Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    asin, asinf, asinl - funkcja arcus sinus

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double asin(double x);

    float asinf(float x);

    long double asinl(long double x);

OPIS

    Funkcja asin() oblicza arcus sinus dla x, to znaczy warto, ktorej sinus
    wynosi x. Jeli x nie mieci si w przedziale od -1 do 1, asin() zawodzi i
    ustawia errno.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja asin() zwraca arcus sinus w radianach, matematycznie warto ta
    zawiera si w przedziale pomidzy -PI/2 a PI/2 (wlcznie).

B/LDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKE

    acos(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-25              ASIN(3)