Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    acosh, acoshf, acoshl - funkcja odwrotna do cosinusa hiperbolicznego

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double acosh(double x);

    float acoshf(float x);

    long double acoshl(long double x);

OPIS

    Funkcja  acosh()  oblicza  warto  funkcji  odwrotnej do cosinusa
    hiperbolicznego dla x, to  znaczy  warto,  dla  ktorej  cosinus
    hiperboliczny wynosi x.  Jeli x wynosi mniej ni 1.0, acosh() zwraca
    warto nie bdc liczb (NaN) i ustawia errno.

B/LDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKE

    asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-25             ACOSH(3)