Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bsearch - binarne przeszukiwanie posortowanej tablicy

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nmemb,
       size_t size, int (*compar)(const void *, const void *));

OPIS

    Funkcja bsearch() przeszukuje tablic obiektow nmemb, ktorej pierwszy
    element jest wskazywany przez base, w poszukiwaniu elementu pasujcego
    do obiektu wskazywanego przez key. Rozmiar kadego z elementow tablicy
    okrelony jest przez size.

    Zawarto tablicy powinna by posortowana w kolejnoci rosncej zgodnie z
    funkcj porownawcz wskazywan przez compar. Funkcja compar powinna
    posiada dwa argumenty: wskanik do obiektu key oraz do elementu tablicy,
    i powinna zwraca warto integer mniejsz, rown lub wiksz ni zero jeli
    obiekt key okazal si, odpowiednio, mniejszy, rowny lub wikszy ni
    element tablicy.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja bsearch() zwraca wskanik do pasujcego elementu tablicy, lub
    NULL jeli nie znaleziono takiego elementu. Jeli istnieje wicej takich
    elementow, to nie jest okrelone, na ktory element bdzie wskazywa
    zwrocony wskanik.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKE

    qsort(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.