Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    MB_LEN_MAX - maksymalna dlugo wielobajtowego znaku w jakimkolwiek
    locale

SK/LADNIA

    #include <limits.h>

OPIS

    Makro MB_LEN_MAX jest gornym ograniczeniem liczby bajtow wymaganej dla
    reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w jakimkolwiek locale.

WARTO ZWRACANA

    Stala calkowita >= 1.

ZGODNE Z

    ANSI C, POSIX.1

UWAGI

    Obiekty MB_LEN_MAX i sizeof(wchar_t) s zupelnie nie powizane. W GNU
    libc, MB_LEN_MAX jest zazwyczaj rowne 6, podczas gdy sizeof(wchar_t)
    wynosi 4.

ZOBACZ TAKE

    MB_CUR_MAX(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.