Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    ecvt, fcvt - konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na lacuch

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    char *ecvt(double number, int ndigits, int *decpt, int *sign);

    char *fcvt(double number, int ndigits, int *decpt, int *sign);

OPIS

    Funkcja ecvt() przeksztalca liczb number na lacuch cyfr ndigits (gdzie
    ndigits jest ograniczone do zalenej od systemu wartoci okrelonej przez
    precyzj typu double) zakoczony znakiem NUL i zwraca wskanik do tego
    lacucha. Najbardziej znaczca cyfra jest rona od zera, chyba e number
    wynosi zero. Najmniej znaczca cyfra jest zaokrglana.  Lacuch nie
    zawiera kropki dziesitnej, jednak pozycja kropki dziesitnej wzgldem
    pocztku lacucha znajduje si w zmiennej *decpt. Ujemna warto *decpt
    oznacza, e kropka dziesitna znajduje si na lewo od pocztku lacucha.
    Jeli znak liczby number jest ujemny, to *sign przyjmuje warto ron od
    zera, a w przeciwnym przypadku 0. Gdy number jest zerem, nie jest
    okrelone czy *decpt bdzie rowne 0 czy 1.

    Funkcja fcvt() dziala tak samo jak ecvt() z tym wyjtkiem, e ndigits
    okrela liczb cyfr po kropce dziesitnej.

WARTO ZWRACANA

    Zarowno funkcja ecvt() jak i fcvt() zwracaj wskanik do statycznego
    lacucha  zawierajcego  reprezentacj  ASCII liczby number.  Lacuch
    statyczny jest nadpisywany po kadym wywolaniu ecvt() lub fcvt().

UWAGI

    Funkcje te s przestarzale. Zlecane jest uywania sprintf() zamiast nich.
    Linuksowe libc4 i libc5 okrelaly typ ndigits jako size_t.  Nie
    wszystkie locale uywaj kropki jako znaku podstawy (`kropka dziesitna').

ZGODNE Z

    SysVR2, XPG2

ZOBACZ TAKE

    ecvt_r(3), gcvt(3), qecvt(3), setlocale(3), sprintf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 1999-06-25              ECVT(3)