Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    dbopen - metody dostpu do baz danych

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <limits.h>
    #include <db.h>

    DB *
    dbopen(const char *plik, int znaczniki, int tryb, DBTYPE rodzaj,
      const void *info_otw);

OPIS

    dbopen jest funkcj biblioteczn stanowic interfejs do plikow baz danych.
    Obslugiwane formaty plikow to: btree, rozproszony (hashed) i uniksowy
    zorientowany na pliki. Format btree stanowi reprezentacj posortoanej,
    zrownowaonej struktury drzewa.  Format rozproszony (hashed)  jest
    rozszerzalnym, dynamicznym schematem mieszania. Format plaskiego pliku
    jest plikiem stanowicym strumie bajtow z rekordami o stalej lub
    zmiennej  dlugoci.  Informacje  o  formatach  i specyficzne dla
    poszczegolnych formatow plikow s szczegolowo opisane na odpowiednich
    stronach podrcznika: btree(3), hash(3) i recno(3).

    dbopen otwiera plik do odczytu i/lub do zapisu.  Pliki, ktorych
    zachowywanie na dysku nie jest zamierzone, mog by tworzone poprzez
    ustawienie parametru plik na NULL.

    Argumenty znaczniki i tryb s takie same jak w funkcji open(2), jednake
    brane pod uwag s jedynie znaczniki O_CREAT,  O_EXCL,  O_EXLOCK,
    O_NONBLOCK, O_RDONLY, O_RDWR, O_SHLOCK i O_TRUNC. (Naley zauway, e
    otwarcie pliku bazy danych jako O_WRONLY nie jest moliwe.)

    Argument rodzaj jest typu DBTYPE (ktory jest zdefiniowany w pliku
    naglowkowym <db.h>) i mona przybiera wartoci DB_BTREE, DB_HASH lub
    DB_RECNO.

    Argument info_otw jest wskanikiem do struktury specyficznej dla metody
    dostpu, opisanej n stronie podrcznika danej metody dostpu. Jeli
    info_otw jest rowne NULL, kada z metod dostpu bdzie korzysta z wartoci
    domylnych, wlaciwych dla systemy i tej metody dostpu.

    dbopen przy pomylnym zakoczeniu zwraca wskanik do struktury DB, a NULL
    w przypadku bldu. Struktura DB jest zdefiniowana w pliku naglowkowym
    <db.h> i zawiera co najmniej nastpujce pola:

    typedef struct {
       DBTYPE type;
       int (*close)(const DB *db);
       int (*del)(const DB *db, const DBT *klucz, u_int znaczniki);
       int (*fd)(const DB *db);
       int (*get)(const DB *db, DBT *klucz, DBT *dane, u_int znaczniki);
       int (*put)(const DB *db, DBT *klucz, const DBT *dane,
          u_int znaczniki);
       int (*sync)(const DB *db, u_int znaczniki);
       int (*seq)(const DB *db, DBT *klucz, DBT *dane, u_int znaczniki);
    } DB;

    Elementy te opisuj rodzaj bazy danych i zestaw funkcji wykonyjcych rone
    operacje. Funkcje te bior jako argument wskanik do struktury takiej,
    jak zwracana przez dbopen i, czasami, jeden lub wicej wskanikow do
    struktur klucz/dane oraz warto znacznika.

    type  Rodzaj wlaciwej metody dostpu (i format plikow).

    close Wskanik do funkcji zrzucajcej zbuforowane informacje ma dysk,
       zwalniajcej przydzielone zasoby i zamykajcej podlegle pliki. Ze
       wzgldu na to, e pary klucz/dane mog by buforowane w pamici,
       niepomylne zrzucenie buforow pliku za pomoc funkcji close lub
       sync ,oe prowadzi do niespojnoci lub utraty informacji. Funkcje
       close zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc errno), a 0 w
       przypadku zakoczenia pomylnego.

    del  Wskanik do funkcji usuwajcej pary klucz/dane z bazy danych.

       Parametr znacznik moe mie jedn z nastpujcych wartoci:

       R_CURSOR
           Usuwa rekord wskazywany przez kursor. Kursor musi zosta
           wczeniej zainicjalizowany.

