Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    alloca - alokacja pamici

SK/LADNIA

    #include <alloca.h>

    void *alloca(size_t rozmiar);

OPIS

    Funkcja  alloca przydziela rozmiar bajtow pamici na ramce stosu
    procedury, z ktorej zostala wywolana. Ta tymczasowa przestrze jest
    automatycznie zwalniana po powrocie funkcji, ktore wywoluje alloca do
    miejsca wywolania.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja alloca zwraca wskanik do pocztku przydzielonej pamici. Gdy
    przydzielenie pamici spowoduje przepelnienie stosu, zachowanie programu
    nie jest okrelone.

ZGODNE Z

    Istniej dowody, e funkcja alloca wystpowala w 32v, pwb, pwb.2, 3bsd
    oraz 4bsd. W BSD 4.3 istnieje dla niej strona podrcznika. Linux
    korzysta z wersji GNU. Funkcja ta nie wystpuje w POSIX ani w SUSv3.

UWAGI DOTYCZCE WERSJI GNU

    Normalnie, gcc przeklada wywolania alloca poprzez  kod  wplatany
    (inlined). Nie bdzie to czynione, gdy podana zostanie jedna z opcji:
    -ansi lub -fno-builtin. Lecz naley by ostronym!  Domylnie, zawarta w
    glibc wersja <stdlib.h> wlcza <alloca.h> zawierajcy wiersz
       # define alloca(size)  __builtin_alloca (size)
    z niepodanymi konsekwencjami, jeli kto posiada wlasn wersj tej funkcji.

    Fakt, e kod tej funkcji jest wplatany powoduje niemoliwo pobrania jej
    adresu, jak te niemoliwo zmiany jej zachowania poprzez konsolidacj z
    inn bibliotek,

    Kod wplatany czsto sklada si z pojedynczej instrukcji modyfikujcej
    wskanik stosu, lecz nie sprawdzajcej jego przepelnienia.  Zatem nigdy
    nie jest zwracana warto NULL wiadczca o bldzie.

B/LDY

    Funkcja alloca jest zalena od architektury i kompilatora. W wielu
    systemach jej implementacja jest niepoprawna. Odradza si jej uywania.

    W wielu systemach alloca nie moe by uywana w obrbie listy argumentow w
    wywolaniu funkcji, gdy zarezerwowana przez alloca przestrze stosu
    znalazlaby si w rodku przezstrzeni stosu przeznaczonej na argumenty
    funkcji.

ZOBACZ TAKE

    brk(2), pagesize(2), calloc(3), malloc(3), realloc(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.