Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getgrent, setgrent, endgrent - odczytanie wpisu z pliku group

SK/LADNIA

    #include <grp.h>
    #include <sys/types.h>

    struct group *getgrent(void);

    void setgrent(void);

    void endgrent(void);

OPIS

    Funkcja getgrent() zwraca wskanik do struktury zawierajcej informacje o
    grupie z pliku /etc/group. Przy pierwszym wywolaniu zwraca pierwszy
    wpis; podczas dalszych wywola zwraca kolejne wpisy.

    Funkcja setgrent() przesuwa wskanik pliku na pocztek pliku /etc/group.

    Funkcja endgrent() zamyka plik /etc/group.

    Struktur group zdefiniowano w <grp.h> nastpujco:

       struct group {
           char  *gr_name;    /* nazwa grupy */
           char  *gr_passwd;   /* haslo dla grupy */
           gid_t  gr_gid;     /* id grupy */
           char  **gr_mem;    /* czlonkowie grupy */
       };

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getgrent() zwraca struktur zawierajc informacje o grupie, lub
    NULL, gdy nie ma wicej wpisow lub gdy wystpil bld.

B/LDY

    ENOMEM Zabraklo pamici na przydzielenie struktury informacji o grupie.

PLIKI

    /etc/group
       Plik bazy danych dla grup

ZGODNE Z

    SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    fgetgrent(3), getgrnam(3), getgrgid(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.