Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie
    konsolidujcego loadera

SK/LADNIA

    #include <dlfcn.h>

    void *dlopen(const char *filename, int flag);
    const char *dlerror(void);
    void *dlsym(void *handle, char *symbol);
    int dlclose(void *handle);

    Symbole specjalne: _init, _fini.

OPIS

    dlopen laduje bibliotek dynamiczn z pliku, o nazwie zawartej w
    zakoczonym znakiem NUL lacuchu filename i zwraca nieprzezroczysty
    "uchwyt" dla tej biblioteki dynamicznej. Jeli filename nie jest ciek
    absolutn (np. nie rozpoczyna si od "/"), to plik jest poszukiwany w
    nastpujcych miejscach:

       Rozdzielonej dwukropkami licie katalogow,  zdefiniowanej  w
       zmiennej rodowiskowej LD_LIBRARY_PATH.

       Licie bibliotek podanej w /etc/ld.so.cache.

       /lib, a potem w /usr/lib.

    Jeli filename jest wskanikiem NULL, to zwracany uchwyt wskazuje na
    program glowny.

    Zewntrzne odniesienia biblioteki s rozstrzygane przy uyciu bibliotek z
    listy zalenoci danej biblioteki, oraz przy uyciu wszystkich innych
    bibliotek, otwartych wczeniej ze znacznikiem RTLD_GLOBAL.  Jeli plik
    wykonywalny byl skonsolidowany z opcj "-rdynamic", to globalne symbole
    pliku wykonywalnego bd take  uywane  do  rozstrzygania  odniesie
    dynamicznie zaladowanych bibliotek.

    flag  powinna  by  albo  RTLD_LAZY,  oznaczajcym  rozwizywanie
    niezdefiniowanych symboli podczas wywolywania biblioteki dynamicznej,
    albo RTLD_NOW, oznaczajcym rozwizanie wszystkich niezdefiniowanych
    symboli zanim dlopen powroci i nie powiedzie si, jeli nie mona tego
    dokona.  Ewentualnie mona wykona operacj OR na parametrze flag, i
    symbolu RTLD_GLOBAL, oznaczajcym, e symbole zewntrzne, zdefiniowane w
    bibliotece bd udostpniane kolejno ladowanym bibliotekom.

    Jeli biblioteka eksportuje funkcj o nazwie _init, to jej kod jest
    wykonywany przed powrotem dlopen. Jeli ta sama biblioteka  jest
    zaladowana przez dlopen() dwukrotnie, to zwracany jest ten sam uchwyt.
    Biblioteka dl obsluguje  liczniki  dowiza  dla  uchwytow  plikow
    dynamicznych, tak wic biblioteka dynamiczna nie bdzie zdealokowana nim
    tylokrotnie nie zostanie wywolana funkcja dlclose, ilokrotnie uyto
    dlopen.

    Jeli dlopen z jakiej przyczyny zawiedzie, to zwraca NULL. Czytelny dla
    czlowieka napis, zawierajcy opis ostatniego bldu, ktory pojawil si w
    ktorej z funkcji dl (dlopen, dlsym lub dlclose), mona wycign przy uyciu
    dlerror(). dlerror zwraca NULL, jeli od czasu inicjalizacji lub
    poprzedniego wywolania dlerror nie wystpil bld. (Wywolanie dlerror()
    dwa razy pod rzd zawsze spowoduje, e drugie wywolanie zwroci NULL.)

    dlsym pobiera "uchwyt" biblioteki dynamicznej, zwrocony przez dlopen i
    zakoczon znakiem NUL nazw symbolu. Zwraca adres, pod ktorym zaladowany
    jest ten symbol. Jeli symbol nie zostanie znaleziony, to dlsym zwraca
    NULL; jednak prawidlowym sposobem sprawdzenia czy podczas wykonania
    dlsym wystpil bld, jest zapisanie wyniku dlerror do zmiennej i
    sprawdzenie, czy warto ta nie jest rowna NULL. Jest tak dlatego, e
    warto symbolu moe w rzeczywistoci wynosi NULL.  Konieczne jest te
    zachowywanie wynikow dlerror, gdy ponowne wywolanie dlerror zwroci
    NULL.

    Istniej dwa specialne pseudo-uchwyty: RTLD_DEFAULT  i  RTLD_NEXT.
    Pierwszy z nich znajdzie pierwsze wystpienie danego symbolu korzystajc
    z domylnego dla biblioteki kolejnoci poszukiwania. Drugi z nich,
    przydatny  tylko wewntrz bibliotek dynamicznych, znajdzie nastpne
    wystpienie funkcji  dla  kolejnoci  poszukiwania  obowizujcej  po
    zaladowaniu biecej biblioteki. Pozwala to zastpienie funkcji w innej
    bibliotece dzielonej.

    dlclose zmniejsza o jeden licznik odniesie w uchwycie bibliotek
    dynamicznych handle.  Jeli licznik spada do zera a inne zaladowane
    biblioteki nie uywaj jej symboli, to biblioteka dynamiczna jest
    zwalniana. Jeli biblioteka dynamiczna eksportuje funkcj o nazwie _fini,
    to jest ona wykonywana bezporednio przed zwolnieniem tej biblioteki.

WARTO ZWRACANA

    dlclose zwraca 0 przy pomylnym zakoczeniu, z warto niezerow w przypadku
    bldu.

PRZYK/LAD

    Za/ladowanie biblioteki matematycznej i wypisanie cosinusa liczby 2.0:
       #include <stdio.h>
       #include <dlfcn.h>

       int main(int argc, char **argv) {
         void *handle;
         double (*cosine)(double);
         char *error;

         handle = dlopen ("libm.so", RTLD_LAZY);
         if (!handle) {
           fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
           exit(1);
         }

         cosine = dlsym(handle, "cos");
         if ((error = dlerror()) != NULL) {
           fprintf (stderr, "%s\n", error);
           exit(1);
         }

         printf ("%f\n", (*cosine)(2.0));
         dlclose(handle);
         return 0;
       }

    Gdyby ten program znajdowal si w pliku o nazwie "foo.c", mona by go
    zbudowa za pomoc nastpujcego polecenia:

       gcc -rdynamic -o foo foo.c -ldl

UWAGI

    Symbole RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT s zdefiniowane w <dlfcn.h> tylko
    wtedy,  gdy  _GNU_SOURCE bylo zdefiniowane przed jego wlczeniem.
    Standard interfejsu dlopen pochodzi z SunOS.

ZOBACZ TAKE

    ld(1), ld.so(8), ldconfig(8), ldd(1), ld.so.info

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.