
      bdzie przetwarzal dyrektywy preprocesora jako separatory akapitow.
      Jest to wane, jeli plik XML jest przetwarzany przez preprocesor,
      poniewa jeli nie uyje si tej opcji, a dyrektywy preprocesora trafi
      w rodek linii, to po4a przyjmie, a nale do biecego paragramu, co
      spowoduje, e preprocesor ich ju nie rozpozna. Uwaga: dyrektywy
      preprocesora musz by umieszczone midzy elementami (nie mog
      rozdziela elementu).

    translated
      Rozdzielona spacjami lista elementow do przetlumaczenia.

      Elementu musz by w postaci <aaa>, mona je jednak polczy
      (<bbb><aaa>), jeeli dany element (<aaa>) powinien by rozpatrywany
      tylko wtedy, gdy znajduje si w innym elemencie (<bbb>).

      Mona poda take kilka opcji elementow dodajc pewne znaki na pocztku
      hierarchii elementow. Na przyklad mona doda "w" (zawijaj tekst) lub
      "W" (nie zawijaj), aby nadpisa domylne zachowanie okrelone przez
      globaln opcj "wrap".

      Przyklad: W<chapter><title>

    untranslated
      Rozdzielona spacjami lista elementow, ktore nie maj by tlumaczone.

      Elementu musz by w postaci <aaa>, mona je jednak polczy
      (<bbb><aaa>), jeeli dany element (<aaa>) powinien by rozpatrywany
      tylko wtedy, gdy znajduje si w innym elemencie (<bbb>).

    defaulttranslateoption
      Domylne kategorie tych elementow ktore nie s tlumaczone
      (translated), nietlumaczone (untranslated), przerywaczami (break),
      wlczane (inline), ani wypelniaczami miejsca (placeholder).

      Jest to zbior liter:

      w  Elementy powinny by przetlumaczone i mona zmieni formatowanie
        zawartoci.

      W  Elementy powinny by tlumaczone, ale nie mona zmienia
        formatowania ich zawartoci.

      i  Elementy powinny tlumaczone jako wlczane.

      p  Elementy powinny by tlumaczone jako wypelniacze miejsca.

PRACA Z MODU/LAMI POCHODNYMI

  DEFINIOWANIE ELEMENT'OW I ATRYBUT'OW DO PRZET/LUMACZENIA
    Najprostsz zmian jest zdefiniowanie elementow i atrybutow, ktore parser
    ma przetlumaczy. Powinno by to zrobione w funkcji initialize. Najpierw
    trzeba wywola glown funkcj initialize, aby otrzyma opcje linii polece,
    a nastpnie doda wlasne definicje do hasha opcji. Aby obsluy nowe opcje
    w linii polece, trzeba je zdefiniowa przed wywolaniem glownej funkcji
    initialize:

     $self->{options}{'new_option'}='';
     $self->SUPER::initialize(%options);
     $self->{options}{'_default_translated'}.=' <p> <head><title>';
     $self->{options}{'attributes'}.=' <p>lang id';
     $self->{options}{'_default_inline'}.=' <br>';
     $self->treat_options;

    W modulach pochodnych naley uywa opcji _default_inline, _default_break,
    _default_placeholder, _default_translated, _default_untranslated oraz
    _default_attributes. Pozwala to uytkownikom zmieni domylne zachowanie
    za pomoc opcji linii polece.

  NADPISYWANIE FUNKCJI found_string
    Innym prostym krokiem jest nadpisanie funkcji "found_string", ktora
    otrzymuje od parsera wycignite komunikaty do przetlumaczenia. Tutaj
    mona kontrolowa, ktore komunikaty tlumaczy, oraz przeprowadzi na nich
    transformacje zarowno przed tlumaczeniem, jak i po nim.

    Otrzymuje wyodrbniony tekst, odnonik do miejsca jego znalezienia i hash
    zawierajce dodatkowe informacje kontrolujce, ktore komunikaty s do
    przetlumaczenia, jak je przetlumaczy i jak wygenerowa komentarz.

