Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    expr - Oblicz wyraenie

SK/LADNIA

    expr arg ?arg arg ...?
_________________________________________________________________

OPIS

    Lczy kolejne parametry arg (dodajc midzy nimi spacje) i analizuje wynik
    jako wyraenie Tcl, zwracajc warto. Dozwolone wyraenia Tcl s podzbiorem
    operatorow dozwolonych w wyraeniach C i maj takie samo znaczenie i
    pierwszestwo, jak odpowiadajce im operatory C.  Wyraenia daj prawie
    zawsze wyniki numeryczne (calkowite, lub zmiennoprzecinkowe). Np.
    wyraenie
       expr 8.2 + 6
    przechodzi w 14.2. Wyraenia Tcl roni si od wyrae C tym, e operandy s
    podawane w inny sposob. Poza tym, wyraenia Tcl obsluguj operandy
    nienumeryczne oraz porownania lacuchow.

OPERANDY

    Wyraenie Tcl sklada si z kombinacji operandow, operatorow i nawiasow.
    Midzy operandami i operatorami mona uywa bialych spacji; s one
    ignorowane. Tam gdzie mozliwe, operandy s interpretowane jako wartoci
    calkowite. Wartoci calkowite mona podawa dziesitnie (normalny wypadek),
    osemkowo (jeli pierwszym znakiem operandu jest 0) lub szesnastkowo
    (jeli pierwszymi znakami operandu s 0x). Jeli operand nie jest w adnym
    z powyszszych formatow calkowitych, to o ile jest to moliwe, jest
    traktowany jako liczba zmiennoprzecinkowa. Zmienne zmiennoprzecinkowe
    mog by podawane w dowolny ze sposobow, obslugiwanych przez zgodny z
    ANSI kompilator C (poza tym, e przyrostki f, F, l i L w wikszoci
    instalacji nie bd dozwolone). Na przyklad, wszystkie nastpujce liczby
    s poprawnymi liczbami zmiennoprzecinkowymi: 2.1, 3., 6e4, 7.91e+16.
    Jesli nie jest moliwa interpretacja numeryczna, to operand jest
    pozostawiany jako lacuch (wtedy jednak mona stosowa tylko ograniczony
    zestaw operatorow).

    Operandy mog by podawane w nastpujce sposoby:

    [1]  Jako warto numeryczn, calkowit albo zmiennoprzecinkow.

    [2]  Jako zmienn Tcl, przy uyciu standardowej notacji $.  Warto
       zmiennej zostanie wykorzystana jako operand.

    [3]  Jako lacuch ujty w podwojne cudzyslowy. Przetwarzanie wyraenia
       bdzie wraliwe na podstawienia ukonikowe, zmiennych i komend, i
       uyje wyniku jako operandu.

    [4]  Jako lacuch ujty w nawiasy klamrowe. Znaki midzy klamr otwierajc
       i zamykajc zostan uyte jako operand bez adnego podstawiania.

    [5]  Jako komenda Tcl w naiwasach kwadratowych. Komenda zostanie
       wykonana, a jej wynik uyty jako operand.

    [6]  Jako  funkcja matematyczna, ktorej argumenty maj dowoln z
       powyszych postaci, taka jak sin($x). Zobacz niej dla listy
       zdefiniowanych funkcji.

    Tam gdzie zachodz podstawienia, s one dokonywane przez instrukcje
    wyraenia. Jednak mogl te zosta ju wykonany inny poziom podstawiania,
    dokonywany przez przetwarzacza polece przed wywolaniem przetwarzacza
    wyrae. Jak pokazuje ponisza dyskusja, zwykle najlepiej jest ujmowa
    wyraenia w klamry, co zapobiega by przetwarzacz dokonal podstawie
    zawartoci.

    Dla pewnych przykladow prostych wyrae, zalomy e zmienna a ma warto 3, a
    zmienna b warto 6. Nastpnie, komenda po lewej stronie kadej z linii da
    wynik, widoczny po prawej stronie.
       expr 3.1 + $a      6.1
       expr 2 + "$a.$b"    5.6
       expr 4*[llength "6 2"] 8
       expr {{word one} < "word $a"}0

OPERATORY

    Poniej wymienione s prawidlowe operatory; s one zgrupowane wedlug
    malejcego priorytetu:

    - + ~ !     Jednoargumentowy  minus,  jednoargumentowy plis,
              bitowy NOT i logiczny NOT. aden z tych operatorow
              nie moe by stosowany do operandow lacuchowych, a
              bitowy NOT moe by stosowany tylko  do  liczb
              calkowitych.

