Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bzero - wpisywanie zerowych bajtow

SK/LADNIA

    #include <strings.h>

    void bzero(void *s, size_t n);

OPIS

    Funkcja bzero() zeruje pierwszych n bajtow obszaru zaczynajcego si pod
    adresem s.

WARTO ZWRACANA

    Brak.

ZGODNE Z

    BSD 4.3. Uywanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach
    lepiej uywa memset.

ZOBACZ TAKE

    memset(3), swab(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.