Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    catopen, catclose - otwarcie/zamknicie katalogu komunikatow

SK/LADNIA

    #include <nl_types.h>

    nl_catd catopen(const char *name, int flag);
    int catclose(nl_catd catalog);

OPIS

    Funkcja catopen() otwiera katalog komunikatow i zwraca deskryptor tego
    katalogu. Deskryptor pozostaje wany a do wywolania catclose() lub
    exec().  Jeli w celu implementacji deskryptorow katalogow, uyty
    zostanie deskryptor pliku, to zostanie ustawiony znacznik FD_CLOEXEC.

    Argument name okrela nazw otwieranego katalogu komunikatow. Jeli name
    jest ciek bezwzgldn (tzn. zawiera znak '/'), to name wyznacza ciek do
    katalogu komunikatow. W przeciwnym wypadku uywana  jest  zmienna
    rodowiskowa  NLSPATH  z cigiem %N zastpionym przez name (zobacz
    locale(7)). Nie jest okrelone, czy zmianna NLSPATH zostanie uyta, gdy
    proces ma uprawnienia root-a. Jeli zmienna NLSPATH nie istnieje, lub
    katalog komunikatow nie moe zosta otwarty w adnej ze cieek przez ni
    okrelonych, to zostanie uyta cika zalena od implementacji. Ta domylna
    cieka moe zalee od ustawienia locale LC_MESSAGES gdy argument flag jest
    rowny NL_CAT_LOCALE lub od zmiennej rodowiskowej LANG gdy argument flag
    jest rowny 0. Zmiana czci LC_MESSAGES ustawie locale moe uniewani
    otwarte deskryptory katalogow.

    Argument catopen() flag sluy do wskazania rodel dla uywanego jzyka.
    Jeli ma warto NL_CAT_LOCALE, to uyte zostanie biece ustawienie locale
    dla  LC_MESSAGES.  W przeciwnym przypadku uyta zostanie zmienna
    rodowiskowa LANG.

    Funkcja catclose() zamyka katalog komunikatow okrelony przez deskryptor
    catalog. Uniewania ona kade nastpne odwolania do katalogu catalog.

WARTO ZWRACANA

    Jeli funkcja catopen() zakoczy si pomylnie, zwraca deskryptor katalogu
    komunikatow, ktory jest typu nl_catd. Jeli funkcja zawiedzie, zwraca
    (nl_catd) -1 i ustawia errno wskazujc rodzaj bldu. Moliwe wartoci bldow
    obejmuj wszystkie moliwe wartoci dla wywolania open().

    Funkcja catclose() zwraca 0 jeli zakoczy si pomylnie, a -1 w przeciwnym
    przypadku.

RODOWISKO

    LC_MESSAGES
       Moe stanowi rodlo ustawienia locale LC_MESSAGES i wowczas okrela
       jzyk uywany, gdy flag jest ustawione na NL_CAT_LOCALE.

    LANG  Jzyk uywany, gdy flag wynosi 0.

UWAGI

    Powysze stanowi  opis  wg  POSIX  1003.1-2001.  Dla  glibcwarto
    NL_CAT_LOCALE wynosi 1.  (Porownaj MCLoadAll poniej.) Domylna cieka
    moe by rona, ale zazwyczaj stanowi kilka miejsc wewntrz katalogu
    /usr/share/locale.

UWAGI DLA LIBC4 I LIBC5

    Funkcje  te s dostpne w Linuksie od libc 4.4.4c.  W przypadku
    linuksowych libc4 i libc5,  deskryptor  katalogu  nl_catd,  jest
    odwzorowanym przez mmap() obszarem pamici, a nie deskryptorem pliku.
    Argument catopen() flag Powinien by rowny albo MCLoadBySet (=0) albo
    MCLoadAll (=1). Pierwsza z wartoci wskazuje, e zestaw z katalogu ma by
    zaladowany, gdy bdzie to potrzebne, podczas gdy druga z nich powoduje,
    e pierwsze wywolanie catopen() zaladuje caly katalog do poamieci.
    Domylna cieka przeszukiwania moe by rona, ale zazwyczaj stanowi kilka
    miejsc wewntrz katalogow /etc/locale i /usr/lib/locale.

ZGODNE Z

    POSIX 1003.1-2001.  W XPG 1987, Vol. 3 mowi on: Argument flag funkcji
    catopen jest zarezerwowany do wykorzystania w przysz/loci i powinien by
    ustawiony na 0. Nie jest jasne, co bylo rodlem dla stalych MCLoadBySet
    i MCLoadAll.

ZOBACZ TAKE

    catgets(3), setlocale(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-12-14            CATOPEN(3)