Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ctermid - pobranie nazwy terminala kontrolujcego proces

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    char *ctermid(char *s);

OPIS

    Funkcja  ctermid()  zwraca lacuch, ktory jest ciek do terminala
    kontrolujcego proces. Jeli s jest rowne NULL, uywany jest bufor
    statyczny, w przeciwnym wypadku s wskazuje na bufor majcy zawiera ciek
    do terminala.  Stala L_ctermid oznacza maksymaln liczb znakow w
    zwracanej ciece.

WARTO ZWRACANA

    Wskanik do cieki.

ZGODNE Z

    SVID, wydanie 1; POSIX.1

B/LDY

    Zwracana  cieka nie musi jednoznacznie identyfikowa kontrolujcego
    terminala; moe to by na przyklad /dev/tty.

    Nie jest pewne, czy program bdzie mogl otworzy ten terminal.

ZOBACZ TAKE

    ttyname(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.