Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    acos, acosf, acosl - funkcja arcus cosinus

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double acos(double x);
    float acosf(float x);
    long double acosl(long double x);

OPIS

    Funkcja acos() oblicza warto arcus cosinus dla x, to znaczy liczb,
    ktorej cosinus wynosi x. Jeli x nie mieci si w przedziale od -1 do 1,
    acos() zawodzi i ustawia errno.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja acos() zwraca arcus cosinus w radianach, matematycznie warto ta
    zawiera si w przedziale pomidzy 0 a PI (wlcznie).

B/LDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKE

    asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-25              ACOS(3)