Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    btree - metoda dostpu do bazy btree

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <db.h>

OPIS

    Funkcja dbopen stanowi interfejs biblioteczny do plikow baz danych.
    Jednym z obslugiwanych formatow s pliki btree. Ogolny opis metod dostpu
    do baz danych znajduje si w dbopen(3), a ta strona podrcznika opisuje
    jedynie informacje specyficzne dla btree.

    Struktura danych btree stanowi uporzdkowan,  zrownowaon  struktur
    drzewiast, przechowujc powizane pary klucz/dane.

    Specyficzna dla metody dostpu btree struktura danych uywana przez
    dbopen jest zdefiniowana w pliku naglowkowym <db.h> nastpujco:

    typedef struct {
       u_long flags;
       u_int cachesize;
       int maxkeypage;
       int minkeypage;
       u_int psize;
       int (*compare)(const DBT *key1, const DBT *key2);
       size_t (*prefix)(const DBT *key1, const DBT *key2);
       int lorder;
    } BTREEINFO;

    Struktura ta zawiera nastpujce elementy:

    flags Wart znacznika jest okrelona lubokrela dowoln z nastpujcych
       wartoci:

       R_DUP Zezwala na powtarzajce si w drzewie klucze, tzn. pozwala
           dodawa klucze, ktore ju w drzewie istniej.  Domylnym
           zachowaniem, jak opisano w dbopen(3), jest nadpisywanie
           istniejcego pasujcego klucza podczas wprowadzania nowego
           klucza,  lub niepomylne zakoczenie, gdy podany jest
           znacznik R_NOOVERWRITE. Znacznik R_DUP jest nadpisywany
           przez znacznik R_NOOVERWRITE; gdy znacznik R_NOOVERWRITE
           jest podany, proba dodania do drzewa klucza, ktory ju
           istnieje, zakoczy si niepowodzeniem.

           Jeli baza danych zawiera powtarzajce si klucze, kolejno
           pobierania kluczy/danych za pomoc funkcji get  jest
           niezdefiniowana,  jednake,  wywolania  funkcji seq z
           ustawionym znacznikiem R_CURSOR zawsze zwroc logicznie
           ``pierwszy'' z dowolnej drupy powtarzajcych si kluczy.

    cachesize
       Sugerowany maksymalny rozmiar (w bajtach) bufora w pamici.
       Warto ta stanowi jedynie zalecenie, wic metoda dostpu raczej
       przydzieli wicej pamici ni zawiedzie. Ze wzgldu na to, e kade
       poszukiwanie bada stron korzenia drzewa, buforowanie najczciej
       uywanych stron istotnie skroci czas dostpu. Dodatkowo, fizyczne
       zapisy bd oponione na tyle, na ile bdzie to moliwe, wic
       umiarkowany  bufor  moe  istotnie zmniejszy liczb operacji
       wejcia/wyjcia. Oczywicie, korzystanie z bufora zwiksza (ale
       jedynie  zwiksza)  prawdopodobiestwo uszkodzenia lub utraty
       danych, jeli system ulegnie awarii podczas gdy drzewo jest
       modyfikowane.  Jeli cachesize wynosi 0 (nie podano rozmiaru)
       uywany jest bufor domylny.

    maxkeypage
       Maksymalna liczba kluczy, ktore bd przechowywane w ramach
       pojedynczej strony. Aktualnie nie zaimplementowane.

    minkeypage
       minimalna liczba kluczy przechowywanych w ramach pojedynczej
       strony.  Warto ta sluy do  okrelania,  ktore  klucze  bd
       przechowywane w stronach nadmiarowych, tzn. jeli klucz lub
       element danych jest wikszy ni rozmiar strony podzielony przez
       warto minkeypage, bdzie on przechowywany w stronie nadmiarowej,
       zamiast w stronie wlaciwej.  Jeli minkeypage wynosi 0 (nie
       podano minimalnej liczby kluczy), uyta zostanie warto 2.

    psize Rozmiar strony jest rozmiarem (w bajtach) stron uywanych przez
       wzly drzewa. Minimalny rozmiar strony wynosi 512 bajtow, a
       maksymalnym rozmiarem jest 64K. Jeli psize wynosi 0 (mie podano
       rozmiaru strony), rozmiar strony jest wybierany w oparciu o
       rozmiar bloku uywanego systemu plikow.

