Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    dirname, basename - wydzielenie skladnikow nazwy cieki dostpu

SK/LADNIA

    #include <libgen.h>

    char *dirname(char *path);

    char *basename(char *path);

OPIS

    Funkcje dirname i basename rozbijaj zakoczony znakiem null lacuch nazwy
    cieki dostpu na skladowe: katalog i nazw pliku.  W typowym przypadku
    dirname zwraca lacuch a do ostatniego znaku '/', ale z jego wylczeniem,
    a basename zwraca skladow nastpujc po ostatnim '/'. Kocowe znaki '/'
    nie s uwaane za cz nazwy cieki dostpu.

    Jeli path nie zawiera ukonika, dirname zwraca lacuch ".", podczas gdy
    basename zwraca kopi path.  Jeli path jest lacuchem "/", wowczas
    zarowno dirname jak i basename zwracaj lacuch "/". Jeli path jest
    wskanikiem NULL lub wskazuje na pusty lacuch znakow, to zarowno dirname
    jak i basename zwracaj lacuch ".".

    Polczenie lacucha zwroconego przez dirname, "/" i lacucha zwroconego
    przez basename daje peln nazw cieki dostpu.

    Zarowno dirname jak i basename mog modyfikowa zawarto path, wic jeeli
    chce si zachowa lacuch cieki dostpu, to naley przekazywa do tych
    funkcji jego kopi. Ponadto dirname i basename mog zwraca wskaniki do
    pamici przydzielonej statycznie, ktora moe by nadpisana nastpnymi
    wywolaniami.

    Ponisza lista przykladow (wzita z SUSv2) pokazuje lacuchy znakow
    zwracane przez dirname i basename dla ronych cieek:

    cieka   dirname    basename
    "/usr/lib"   "/usr"     "lib"
    "/usr/"    "/"      "usr"
    "usr"     "."      "usr"
    "/"      "/"      "/"
    "."      "."      "."
    ".."      "."      ".."

PRZYK/LAD

    char *dirc, *basec, *bname, *dname;
    char *path = "/etc/passwd";

    dirc = strdup(path);
    basec = strdup(path);
    dname = dirname(dirc);
    bname = basename(basec);
    printf("dirname=%s, basename=%s\n", dname, bname);
    free(dirc);
    free(basec);

WARTO ZWRACANA

    Zarowno dirname jak i basename zwracaj wskaniki do zakoczonych znakiem
    null lacuchow znakow.

B/LDY

    W wersjach glibc a do 2.2.1 wlcznie, dirname nieprawidlowo obsluguje
    nazwy cieek dostpu z kocowymi znakami '/', i generuje naruszenie
    segmentacji, gdy poda si NULL jako argument.

ZGODNE Z

    SUSv2

ZOBACZ TAKE

    dirname(1), basename(1),

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.