Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    Tcl - Podsumowanie skladni jzyka Tcl
_________________________________________________________________

OPIS

    Nastpujce reguly definiuj semantyk jzyka Tcl:

    [1]  Skrypt Tcl jest lacuchem, zawierajcym jedn, lub wicej komend.
       redniki i nowe linie s separatorami komend, chyba  e  s
       zacytowane. Zamykajce nawiasy s normalnie terminatorami komend.

    [2]  Komenda jest analizowana w dwoch krokach. Najpierw interpreter
       Tcl rozbija komend na s/lowa i dokonuje opisanych niej podstawie.
       Podstawienia te s dokonywane jednakowo dla wszystkich komend.
       Pierwsze slowo jest uywane do lokalizowania procedury komendy,
       ktora wykona polecenie, a nastpnie wszystkie pozostale slowa
       komendy s przekazywane do tej procedury.  Procedura  moe
       interpretowa kade ze swoich slow w dowolny sposob, np. jako
       liczb calkowit, nazw zmiennej, list, lub skrypt Tcl.  Rone
       komendy ronie interpretuj swoje slowa.

    [3]  Slowa komendy s rozdzielane bialymi spacjami (poza nowymi
       liniami, ktore s separatorami komend).

    [4]  Pierwszy znak slowa to podwojny cudzyslow (``"''), ostatni
       rownie.  Jeli midzy cudzyslowami pojawi si redniki, nawiasy czy
       biale spacje, to bd one traktowane jak zwykle znaki wlczone w
       slowo.  Podstawianie komend i zmiennych, oraz podstawianie
       ukonikowe jest dokonywane na znakach midzycudzyslowowych w
       sposob opisany niej. Podwojne cudzyslowy nie s zachowywane jako
       elementy slowa.

    [5]  Jeli pierwszy znak slowa jest otwartym nawiasem klamrowym
       (``{''), to slowo jest koczone klamr zamykajc, (``}''). Klamry
       zagniedaj si w slowie: kada otwarta klamra musi mie klamr
       zamykajc (jednak jeli klamra jest cytowana lewym ukonikiem, to
       jej dzialanie nie wymaga klamry zamykajcej). Na znakach midzy
       klamrami nie dokonuje si adnych podstawie, nie liczc podstawie
       lewy ukonik-nowa linia. Slowo sklada si dokladnie ze znakow
       midzy klamrami, nie liczc samych klamr.

    [6]  Jeli slowo zawiera otwarty nawias kwadratowy (``[''), to Tcl
       dokonuje podstawienia  komendy.  Aby  tego  dokona,  wola
       rekursywnie interpreter Tcl, ktory przetwarza znaki znajdujce za
       nawiasem jako skrypt Tcl. Skrypt moe zawiera dowoln liczb komend
       i musi by zakoczony nawiasem zamykajcym (``]''). Wyniki skryptu
       (np. wynik ostatniej komendy) s podstawiane zamiast nawiasow,
       wraz ze znakami znajdujcymi si midzy nimi. Moe by dowolnie
       wiele podstawie w pojedynczym slowie. Podstawianie komend nie
       jest dokonywane na slowach ujtych w nawiasy klamrowe.

    [7]  Jeli  slowo  zawiera znak dolara (``$'') to Tcl dokonuje
       podstawienia zmiennej: znak dolara i  nastpujce  znaki  s
       zastpowane wartoci zmiennej. Podstawienie zmiennej moe przybra
       jedn z postaci:

       $nazwa
               Nazwa jest nazw zmiennej skalarnej; nazwa jest
               koczona dowolnym znakiem, ktory nie jest liter,
               cyfr, lub podkreleniem.

       $nazwa(indeks) Nazwa daje nazw zmiennej tablicowej, a indeks
               daje nazw jej elementu. Nazwa musi sklada si
               tylko z liter, cyfr i podkrele.  Na znakach
               indeksu  dokonywane  s  podstawienia  komend,
               zmiennych i lewych ukonikow.

       ${nazwa}    Nazwa jest nazw zmiennej skalarnej. Moe zawiera
               dowolne  znaki  poza  zamykajcymi  nawiasami
               klamrowymi.

       W pojedynczym slowie moe by wiele podstawie zmiennych. Na
       slowach, ujtych w klamry nie jest dokonywane podstawienie
       zmiennych.

    [8]  Jeli w slowie znajduje si lewy ukonik (``\''), to nastpuje
       podstawienie ukonikowe. We wszystkich wypadkach, poza opisanymi
       niej, ukonik jest porzucany, a nastpujcy znak jest traktowany
       jak zwykly i jest wlczany w slowo. Umoliwia to wlczanie znakow
       takich, jak podwojne cytaty, nawiasy zamykajce i znaki dolara.
       Nastpujca  tabela  pokazuje  sekwencje  ukonikowe, ktore s
       traktowane szczegolnie, wraz z wartociami, ktore wchodz w ich
       miejsce.

       \a  Dzwonek (0x7).

       \b  Backspace (0x8).

       \f  Form feed (0xc).

       \n  Nowa linia (0xa).

       \r  Powrot karetki (0xd).

       \t  Tabulacja (0x9).

       \v  Tabulacja pionowa (0xb).

       \<nowalinia>bia/laspacja
          Zamiast ukonika, nowej linii i bialej (bialych) spacji,
          podstawiany jest pojedynczy znak  spacji.  Sekwencja
          ukonikowa jest unikalna dlatego, e jest podstawiana w
          oddzielnym przedbiegu  przed  przetworzeniem  komendy.
          Znaczy to, e bdzie podstawiona nawet gdy nastpi midzy
          nawiasami, a wynikajca spacja bdzie traktowana  jako
          separator  slow (o ile nie jest w cudzyslowach lub
          klamrach).

       \\  Lewy ukonik (``\'').

       \ooo Cyfry ooo (jedna, dwie, lub trzy z nich) daj rzeczywist
          osemkow warto znaku.

       \xhh Cyfry szesnastkowe hh daj szesnastkow warto znaku. Obecna
          moe by dowolna liczba cyfr.

       Podstawianie ukonikowe nie jest dokonywane na slowach ujtych w
       klamry, nie liczc podstawienia ukonik-nowa linia, opisanego
       wyej.

    [9]  Jeli w miejscu, gdzie Tcl oczekuje pierwszego znaku pierwszego
       slowa komendy znajduje si znak ``#'', to znak ten i znaki za nim
       nastpujce, a do nowej linii, s traktowane jako komentarz i s
       ignorowane.  Znak komentarza ma znaczenie gdy znajduje si na
       pocztku komendy.

    [10]  Kady znak jest przetwarzany przez interpreter Tcl tylko raz jako
       element tworzenia slow komendy.  Na przyklad, jeli nastpi
       podstawienie zmiennych, dalsze podstawienia na wartoci zmiennej
       nie nastpuj; warto jest wstawiana doslownie.  Jeli nastpi
       podstawianie komend, to zagniedone komendy s  przetwarzane
       calociowo przez rekursywne wywolania interpretera Tcl; przed tym
       wywolaniem nie s robione adne podstawienia.  Podobnie  po
       wywolaniu nie robi si adnych dodatkowych podstawie.

    [11]  Podstawienia nie tycz si ogranicznikow slow komendy. Na przyklad
       podczas podstawiania zmiennych cala warto zmiennej staje si czci
       pojedynczego slowa, nawet jeli warto zmiennej zawiera spacje.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.