Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    atan, atanf, atanl - funkcja arcus tangens

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double atan(double x);

    float atanf(float x);

    long double atanl( long double x);

OPIS

    Funkcja atan() oblicza arcus tangens dla x, to znaczy liczb, ktorej
    tangens wynosi x.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja atan() zwraca arcus tangens w radianach, matematycznie warto ta
    zawiera si w przedziale pomidzy -PI/2 a PI/2 (wlcznie).

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899. Warianty float i long double s
    wymagane przez C99.

ZOBACZ TAKE

    acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27              ATAN(3)