    Zawarto tych opcji zaley od rodzaju lacucha znakow (podanego we
    rekordzie tego hasha):

    type="tag"
      Znaleziony lacuch znakow jest zawartoci elementu, ktory mona
      przetlumaczy. Wpis "tag_options" zawiera znaki opcji wycignite z
      pocztku hierarchii elementow z opcji "tags" modulu.

    type="attribute"
      Oznacza, e znaleziony tekst jest wartoci atrybutu moliwego do
      tlumaczenia. Wpis "attribute" zawiera nazw atrybutu.

    Funkcja musi zwroci tekst zastpujcy w tlumaczonym dokumencie tekst
    oryginalny. Podstawowy przyklad takiej funkcji:

     sub found_string {
      my ($self,$text,$ref,$options)=@_;
      $text = $self->translate($text,$ref,"type ".$options->{'type'},
       'wrap'=>$self->{options}{'wrap'});
      return $text;
     }

    Kolejny prosty przyklad mona znale w nowym module Dia, ktory tylko
    filtruje niektore lacuchy znakow.

  MODYFIKOWANIE TYP'OW ELEMENT'OW (DO ZROBIENIA)
    Jest to jeden z bardziej zloonych procesow, ale pozwala na (prawie)
    calkowite dostosowanie do wlasnych potrzeb. Jest oparty na licie
    hashow, z ktorych kady okrela sposob zachowania si typu elementu. Lista
    powinna by posortowana, tak e elementy bardziej ogolne wystpuj po
    bardziej szczegolowych (posortowanych najpierw po kluczach pocztkowych,
    a potem kocowych). Aby zdefiniowa typ elementu, trzeba utworzy hash
    zawierajcy nastpujce klucze:

    beginning
      Okrela pocztek elementu, po "<".

    end Okrela koniec elementu, przed ">".

    breaking
      Mowi, e jest to klasa elementow rozdzielajcych. Element
      nierozdzielajcy (inline) jest to taki element, ktore moe by pobrany
      jako zawarto innego elementu. Moe to przyjmowa wartoci false (0),
      true (1) lub undefinded. Jeli zostanie jako undefined, to trzeba
      bdzie zdefiniowa funkcje f_breaking, mowic, czy podany element tej
      klasy jest elementem rozdzielajcym, czy te nie.

    f_breaking
      Jest to funkcja, ktora powie, czy nastpny element jest elementem
      zamykajcym, czy te nie. Powinna by zdefiniowana, jeli nie
      zdefiniowano opcji breaking.

    f_extract
      Jeli wartoci tego klucza pozostanie undefined, to ogolne funkcje
      wyodrbniajce bd musialy wyodrbni ten element samodzielnie. Jest to
      uyteczne dla elementow, ktore mog zawiera w sobie inne elementy lub
      specjalne struktury, tak eby glowny parser nie oszalal. Funkcja
      otrzymuje flag logiczn mowic, czy element powinien zosta usunity z
      wejciowego strumienia, czy te nie.

    f_translate
      Funkcja otrzymuje element (w formacie get_string_until() ) i zwraca
      przetlumaczony element (przetlumaczone atrybuty lub wszystkie
      potrzebne transformacje) jako pojedynczy lacuch znakow.

FUNKCJE WEWNTRZNE, uywane do pisania parser'ow

  PRACA Z ELEMENTAMI
    get_path()
      Funkcja zwraca ciek biecego elementu od korzenia dokumentu w
      formacie <html><body><p>.

