Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    atan2, atan2f, atan2l - funkcja arcus tangens dwoch zmiennych

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double atan2(double y, double x);

    float atan2f(float y, float x);

    long double atan2l(long double y, long double x);

OPIS

    Funkcja atan2() oblicza arcus tangens dwoch zmiennych, x oraz y. Jest
    to podobne do obliczania arcus tangens y / x, z tym wyjtkiem, e znaki
    obu argumentow s wykorzystywane do wyznaczenia wiartki, do ktorej naley
    wynik.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja atan2() zwraca wynik w radianach, zawarty w przedziale od -PI
    do PI (wlcznie).

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double s
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKE

    acos(3), asin(3), atan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27             ATAN2(3)