       Funkcje delete zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc errno), 0
       w przypadku pomylnego zakoczenia, a 1 gdy podany klucz nie
       wystpuje w pliku.

    fd   Wskanik do funkcji zwracajcej deskryptor pliku odpowiadajcy
       uywanej bazie danych.  Dla wszystkich procesow wywolujcych
       dbopen  dla tej samej nazwy pliku plik zostanie zwrocony
       deskryptor pliku wskazujcy na ten sam plik.  Tego deskryptora
       pliku mona bezpiecznie uywa jako argumentu funkcji blokujcych
       fcntl(2) i flock(2). Deskryptor pliku nie musi by zwizany z
       ktorymkolwiek  z  plikow uywanych przez dan metod dostpu.
       Deskryptor pliku nie jest dostpny dla baz danych zawartych w
       pamici.  Funkcje fd zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc
       errno), a deskryptor pliku w przypadku pomylnego zakoczenia.

    get  Wskanik do funkcji stanowicej interfejs dla pobierania danych z
       bazy wedlug klucza. Adres i rozmiar danych zwizanych z podanym
       kluczem klucz s zwracane w strukturze wskazywanej przez dane.
       Funkcje get zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc errno), 0 w
       przypadku pomylnego zakoczenia, a 1 gdy podany klucz nie
       wystpuje w pliku.

    put  Wskanik do funkcji przechowujcej pary klucz/dane w bazie danych.

       Parametr znacznik moe mie jedn z nastpujcych wartoci:

       R_CURSOR
           Zastpuje par klucz/dane wskazywan przez kursor. Kursor
           musi zosta wczeniej zainicjalizowany.

       R_IAFTER
           Dolcza dane bezporednio po danych wskazywanych przez
           klucz, tworzc now par klucz/dane. Numer rekordu dodanej
           pary klucz/dane jest zwracany w  strukturze  klucz.
           (Dotyczy jedynie metody dostpu DB_RECNO.)

       R_IBEFORE
           Wstawia dane bezporednio przed danymi wskazywanymi przez
           klucz, tworzc now par  klucz/dane.  Numer  rekordu
           wstawionej pary klucz/dane jest zwracany w strukturze
           klucz. (Dotyczy jedynie metody dostpu DB_RECNO.)

       R_NOOVERWRITE
           Wprowadza now par klucz/dane tylko gdy klucz wczeniej nie
           istnial.

       R_SETCURSOR
           Przechowuje par klucz/dane, ustawiajc lub inicjalizujc
           pozycj kursora tak, aby na ni wskazywala.  (Dotyczy
           jedynie metod dostpu DB_BTREE i DB_RECNO.)

       R_SETCURSOR jest dostpne jedynie dla metod dostpu DB_BTREE i
       DB_RECNO, gdy zaklada, e klucze maj ustalon, niezmienn kolejno.

       R_IAFTER i R_IBEFORE s dostpne jedynie dla metody dostpu
       DB_RECNO, gdy kade z nich zaklada, e metoda dostpu umoliwia
       tworzenie nowych kluczy. Jest to prawda jedynie w przypadku,
       gdy klucze s uporzdkowane i niezalene, na przyklad numery
       rekordow.

       Domylne zachowanie funkcji put polega na wprowadzeniu nowej pary
       klucz/dane, zastpujc uprzednio istniejcy klucz.

       Funkcje put zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc errno), 0 w
       przypadku pomylnego zakoczenia, a 1 gdy ustawiony jest znacznik
       R_NOOVERWRITE, a klucz ju istnieje w pliku.

    seq  Wskanik  do funkcji stanowicej interfejs dla sekwencyjnego
       pobierania danych z bazy. Adres i dlugo klucza s zwracane w
       strukturze wskazywanej przez klucz, za adres i rozmiar danych s
       zwracane w strukturze wskazywanej przez dane.

       Sekwencyjne pobieranie par klucz/dane moe si rozpocz w dowolnym
       momencie, a wywolania funkcji del, get, put, i sync nie maj
       wplywu na pozycj ``kursora''.  Zmiany bazy danych podczas
       sekwencyjnego czytania bd odwzorowane podczas odczytow, tzn.
       rekordy wstawione za kursorem nie bd zwrocone, podczas gdy
       rekordy wstawione przed kursorem zostan zwrocone.

       Warto znacznik musi by ustawiona jako jedna z poniszych wartoci:

       R_CURSOR
           Zwracane s dane stowarzyszone z podanym kluczem. Roni si
           to od funkcji get tym, e rownie ustawia lub inicjalizuje
           kursor w pozycji klucza.  (Naley zauway, e dla metody
           dostpu DB_BTREE, zwracany klucz nie musi by identyczny z
           kluczem  podanym.  Zwracany klucz jest najmniejszym
           kluczem wikszym lub rownym podanemu kluczowi, dopuszczajc
           czciowe dopasowywanie klucza i przeszukiwanie zakresow.)

       R_FIRST
           Zwracana jest pierwsza para klucz/dane wystpujca w bazie
           danych. Kursor jest ustawiany lub inicjalizowany tak, by
           wskazywal t par.

       R_LAST Zwracana jest ostatnia para klucz/dane wystpujca w bazie
           danych. Kursor jest ustawiany lub inicjalizowany tak, by
           wskazywal t par. (Dotyczy jedynie metod dostpu DB_BTREE
           i DB_RECNO.)

