Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    cosh, coshf, coshl - funkcja cosinus hiperboliczny

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double cosh(double x);

    float coshf(float x);

    long double coshl(long double x);

OPIS

    Funkcja  cosh()  zwraca cosinus hiperboliczny dla x, ktory jest
    zdefiniowany matematycznie jako (exp(x) + exp(-x)) /2.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.  Warianty float i long double s
    wymagane przez C99

ZOBACZ TAKE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), sinh(3), tanh(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2002-07-27              COSH(3)