Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    assert - przerwanie pracy programu jeli wyraenie jest falszywe

SK/LADNIA

    #include <assert.h>

    void assert(scalar wyrazenie);

OPIS

    Jeli w momencie wlczania <assert.h> jest zdefiniowane makro NDEBUG, to
    makro assert() nie generuje adnego kodu, wic w ogole nic nie robi.  W
    przeciwnym przypadku makro assert() wypisuje komunikat na standardowym
    wyjciu i przerywa prac programu poprzez wywolanie abort()  jeli
    wyrazenie jest falszywe (rowne zeru).

    Celem istnienia tego makra jest pomoc programicie w znalezieniu usterek
    # czy polskie locale tlumaczy ten komunikat ?  w jego programie.
    Komunikat "assertion failed in file foo.c, function do_bar(), line
    1287" jest bezuyteczny dla uytkownika.

WARTO ZWRACANA

    Nie jest zwracana adna warto.

ZGODNE Z

    ISO9899 (ANSI C). W standardzie z roku 1990 od wyraenia wyrazenie
    wymaga si, aby bylo typu int a zachowanie funkcji jest nieokrelone, gdy
    tak nie jest. Jednake w standardzie z roku 1999 moe ono by dowolnego
    typu skalarnego.

B/LDY

    assert() jest zaimplementowana jako makro. Jeli testowane wyraenie ma
    jakie efekty uboczne, zachowanie programu bdzie rone w zalenoci od
    tego, czy zdefiniowano makrodefinicj NDEBUG Moe to prowadzi do usterek
    Heisena, ktore nie wystpuj przy wlczonym odpluskwianiu.

ZOBACZ TAKE

    exit(3), abort(3), assert_perror(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.