Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    confstr - pobranie zmiennych lacuchowych zalenych od konfiguracji

SK/LADNIA

    #define _POSIX_C_SOURCE 2
    lub
    #define _XOPEN_SOURCE

    #include <unistd.h>

    size_t confstr(int name, char *buf, size_t len);

OPIS

    Funkcja confstr() pobiera warto zalenych od konfiguracji zmiennych
    systemowych.

    Argument name wyznacza pobieran zmienn systemow. Dostpne s zmienne:

    _CS_PATH
       Warto zmiennej PATH zawierajcej ciek, w ktorej znale mona
       wszystkie standardowe programy narzdziowe POSIX.2.

    Jeli argument buf buf nie jest rowny NULL, a len nie jest zerem, to
    funkcja confstr() kopiuje warto zmiennej do lacucha buf obcit, jeli to
    konieczne, do len - 1 znakow i zakoczon znakiem NUL. Moe to zosta
    wykryte przez porownanie zwracanej przez confstr() wartoci z argumentem
    len.  Jeli len wynosi zero a buf jest rowne NULL, funkcja confstr() po
    prostu zwraca warto, tak jak podano poniej.

WARTO ZWRACANA

    Jeli name nie okrela poprawnej zmiennej konfiguracyjnej, confstr()
    zwraca 0.

PRZYK/LADY

    Poniszy fragment kodu podaje ciek, w ktorej znale znale mona programy
    systemowe POSIX.2:

     char *pathbuf; size_t n;

     n = confstr(_CS_PATH,NULL,(size_t)0);
     if ((pathbuf = malloc(n)) == NULL) abort();
     confstr(_CS_PATH, pathbuf, n);

B/LDY

    Jeli warto name jest nieprawidlowa, errno jest ustawiane na EINVAL.

ZGODNE Z

    Propozycja POSIX.2

USTERKI

    POSIX.2 nie zostal jeszcze zatwierdzony jako standard, informacja na
    tej stronie man moe ulec zmianie.

ZOBACZ TAKE

    sh(1), exec(3), system(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.