Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    difftime - obliczanie ronicy czasu

SK/LADNIA

    #include <time.h>

    double difftime(time_t time1, time_t time0);

OPIS

    Funkcja difftime() zwraca ilo sekund, ktore uplynly pomidzy czasem
    time1 a time0, reprezentowanymi jako wartoci typu double. Oba czasy s
    podane w czasie kalendarzowym okrelajcym ilo sekund, ktore uplynly od
    Epoki (godziny 00:00:00 1 stycznia 1970 czasu Coordinated Universal
    Time (UTC)).

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

UWAGI

    Funkcja ta jest wymagana przez ANSI C. W systemach zgodnych z POSIX,
    time_t jest typu arytmetycznego i mona po prostu zdefiniowa
       #define difftime(t1,t0) (double)(t1 - t0)
    gdy ewentualne przepelnienie podczas odejmowania nie jest istotne.

ZOBACZ TAKE

    date(1), gettimeofday(2), time(2), ctime(3), gmtime(3), localtime(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.