Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    catgets - pobranie komunikatu z katalogu komunikatow

SK/LADNIA

    #include <nl_types.h>

    char *catgets(nl_catd katalog, int numer_zestawu, int numer_komunikatu,
    const char *komunikat);

OPIS

    Funkcja catgets() odczytuje komunikat o numerze numer_komunikatu z
    zestawu numer_zestawu z katalogu komunikatow identyfikowanego przez
    deskryptor katalog, zwrocony wczeniej przez catopen(3).  Czwarty
    argument komunikat wskazuje na domylny komunikat, ktory zostanie
    zwrocony przez catgets(), jeli katalog komunikatow nie jest aktualnie
    dostpny. Tekst komunikatu znajduje si w wewntrznym buforze, wic jeli
    aplikacja chce go przechowa lub zmodyfikowa, powinna go najpierw
    skopiowa. Zwracamy lacuch zawsze koczy si bajtem NUL.

WARTO ZWRACANA

    Jeli funkcja catgets() zakoczy si pomylnie, zwraca wskanik do obszaru
    bufora zawierajcego lacuch z komunikatem zakoczonym bajtem NUL.  Jeli
    funkcja catgets() zawiedzie, zwraca warto komunikat.

UWAGI

    Funkcja ta jest dostpna jedynie w libc.so.4.4.4c i wyszych. Dokument
    X/Open Portability Guide ze stycznia 1987 okrela bardziej wyrafinowany
    sposob zwracania wartoci w razie wystpienia bldu: komunikat jest
    zwracany, jeli katalog wyznaczony przez katalog jest niedostpny.
    Natomiast  gdy katalog jest dostpny, ale nie zawiera wskazanego
    komunikatu, zwracany jest pusty lacuch. Zasada zwracania dwoch ronych
    wartoci w przypadkach bldow zostala jednak porzucona w XPG4.2 na rzecz
    zwracania zawsze wartoci komunikat.

ZGODNE Z

    XPG4.2

ZOBACZ TAKE

    catopen(3), setlocale(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1998-08-09            CATGETS(3)