       R_NEXT Pobiera par klucz/dane znajdujc si bezporednio po pozycji
           kursora.  Jeli kursor nie zostal jeszcze ustawiony,
           zachowuje si tak samo jak znacznik R_FIRST.

       R_PREV Pobiera par klucz/dane znajdujc si bezporednio przed
           pozycj  kursora.  Jeli  kursor  nie zostal jeszcze
           ustawiony, zachowuje si tak samo jak znacznik R_LAST.
           (Dotyczy jedynie metod dostpu DB_BTREE i DB_RECNO.)

       R_LAST i R_PREV s dostpne jedynie dla metod dostpu DB_BTREE i
       DB_RECNO, gdy zakladaj, e klucze maj ustalon, niezmienn kolejno.

       Funkcje seq zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc errno), 0 w
       przypadku pomylnego zakoczenia, a 1 gdy brak w bazie pary
       klucz/dane mniejszej lub wikszej ni podany lub aktualny klucz.
       Dla metody dostpu DB_RECNO, gdy plik bazy danych jest specjalnym
       plikiem znakowym, a adna pelna para klucz/dane nie jest w danej
       chwili dostpna, funkcja seq zwraca 2.

    sync  Wskanik do funkcji zrzucajcej zbuforowane informacje na dysk.
       Jeli baza danych znajduje si wylcznie w pamici, to funkcja sync
       nic nie robi i koczy si zawsze pomylnie.

       Warto znacznika moe by jedn z nastpujcych wartoci:

       R_RECNOSYNC
           Jeli uywana jest metoda DB_RECNO, ten znacznik powoduje,
           e funkcja sync dotyczy pliku btree stanowicego baz pliku
           numerow rekordow, nie za samego pliku numerow rekordow.
           (Wicej informacji znajduje si w opisie pola bfname na
           stronie podrcznika recno(3).)

       Funkcje sync zwracaj -1 w przypadku bldu (ustawiajc errno), 0 w
       przypadku pomylnego zakoczenia.

Pary KLUCZ/DANE

    Dostp do wszystkich rodzajow plikow jest oparty na parach klucz/dane.
    Zarowno klucze, jak i dane s reprezentowane za pomoc nastpujcej
    struktury danych:

    typedef struct {
       void *data;
       size_t size;
    } DBT;

    Elementy stryktury DBT s zdefiniowane nastpujco:

    data  Wskanik do lacucha bajtow.

    size  Dlugo lacucha bajtow.

    Lacuchy bajtowe klucza i danych zasadniczo mog wskazywa na lacuchy o
    nieograniczonej  dlugoci, ale dowolne dwa z nich musz si mieci
    jednoczenie w dostpnej pamici. Naley zauway, e metody dostpu nie daj
    ednych gwarancji dotyczcych wyrownania lacuchow bajtowych.

B/LDY

    Funkcja dbopen moe zawie i ustawi w errno dowolny z bldow okrelonych
    dla funkcji bibliotecznych open(2) i malloc(3) lub jeden z nastpujcych:

    [EFTYPE]
       Plik jest nieprawidlowo sformatowany.

    [EINVAL]
       Podano parametr (funkcj mieszajc, bajt  wyrownania,  itp.)
       niezgodny z aktualn specyfikacj pliku, lub ktory nie ma sensu
       dla funkcji (na przyklad, uycie  kursora  bez  uprzedniej
       inicjalizacji) lub wystpuje niezgodno wersji pomidzy plikiem i
       oprogramowaniem.

    Funkcje close mog zawie i ustawi w errno dowolny z bldow okrelonych dla
    funkcji bibliotecznych close(2), read(2), write(2), free(3) i fsync(2).

    Funkcje del, get, put i seq mog zawie i ustawi w errno dowolny z bldow
    okrelonych dla funkcji bibliotecznych read(2), write(2), free(3) i
    malloc(3).

    Funkcje fd mog zawie i ustawi errno na ENOENT dla baz danych w pamici.

    Funkcje sync mog zawie i ustawi w errno dowolny z bldow okrelonych dla
    funkcji bibliotecznej fsync(2).

ZOBACZ TAKE

    btree(3), hash(3), mpool(3), recno(3)

    LIBTP: Portable, Modular Transactions for UNIX, Margo Seltzer, Michael
    Olson, USENIX proceedings, Winter 1992.

BUGS

    typedef DBT jest skrotem od ``data base thang'', ktory byl uywany tylko
    dlatego, e nikt nie wymylil sensownej, jeszcze nie uywanej nazwy.

    Interfejs wykorzystujcy deskryptory plikow staonowi obejcie i bdzie w
    przyszloci usunity.

    adna  z  metod  dostpu  nie zapewnia jakiejkolwiek formy dostpu
    rownoleglego, blokowania ani transakcji.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.