Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    exp, log, log10, pow - funkcje wykladnicza, logarytmiczna i potgowa

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double exp(double x);

    double log(double x);

    double log10(double x);

    double pow(double x, double y);

OPIS

    Funkcja  exp()  zwraca  warto e (podstaw logarytmow naturalnych)
    podniesion do potgi x.

    Funkcja log() zwraca logarytm naturalny dla x.

    Funkcja log10() zwraca logarytm dziesitny dla x.

    Funkcja pow() zwraca warto x podniesion do potgi y.

B/LDY

    Funkcje log() oraz log10() mog zwroci nastpujce bldy:

    EDOM  Argument x jest ujemny

    ERANGE Argument x wynosi zero. Logarytm dla zera jest niezdefiniowany.

    Funkcja pow() moe zwroci nastpujcy bld:

    EDOM  Argument x jest ujemny i y nie jest liczb calkowit. Wynikiem moe
       by liczba zespolona.

ZGODNE Z

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKE

    sqrt(3), cbrt(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.