Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    atexit - rejestracja funkcji wywolywanej po normalnym zakoczeniu
    programu

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    int atexit(void (*funkcja)(void));

OPIS

    Funkcja atexit() powoduje, e podana funkcja bdzie wywolana po normalnym
    zakoczeniu pracy programu, ktore moe nastpi poprzez exit(3) lub poprzez
    powrot z main. Funkcje zarejestrowane w ten sposob s wywolywane w
    kolejnoci odwrotnej do ich rejestracji; nie s im przekazywane adne
    argumenty.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja atexit() zwraca warto 0 jeli zakoczy si pomylnie, w przeciwnym
    wypadku zwraca warto niezerow. Nie ustawia errno.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    exit(3), on_exit(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.