Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    exit - normalne zakoczenie programu

SK/LADNIA

    #include <stdlib.h>

    void exit(int status);

OPIS

    Funkcja exit() powoduje normalne zakoczenie programu i zwraca do
    procesu macierzystego warto status & 0377. (patrz wait(2)). Wszystkie
    funkcje zarejestrowane za pomoc atexit() oraz on_exit() s wykonywane w
    kolejnoci odwrotnej ni zostaly zarejestrowane, a wszystkie otwarte
    strumienie s zamykane i wyproniane s ich bufory. Pliki utworzone za
    pomoc tmpfile() s usuwane.

    Standard C wymienia dwie definicje EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE, ktore
    mog zosta przekazane do exit(), aby wskaza, odpowiednio, czy zakoczenie
    bylo pomylne, czy nie.

WARTO ZWRACANA

    Funkcja exit() nie powraca.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (``ANSI C'')

NOTES

    Za pomoc atexit() i on_exit() mona zarejestrowa dodatkowe funkcje,
    ktore zostan wywolane podczas zakoczenia.  Usuwana z szeregu, a
    nastpnie wywolywana, jest zawsze  ostatnia  funkcja.  Nie  jest
    zdefiniowane, co si stanie, jeeli podczas przetwarzania tych funkcji
    zostanie wywolane exit() lub longjmp().

    Uywanie EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE zamiast 0 i pewnej  wartoci
    niezerowej, jak 1 lub -1, zapewnia nieco lepsz przenono (do rodowisk
    nieuniksowych). W szczegolnoci, VMS uywa innej konwencji.

    BSD probowal zestandaryzowa  kody  zakoczenia  -  obejrzyj  plik
    <sysexits.h>.

    Po wywolaniu exit(), kod zakoczenia musi zosta przekazany do procesu
    macierzystego. Moliwe s trzy przypadki. Jeli proces macierzysty ma
    ustawione SA_NOCLDWAIT lub ustawiony uchwyt SIGCHLD na SIG_IGN, to kod
    ten jest ignorowany. Jeli proces macierzysty czekal na potomny, jest on
    powiadamiany o kodzie powrotu. W obu przypadkach koczcy si proces ginie
    natychmiast. Jeli proces macierzysty nie poinformowal, e nie jest
    zainteresowany kodem zakoczenia ani nie czeka, koczcy si proces
    przechodzi w proces "zombie" (ktory nie zawiera nic oprocz pojedynczego
    bajtu reprezentujcego kod zakoczenia) tak, e proces macierzysty moe
    pozna kod powrotu poprzez poniejsze wywolanie jednej z funkcji wait().

    Jeli implementacja wspiera sygnal SIGCHLD, to zostanie on wyslany do
    procesu macierzystego. Jeli proces macierzysty ustawil SA_NOCLDWAIT, to
    nie jest zdefiniowane, czy sygnal SIGCHLD zostanie wyslany.

    Jeli proces jest inicjatorem sesji a sterujcy nim terminal jest
    terminalem starujcym dla sesji, to do kadego z procesow nalecych do
    grupy procesow pierwszoplanowych tego terminala sterujcego, zostanie
    wyslany sygnal SIGHUP, a terminal zostanie odlczony od sesji umoliwiajc
    jego przejcie przez nowy proces sterujcy.

    Jeli zakoczenie peocesu powoduje osierocenie grupy  procesow,  a
    ktorykolwiek z czlonkow nowoosieroconej grupy procesow jest zatrzymany,
    to po sygnale SIGHUP do kadego z procesow tej grupy procesow zostanie
    wyslany sygnal SIGCONT.

ZOBACZ TAKE

    _exit(2), wait(2), atexit(3), on_exit(3), tmpfile(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-11-17              EXIT(3)