Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double atanh(double x);

    float atanhf(float x);

    long double atanhl(long double x);

OPIS

    Funkcja atanh() oblicza funkcj odwrotn dp tangensa hiperbolicznego dla
    x, to znaczy warto, dla ktorej tangens hiperboliczny wynosi x.  Jeli
    warto bezwzgldna z x jest wiksza ni 1.0, atanh() zwraca warto nie bdc
    liczb (NaN) i ustawia errno.

B/LDY

    EDOM  x jest poza zakresem.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKE

    asinh(3), acosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27             ATANH(3)