    compare
       Compare jest funkcj porownywania kluczy. Musi ona zwraca liczb
       calkowit mniejsz, rown lub wiksz od zera, gdy klucz bdcy
       pierwszym argumentem jest, odpowiednio, mniejszy, rowny, wikszy
       ni klucz bdcy drugim argumentem. Dla danego drzewa przy kadym
       jego otwarciu musi by uywana ta sama funcja porownawcza. Jeli
       compare ma warto NULL (nie podano funkcji porownawczej), klucze
       bd porownywane leksykalnie, przy czym krotsze klucze bd uwaane
       za mniejsze ni klucze dlusze.

    prefix Prefix jest funkcj porownywania przedrostkow.  Jeli zostanie
       podana, musi ona zwraca liczb bajtow argumentu bdcego drugim
       kluczem, ktore s niezbdne dla okrelenia czy jest on wikszy ni
       klucz bdcy pierwszym argumentem. Gdy klucze bd rowne, powinna
       zosta zwrocona dlugo klucza.  Uwaga, przydatnoc tej funkcji
       silnie zaley od danych, jednak dla pewnych zbiorow danych jej
       uywanie moe prowadzi do istotnie zmniejszonych rozmiarow drzewa
       i krotszych czasow poszukiwania. Jeli prefix ma warto NULL (nie
       podano funkcji prefix), i nie podano funkcji porownawczej, uyta
       zostanie domylna funkcja porownywania leksykalnego. Jeli prefix
       ma warto NULL, i podano funkcj porownawcz, nie bdzie wykonywane
       porownywanie przedrostkow.

    lorder Kolejno  bajtow  dla  liczb  calkowitych w przechowywanych
       metadanych bazy. Liczba powinna reprezentowa kolejno jao liczba
       calkowita; na przyklad, porzdek grubokocy bylby liczb 4,321.
       Jeli lorder wynosi 0 (nie podano kolejnoci) uyta zostanie
       aktualna, systemowa kolejno.

    Jeli plik ju istnieje (i nie podanoznacznika O_TRUNC), wartoci podane
    dla parametrow flags, lorder i psize zostan zignorowane, na rzecz
    wartoci uywanych w czasie tworzenia drzewa.

    Liniowe przegldanie drzewa "do przodu" odbywa si od najmniejszego
    klucza do najwikszego.

    Przestrze zwolniona przez usunicie par klucz/dane z drzewa nie jest
    nigdy odzyskiwana, jednake, jest ona normalnie dostpna dla ponownego
    uycia. Oznacza to, e struktura przechowujca drzewo btree moe jedynie
    rosn. Jedynym rozwizaniem jest unikanie nadmiernego usuwania lub
    okresowe tworzenie wieego drzewa na podstawie przegldania istniejcego
    drzewa.

    Przeszukiwania, wstawiania i usunicia w btree odbywaj si w czasie O lg
    base N, gdzie base jest czynnikiem redniego wypelnienia.  Czsto,
    wprowadzanie do drzew btree danych uporzdkowanych prowadzi do niskiego
    czynnika wypelnienia.  Ta implementacja zostala zmodyfikowana, aby
    uczyni  uporzdkowane  wprowadzanie  najkorzystniejszym przypadkiem,
    uzyskujc w wyniku tego duo lepszy ni normalnie czynnik wypelnienia
    stron.

B/LDY

    Funkcje metod dostpu btree mog zawie i ustawi errno dla dowolnego z
    bldow podanych w funkcji bibliotecznej dbopen(3).

ZOBACZ TAKE

    dbopen(3), hash(3), mpool(3), recno(3)

    The Ubiquitous B-tree, Douglas Comer, ACM Comput. Surv. 11, 2 (czerwiec
    1979), 121-138.

    Prefix B-trees, Bayer and Unterauer, ACM Transactions on Database
    Systems, t. 2, 1 (marzec 1977), 11-26.

    The Art of Computer Programming Vol. 3: Sorting and Searching, D.E.
    Knuth, 1968, str. 471-480.

USTERKI

    Obsluguje jedynie ostrokocy i grubokocy porzdek bajtow.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1994-08-18             BTREE(3)