Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    errno - numer ostatniego bldu

SK/LADNIA

    #include <errno.h>

OPIS

    Plik naglowkowy <errno.h> definiuje zmienn calkowit errno, ktora jest
    ustawiana w razie bldu przez wywolania systemowe oraz pewne funkcje
    biblioteczne tak, aby zaznaczy, co poszlo le. Warto ta jest istotna
    tylko gdy wywolanie zwrocilo bld (zwykle -1), ale funkcja biblioteczna,
    ktora zakoczyla si sukcesem, take moe zmieni errno.

    Czasami, gdy -1 jest take poprawn wartoci zwracan, aby wykry bldy naley
    przed wywolaniem wyzerowa errno.

    errno jest definiowana przez standard ISO C jako modyfikowalna l-warto
    typu int, ktore nie moe zosta jawnie zadeklarowana; errno moe by
    makrem. Warto errno jest lokalna w obrbie wtku, jej zmiana w jednym
    wtku nie wplywa na warto w innym.

    Wszystkie poprawne numery bldow s rone od zera, funkcja biblioteczna
    nigdy nie przypisuje errno zera. Kadej nazwie bldu okrelonej przez
    POSIX.1 musi odpowiada inna warto z wyjtkiem EAGAIN i EWOULDBLOCK,
    ktore mog mie t sam warto.

    POSIX.1 (wydanie z 2001 roku) wyszczegolnia nastpujce symboliczne nazwy
    bldow. Dwie z nich EDOM oraz ERANGE s zawarte take w standardzie ISO C.
    Pierwsza poprawka ISO C definiuje dodatkowy numer bldu EILSEQ dla
    kodowania bldow w wielobajtowych lub szerokich znakach.

    E2BIG Lista argumentow za dluga

    EACCES Brak dostpu

    EADDRINUSE
       Adres jest uywany

    EADDRNOTAVAIL
       Adres niedostpny

    EAFNOSUPPORT
       Niewspierana rodzina adresow

    EAGAIN Zasoby chwilowo niedostpne

    EALREADY
       Polczenie trwa

    EBADF Bldny deskryptor pliku

    EBADMSG
       Bldny komunikat

    EBUSY Zasob zajty

    ECANCELED
       Operacja anulowana

    ECHILD Brak procesow potomnych

    ECONNABORTED
       Polczenie przerwane

    ECONNREFUSED
       Odmowa polczenia

    ECONNRESET
       Polczenie zrestartowane

    EDEADLK
       Uniknito zakleszczenia zasobow

    EDESTADDRREQ
       Wymagany jest adres docelowy

    EDOM  Bld dziedziny

    EDQUOT Zarezerwowane

    EEXIST Plik istnieje

    EFAULT Bldny adres

    EFBIG Plik jest za duy

    EHOSTUNREACH
       Host jest nieosigalny

    EIDRM Usunito identyfikator

    EILSEQ Nieprawidlowa kolejno bajtow

    EINPROGRESS
       Operacja jest ju wykonywana

    EINTR Przerwane wywolanie funkcji

    EINVAL Zly argument

    EIO  Bld wejcia/wyjcia

    EISCONN
       Gniazdo jest polczone

    EISDIR Jest katalogiem

    ELOOP Za duo poziomow dowiza symbolicznych

    EMFILE Za duo otwartych plikow

    EMLINK Za duo dowiza

    EMSGSIZE
       Nieodpowiednia dlugo bufora komunikatow

    EMULTIHOP
       Zarezerwowane

    ENAMETOOLONG
       Za dluga nazwa pliku

    ENETDOWN
       Sie jest wylczona

    ENETRESET
       Polczenie przerwane przez sie

    ENETUNREACH
       Sie jest niedostpna

    ENFILE Za duo otwartych plikow w systemie

    ENOBUFS
       Brak dostpnej przestrzeni buforow

    ENODATA
       Brak komunikatow w naglowku czytanej kolejki STREAM

    ENODEV Nie ma takiego urzdzenia

    ENOENT Nie ma takiego pliku ani katalogu

    ENOEXEC
       Bldny format pliku wykonywalnego

    ENOLCK Brak dostpnych blokad

    ENOLINK
       Zarezerwowane

    ENOMEM Brak miejsca

    ENOMSG Brak komunikatow zadanego rodzaju

    ENOPROTOOPT
       Protokol jest niedostpny

    ENOSPC Brak miejsca na urzdzeniu

    ENOSR Brak zasobow STREAM

    ENOSTR To nie jest STREAM

    ENOSYS Niezaimplementowana funkcja

    ENOTCON
       Gniazdo nie jest polczone

    ENOTDIR
       To nie jest katalog

    ENOTEMPTY
       Katalog nie jest pusty

    ENOTSOCK
       To nie jest gniazdo

    ENOTSUP
       Niedostpne

    ENOTTY Nieodpowiednia operacja kontroli wejcia/wyjcia

    ENXIO Brak urzdzenia lub adresu

    EOPNOTSUPP
       Operacja niedozwolona na gniedzie

    EOVERFLOW
       Warto za dua dla typu danych

    EPERM Operacja niedozwolona

    EPIPE Przerwany potok

    EPROTO Bld protokolu

    EPROTONOSUPPORT
       Protokol nie wspierany

    EPROTOTYPE
       Niewlaciwy rodzaj protokolu dla gniazda

    ERANGE Rezultat zbyt duy

    EROFS System plikow wylcznie do odczytu

    ESPIPE Nieprawidlowe przesunicie

    ESRCH Nie ma takiego procesu

    ESTALE Zarezerwowane

    ETIME Timeout ioctl() dla STREAM

    ETIMEDOUT
       Operacja przeterminowana

    ETXTBSY
       Plik tekstowy jest zajty

    EWOULDBLOCK
       Operacja blokujca (moe to by ta sama warto, co dla EAGAIN)

    EXDEV Nieprawidlowe dowizanie

UWAGI

    Powszechnym bldem jest robienie

       if (somecall() == -1) {
         printf("somecall() zwrocilo bld\n");
         if (errno == ...) { ... }
       }

    gdzie errno niekoniecznie musi mie t sam warto, jak mialo po powrocie z
    somecall() (tj. mogla zosta zmieniona przez printf()).  Jeeli warto
    errno powinna by utrzymana pomidzy wywolaniami funkcji, musi by
    zachowywana:

       if (somecall() == -1) {
         int errsv = errno;
         printf("somecall() zwrocilo bld\n");
         if (errsv == ...) { ... }
       }

    Powszechnie w tradycyjnym C deklarowalo si rcznie errno (np.  extern
    int errno) zamiast wlcza plik <errno.h>. Nie r'ob tego. To nie bdzie
    dzialalo z nowoczesnymi wersjami biblioteki C.  Jednake na (bardzo)
    starych systemach Unix, <errno.h> moe nie istnie i ta deklaracja bdzie
    potrzebna,

ZOBACZ TAKE

    perror(3), strerror(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2004-12-17             ERRNO(3)