      Jako argument mona przekaza dodatkow tablic elementow (bez
      nawiasow). Elementy te zostan dolczone na kocu biecej cieki.

    tag_type()
      Funkcja zwraca indeks z listy tag_types, ktory odpowiada nastpnemu
      elementowi ze strumienia wejciowego, lub -1 gdy dotarla do koca
      pliku wejciowego.

    extract_tag($$)
      Funkcja zwraca nastpny element ze strumienia wejciowego bez pocztku
      i koca, w postaci tablicy i zarzdza odnonikami do pliku wejciowego.
      Przyjmuje dwa parametry: typ elementu (zwrocone przez tag_type) i
      warto logiczn, okrelajc, czy element powinien zosta usunity ze
      strumienia wejciowego.

    get_tag_name(@)
      Funkcja zwraca nazw nastpnego elementu przekazanego jako argument w
      formie tablicy zwracanej przez extract_tag.

    breaking_tag()
      Funkcja zwraca warto logiczn, ktora mowi, czy nastpny element jest
      elementem rozdzielajcym, czy nie (element inline). Nie zmienia
      strumienia wejciowego.

    treat_tag()
      Funkcja tlumaczy nastpny element z rodlowego strumienia, uywajc do
      tego wlasnych funkcji kadego typu elementu.

    tag_in_list($@)
      Funkcja zwraca warto bdc lacuchem znakow, mowic, czy jej pierwszy
      argument (hierarchia elementow) pasuje do ktoregokolwiek elementu
      jej drugiego argumentu (lista elementow lub hierarchii elementow).
      Zwraca 0, jeli nie pasuje. W przeciwnym razie zwraca opcje
      dopasowanego elementy (znaki z pocztku elementu) lub 1 (jeli
      element nie mial opcji).

  PRACA Z ATRYBUTAMI
    treat_attributes(@)
      Funkcja obsluguje tlumaczenia atrybutow elementow. Pobiera element
      bez znacznikow pocztku/koca, a nastpnie szuka atrybutow, tlumaczy
      te sporod nich, ktore s przeznaczone do tlumaczenia (podane w opcji
      "attributes" modulu). Zwraca prosty tekst z przetlumaczonym
      elementem.

  PRACA Z OPCJAMI MODU/LU
    treat_options()
      Funkcja wypelnia wewntrzne struktury zawierajce elementy, atrybuty
      i dane wlczane wraz z opcjami modulu (podanymi w linii polece lub w
      funkcji initialize).

  POBIERANIE TEKSTU Z PLIKU WEJCIOWEGO
    get_string_until($%)
      Funkcja zwraca tablic z liniami (i odnonikami) z wejciowego
      dokumentu dopoki nie znajdzie pierwszego argumentu. Drugim
      argumentem jest hash opcji. Warto 0 oznacza wylczenie (domylnie), a
      1 - wlczenie.

      Poprawne opcje:

      include
        Powoduje, e zwracana tablica zawiera szukany tekst.

      remove
        Usuwa zwrocony strumie z wejcia

      unquoted
        Zapewnia, e szukany tekst nie jest umieszczony w cudzyslowach.

    skip_spaces(\@)
      Funkcja otrzymuje jako argument odnonik do akapitu (w formacie
      zwroconym przez get_string_until), pomija spacje naglowka i zwraca
      prosty lacuch znakow.

    join_lines(@)
      Funkcja zwraca prosty lacuch znakow zawierajcy tekst z tablicy
      argumentu (odrzucajc odnoniki).

STATUS MODU/LU

    Ten modul umoliwia tlumaczenie elementow i atrybutow.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

    DOCTYPE (ENCJE)

    Istnieje minimalna obsluga tlumacze encji. S one tlumaczone jako calo,
    a elementy nie s brane pod uwag. Encje wieloliniowe nie s wspierane, a
    podczas tlumaczenia tekst encji jest zawsze zawijany.

    MODYFIKOWANIE TYPOW ELEMENTOW ODZIEDZICZONYCH MODULOW (przenie struktur
    tag_types do hasha $self?)

ZOBACZ TAKE

    po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm).

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>
    Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright (c) 2004 by Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>
    Copyright (c) 2008-2009 by Nicolas Francois <nicolas.francois@centraliens.net>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; mona go redystrybuowa i/lub
    modyfikowa zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).