Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    div - obliczanie ilorazu oraz reszty dzielenia liczb calkowitych

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    div_t div(int numer, int denom);

OPIS

    Funkcja div() oblicza warto numer/denom, a nastpnie zwraca iloraz i
    reszt w strukturze div_t, ktora zawiera dwa elementy integer nazwane
    quot i rem.

WARTO ZWRACANA

    Struktura div_t.

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    ldiv(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1993-06-06              DIV(3)