    * / %       Mnoenie, dzielenie, reszta. aden z tych operatorow
              nie moe by stosowany do operandow lacuchowych, a
              reszta moe by stosowana tylko do liczb calkowitych.
              Reszta ma zawsze znak dzielnika i jej  warto
              absolutna jest zawsze mnijesza ni warto dzielnika.

    + -        Dodawanie i odejmowanie. Prawidlowe dla dowolnych
              operandow numerycznych.

    << >>       Przesuwanie w lewo i w prawo. Prawidlowe tylko dla
              operandow  calkowitych.  Przesuwanie  w  prawo
              propaguje bit znaku.

    < > <= >=    Logiczny mniejszy, wikszy, mniejszy lub rowny,
              wikszy lub rowny.  Kady operator daje 1 jeli
              warunek jest spelniony lub 0 w przeciwnym wypadku.
              Operandami mog by zarowno wartoci numeryczne, jak i
              lacuchowe, w ktorym  wypadku  dokonywane  jest
              porownywanie lacuchow.

    == !=       Logiczna rowno i nierowno. Kady operator daje wynik
              zero/jeden. Prawidlowe dla wszelkich operandow.

    &          Bitowy AND.  Prawidlowy  tylko  dla  operandow
              calkowitych.

    ^          Bitowy  XOR.  Prawidlowy  tylko  dla operandow
              calkowitych.

    |          Bitowy  OR.  Prawidlowy  tylko  dla  operandow
              calkowitych.

    &&         Logiczny  AND. Daje 1 jeli obydwa operandy s
              niezerowe, lub 0 w przeciwnym wypadku.  Prawidlowe
              dla operandow logicznych i numerycznych.

    ||         Logiczny OR. Daje 0 jeli obydwa operandy s zerowe
              lub 1 w przeciwnym  wypadku.  Prawidlowe  dla
              operandow logicznych i numerycznych.

    x?y:z        Jeeli-to-inaczej, jak w C. Jeli x rozwija si na
              warto niezerow, to wynikiem jest warto y.  W
              przeciwnym wypadku wartoci wynikow jest z. Operand
              x musi mie warto numeryczn.

    Zobacz podrcznik C dla dalszych szczegolow o wynikach, dawanych przez
    operatory. Wszystkie operatory binarne grupuj si od lewej do prawej w
    tym samym priorytecie. Np. komenda
       expr 4*2 < 7
    daje 0.

    Operatory &&, || i ?: maj ``leniw analiz'', zupelnie jak w C, co
    znaczy, e operandy nie s analizowane jeli nie ma takiej potrzeby do
    okrelenia wyniku. Np. w komendzie
       expr {$v ? [a] : [b]}
    analizowane bdzie tylko jedno z [a] lub [b], zalenie od wartoci $v.
    Zauwa jednak, e jest to prawdziwe tylko jeli cale wyraenie jest ujte w
    nawiasy klamrowe; w przeciwnym wypadku przetwarzacz Tcl przemieli
    zarowno [a] jak i [b] jeszcze przed wywolaniem komendy expr.

FUNKCJE MATEMATYCZNE

    Tcl obsluguje nastpujce funkcje matematyczne wyrae:

    acos  cos   hypot  sinh
    asin  cosh  log   sqrt
    atan  exp   log10  tan
    atan2  floor  pow   tanh
    ceil  fmod  sin

    Kada z tych funkcji wola funkcj biblioteki matematycznej o tej samej
    nazwie. Tcl ponadto implemntuje nastpujce funkcje dla konwersji midzy
    liczbami calkowitymi, zmiennoprzecinkowymi i losowania liczb losowych:

    abs(arg)
       Zwraca warto modulu arg. Arg moe by liczb calkowit, lub
       zmiennoprzecinkow; wynik jest zwracany w tej samej postaci.

    double(arg)
       Jeli arg jest liczb zmiennoprzecinkow, zwracane jest arg. W
       przeciwnym  wypadku  arg  jest  konwertowany  na  posta
       zmiennoprzecinkow i zwracany w tej postaci.

    int(arg)
       Jak wyej, ale zamiana na liczb calkowit.

    rand() Zwraca liczb zmiennoprzecinkow w zakresie od zera do 1. Nasienie
       pochodzi z wewntrznego zegara maszyny, lub moe by ustawiane
       rcznie funkcj srand.

    round(arg)
       Jeli arg jest calkowite, zwracane jest arg. W przeciwnym wypadku
       arg jest konwertowane na posta calkowit poprzez zaokrglanie.

    srand(arg)
       Parametr arg, ktory musi by liczb calkowit, sluy do resetowania
       nasienia generatora liczb losowych. Zwraca pierwsz liczb losow
       dla tego nasienia. Kady interpreter ma swoje wlasne nasienie.

