Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    asctime, ctime, gmtime, localtime, mktime - konwersja daty i czasu do
    postaci czasu rozloonego lub ASCII

SK/LADNIA

    #include <time.h>

    char *asctime(const struct tm *tm);
    char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf);

    char *ctime(const time_t *timep);
    char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf);

    struct tm *gmtime(const time_t *timep);
    struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    struct tm *localtime(const time_t *timep);
    struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

    time_t mktime(struct tm *tm);

OPIS

    Funkcje ctime(), gmtime() oraz localtime() przyjmuj argument typu
    time_t,  reprezentujcy  czas  kalendarzowy.  Zinterpretowany jako
    bezwzgldna warto czasu, okrela on ilo sekund, jakie uplynly od godziny
    00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated Universal Time (UTC).

    Funkcje asctime() oraz mktime() przyjmuj jako argument czas rozloony,
    ktory jest reprezentacj podzielon na rok, miesic, dzie itd.

    Czas rozloony jest przechowywany w strukturze tm, zdefiniowanej w
    <time.h> nastpujco:

       struct tm {
           int   tm_sec;     /* sekundy */
           int   tm_min;     /* minuty */
           int   tm_hour;    /* godziny */
           int   tm_mday;    /* dzie miesica */
           int   tm_mon;     /* miesic */
           int   tm_year;    /* rok */
           int   tm_wday;    /* dzie tygodnia */
           int   tm_yday;    /* dzie roku */
           int   tm_isdst;    /* sezonowa zmiana czasu */
       };

    Elementy struktury tm to:

    tm_sec Liczba sekund po pelnej minucie, normalnie z zakresu od 0 do 59,
       ale moe wynosi nawet do 61, aby umoliwi sekundy przestpne.

    tm_min Liczba minut po pelnej godzinie, z zakresu od 0 do 59.

    tm_hour
       Liczba godzin po polnocy, z zakresu od 0 do 23.

    tm_mday
       Dzie tygodnia, z zakresu od 1 do 31.

    tm_mon Liczba miesicy od stycznia, z zakresu od 0 do 11.

    tm_year
       Liczba lat od 1900.

    tm_wday
       Liczba dni od niedzieli, z zakresu od 0 do 6.

    tm_yday
       Liczba dni od 1 stycznia, z zakresu od 0 do 365.

    tm_isdst
       Znacznik, ktory wskazuje, czy dla podanego czasu  zostala
       przeprowadzona zmiana czasu zimowy/letni. Jeli warto ta jest
       dodatnia, to zmiana czasu zostala przeprowadzona, jeli wynosi
       zero - zmiany nie przeprowadzono, a jeli jest ujemna - oznacza
       to, e informacja dotyczca zmiany czasu nie jest dostpna.

    Wywolanie ctime(t) jest rownowane asctime(localtime(t)).  Przeksztalca
    ono czas kalendarzowy t na lacuch o postaci

       "ro sty 30 21:49:08 1993\n"

    Skroty dni tygodnia to `nie', `pon', `wto', `ro', `czw', `pi' i `sob'.
    Skroty miesicy to `sty', `lut', `mar', `kwi', `maj', `cze', `lip',
    `sie', `wrz', `pa', `lis' i `gru'. Zwracany jest wskanik do statycznego
    lacucha, ktory to lacuch moe zosta nadpisany przy kolejnym wywolaniu
    dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja zapisuje rownie informacje na
    temat aktualnej strefy czasowej do zewntrznej zmiennej tzname (patrz
    tzset(3)).  Wielowejciowa wersja tej funkcji, ctime_r(), robi to samo,
    ale zapisuje lacuch w podanym przez uytkownika buforze o dlugoci co
    najmniej 26. Nie musi ona ustawia tzname.

    Funkcja gmtime() przeksztalca czas kalendarzowy timep na czas rozloony,
    wyraony w Coordinated Universal Time (UTC). Moe ona zwroci warto NULL,
    jeli rok nie daje si zapisa jako liczba calkowita. Zwracany jest
    wskanik do statycznej struktury, ktora to struktura moe zosta nadpisana
    przy kolejnym wywolaniu dowolnej funkcji daty i czasu.  Funkcja
    gmtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez
    uytkownika. Nie musi ona ustawia tzname.

    Funkcja localtime() przeksztalca czas kalendarzowy timep na czas
    rozloony, wyraony wzgldem wybranej przez uytkownika strefy czasowej.
    Funkcja dziala tak, jakby wywolywala tzset(3) i wpisywala do zewntrznej
    zmiennej tzname informacje na temat aktualnej strefy czasowej, do
    timezone - ronic w sekundach pomidzy Coordinated Universal Time (UTC) a
    lokalnym czasem standardowym, a do daylight - warto niezerow jeli przez
    jak cz roku obowizuje inny czas ni podany (zimowy/letni). Zwracany
    jest wskanik do statycznej struktury, ktora to struktura moe zosta
    nadpisana przy kolejnym wywolaniu dowolnej funkcji daty i czasu.
    Funkcja localtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury
    podanej przez uytkownika. Nie musi ona ustawia tzname.

    Funkcja asctime() przeksztalca czas rozloony tm na lacuch tego samego
    formatu, co ctime(). Zwracany jest wskanik do statycznego lacucha,
    ktory to lacuch moe zosta nadpisany przy kolejnym wywolaniu dowolnej
    funkcji daty i czasu. Funkcja asctime_r() robi to samo, ale zapisuje
    lacuch w podanym przez uytkownika buforze o dlugoci co najmniej 26.

    Funkcja mktime() przeksztalca struktur czasu rozloonego, wyraon w
    czasie lokalnym, na czas kalendarzowy. Funkcja ignoruje  wartoci
    elementow tm_wday i tm_yday i oblicza je ponownie na podstawie innych
    informacji ze struktury czasu rozloonego. Jeli elementy struktury maj
    wartoci spoza zakresu wartoci dopuszczalnych, to zostana znormalizowane
    (w taki sposob, e np. 40 padziernika zostanie zamieniony na 9
    listopada).  Wywolanie mktime() zapisuje rownie informacje na temat
    aktualnej strefy czasowej do zewntrznej zmiennej tzname. Jeli podany
    czas rozloony nie moe zosta przedstawiony jako czas kalendarzowy
    (liczba sekund od pocztku epoki), mktime() zwraca warto (time_t)(-1) i
    nie zmienia wartoci elementow tm_wday i tm_yday struktury czasu
    rozloonego.

WARTO ZWRACANA

    Kada z tych funkcji zwraca opisan powyej warto lub NULL (-1 w przypadku
    mktime()) w razie wystpienia bldu.

UWAGI

    Nastpujce cztery funkcje acstime(), ctime(), gmtime() i localtime()
    zwracaj wskanik do statycznych danych i w zwizku z tym nie s
    przystosowane  do  wielowtkowoci.  Wielowtkowe wersje acstime_r(),
    ctime_r(), gmtime_r() i localtime_r() s wymienione w SUSv2 i dostpne
    poczwszy od libc 5.2.5.

    Wersja struktury tm zawarta w glibc posiada dodatkowe pola

       long tm_gmtoff;      /* Sekundy na wschod od UTC */
       const char *tm_tm_zone;  /* Skrot strefy czasowej */

    zdefiniowane, gdy _BSD_SOURCE jest ustawione przed wlczeniem <time.h>.
    Jest to rozszerzenie BSD, obecnie w 4.3BSD-Reno.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    date(1), gettimeofday(2), newctime(3), time(2), utime(2), clock(3),
    difftime(3), strftime(3), strptime(3), tzset(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-12-13             CTIME(3)