Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    getusershell,  setusershell,  endusershell - odczytanie dozwolonej
    powloki uytkownika

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    char *getusershell(void);

    void setusershell(void);

    void endusershell(void);

OPIS

    Funkcja getusershell() zwraca nastpn lini z  pliku  /etc/shells,
    otwierajc plik, jeli jest to potrzebne. Linia powinna zawiera ciek do
    prawidlowej powloki uytkownika. Jeli /etc/shells nie istnieje, lub jego
    odczyt nie jest moliwy, getusershell() zachowuje si tak, jakby w pliku
    tym byly wymienione /bin/sh i /bin/csh.

    Funkcja setusershell() ustawia wskanik pliku /etc/shells na jego
    pocztek.

    Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja getusershell() zwraca wskanik NULL po napotkaniu koca pliku.

PLIKI

    /etc/shells

ZGODNE Z

    BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    shells(5)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.