    W dodatku do tych predefiniowanych funkcji, aplikacje mog definiowa
    inne funkcje, korzystajc z Tcl_CreateMathFunc().

TYPY, PRZEPE/LNIENIE I PRECYZJA

    Wszystkie obliczenia wewntrzne na liczbach calkowitych s dokonywane w
    typie long z C, a wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowe na typie
    double.  Podczas konwersji lacucha  na  liczb  zmiennoprzecinkow,
    wykrywane jest przepelnienie eksponentne, co powoduje bld Tcl. Dla
    konwersji lacucha na liczb calkowit, wykrywanie przepelnienia zaley od
    zachowania pewnych funkcji biblioteki C, wic raczej nie mona na tym
    polega.

    Konwersja midzy reprezentacjami calkowitymi, zmiennoprzecinkowymi i
    lacuchowymi operandow jest wykonywana automatycznie tam gdzie potrzeba.
    Dla oblicze arytmetycznych zmienne calkowite s uywane tak dlugo, a nie
    pojawi si liczba zmiennoprzecinkowa i wtedy zaczyna si uywanie liczb
    zmiennoprzecinkowych. Na przyklad,
       expr 5 / 4
    zwraca 1, podczas gdy
       expr 5 / 4.0
       expr 5 / ( [string length "abcd"] + 0.0 )
    zwraca 1.25. Wartoci zmiennoprzecinkowe s zawsze zwracane z ``.'' lub
    e, wic nie wygldaj jak liczby calkowite. Na przyklad,
       expr 20.0/5.0
    zwraca 4.0, nie 4.

OPERACJE /LACUCHOWE

    Jeli jeden z operandow porownania jest lacuchem, a drugi ma warto
    numeryczn, to operand numeryczny jest konwertowany z uyciem formatu %d
    lub %g funkcji sprintf(3) jzyka C z powrotem na lacuch. Na przyklad
    komendy
       expr {"0x03" > "2"}
       expr {"0y" < "0x12"}
    zwracaj 1. Pierwsze porownanie jest dokonywane w porownaniu calkowitym,
    a  drugie w porownaniu lacuchowym, po przekonwertowaniu drugiego
    operandu na lacuch 18. Poniewa Tcl ma tendencje do traktowania wartoci
    tam gdzie moliwe jako liczby, to uywanie operatorow == i podobnych nie
    jest dobrym pomyslem, jeli naprawd chcesz porownania lacuchowego;
    lepiej uy komendy string compare.

ROZWAANIA O WYDAJNOCI

    Jeli chcesz jak najwikszej szybkoci i najmniejszego zajmowania pamici, |
    ujmuj wyraenia w klamry. Umoliwia to kompilatorowi kodu bitowego Tcl |
    wygenerowanie jak najlepszego kodu.                   |

    Jak wspomniano wyej, w wyraeniach dokonuje si dwoch podstawie: raz |
    przez przetwarzacz Tcl, raz przez komend expr. Na przyklad, komendy  |
       set a 3                             |
       set b {$a + 2}                          |
       expr $b*4                            |
    zwracaj 11, a nie wielokrotno 4. Jest tak dlatego, e przetwarzacz Tcl |
    najpierw podstawia za $a + 2 zmienn b, a nastpnie komenda expr |
    przetwarza wyraanie $a + 2*4.                      |

    Wikszo wyrae nie wymaga drugiej kolejki podstawie. S one albo ujmowane |
    w klamry, albo ich proces podstawiania zmiennych i komend daje liczby i |
    lacuchy, nie wymagajce podstawie jako takich. Jednak z uwagi na to, e |
    nieuklamrowione wyraenia wymagaj dwoch rund podstawie, kompilator kodu |
    bitowego musi emitowa dodatkowe instrukcje obslugi takiej sytuacji. |
    Najkosztowniejszy kod generowany jest dla nieuklamrowionych wyrae, |
    ktore zawieraj podstawienia komend. Wyraenia te musz by implementowane |
    przez generowanie nowego kodu za kadym wykonaniem wyraenia.

S/LOWA KLUCZOWE

    arytmetyka, logiczny, porownanie, wyraenie, porownanie rozmyte

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.