Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    execl, execlp, execle, execv, execvp - uruchomienie pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    extern char **environ;

    int execl(const char *path, const char *arg, ...);
    int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
    int execle(const char *path, const char *arg , ..., char * const
    envp[]);
    int execv(const char *path, char *const argv[]);
    int execvp(const char *file, char *const argv[]);

OPIS

    Rodzina funkcji exec zastpuje w pamici obraz aktualnego procesu obrazem
    nowego procesu. Funkcje opisane na tej stronie man s tylko nakladkami
    dla funkcji execve(2). (Dodatkowych informacji na temat nadpisywania
    aktualnego procesu szukaj na stronie man tej funkcji.)

    Pierwszym argumentem tych funkcji jest cieka do pliku, ktory ma by
    uruchomiony.

    Kolejne wyraenia const char *arg w funkcjach execl, execlp, i execle
    mona traktowa jako arg0, arg1, ..., argn.  Razem opisuj one list
    jednego lub wicej wskanikow do zakoczonych znakiem NUL lacuchow,
    reprezentujcych list argumentow udostpnoianych wykonywanemu programowi.
    Pierwszy argument, zgodnie z konwencj, powinien wskazywa na nazw pliku
    powizan z wykonywanym plikiem. Lista argumentow musi by zakoczona
    wskanikiem NULL.

    Funkcje execv oraz execvp udostpniaj tablic wskanikow do zakoczonych
    znakami NUL lacuchow, ktore reprezentuj list argumentow dostpnych dla
    wykonywanego programu. Pierwszy argument, zgodnie z konwencj, powinien
    wskazywa na nazw pliku powizan z wykonywanym plikiem. Tablica wskanikow
    musi by zakoczona wskanikiem NULL.

    Funkcja execle dodatkowo okrela rodowisko wykonywanego procesu poprzez
    dodanie po wskaniku NULL, koczcym list argumentow w licie parametrow
    lub po tablicy argv dodatkowego argumentu. Tym dodatkowym argumentem
    jest tablica wskanikow do zakoczonych znakami NUL lacuchow, ktora to
    tablica musi by zakoczona wskanikiem NULL. Pozostale funkcje pobieraj
    rodowisko dla nowego procesu z zewntrznej zmiennej environ aktualnego
    procesu.

    Niektore z tych funkcji maj specyficzn semantyk.

    Funkcje execlp oraz execvp wykonuj zadania powloki szukajc pliku
    wykonywalnego, jeli nazwa pliku nie zawiera znaku ukonika (/). cieka
    przeszukiwania to cieka podana w zmiennej rodowiskowej PATH.  Jeli
    zmienna  ta  nie  istnieje,  przyjmowana  jest  domylna  cieka
    ``:/bin:/usr/bin''. Dodatkowo pewne bldy traktowane s odmiennie.

    Jeli dostp do pliku zostal zabroniony (wywolanie execve zwrocilo
    EACCES), funkcje te bd przeszukiwa reszt cieki. Jeli jednak nie odnajd
    innego pliku, powroc i zmieni warto zmiennej globalnej errno na EACCES.

    Jeli naglowek nie zostanie rozpoznany (wywolanie  execve  zwroci
    ENOEXEC), funkcje te sprobuj uruchomi powlok ze ciek do pliku jako
    pierwszym argumentem. (Jeli i ta proba si nie powiedzie, przeszukiwanie
    jest zakoczone.)

WARTO ZWRACANA

    Jeli dowolna z funkcji exec powroci, oznacza to e nastpil bld. Zwracana
    jest warto -1 i ustawiana jest zmienna globalna errno aby wskaza bld.

PLIKI

    /bin/sh

B/LDY

    Kada z tych funkcji moe zakoczy si niepowodzeniem i ustawi jako warto
    errno dowolny bld okrelony dla funkcji bibliotecznej execve(2).

ZOBACZ TAKE

    sh(1), execve(2), fork(2), environ(5), ptrace(2)

KOMPATYBILNO

    W niektorych systemach domylna cieka (uywana, gdy rodowisko nie zawiera
    zmiennej PATH) zawiera aktualny katalog na samym kocu listy, po /bin
    oraz /usr/bin, aby zapobiec koniom trojaskim. Linux korzysta tu z
    tradycyjnej domylnej cieki z aktualnym katalogiem na pocztku.

    Zachowanie execlp oraz execvp w przypadku wystpienia bldow podczas
    uruchamiania  pliku  jest przyjte jako tradycyjne, ale nie jest
    udokumentowane przez standard POSIX. BSD (a by moe take inne systemy)
    po napotkaniu bldu ETXTBSY czeka przez chwil i probuje ponownie. Linux
    traktuje to jako bld i powraca natychmiast.

    Tradycyjnie, funkcje execlp oraz execvp ignorowaly wszystkie bldy
    oprocz podanych powyej, ENOMEM i E2BIG, po ktorych powracaly. Obecnie
    powracaj jeli wystpi dowolny bld inny od opisanych powyej.

ZGODNE Z

    Funkcje execl, execv, execle, execlp oraz execvp s zgodne ze standardem
    IEEE Std1003.1-88 (`POSIX.1'').

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.