Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fabs, fabsf, fabsl - warto bezwzgldna liczby zmiennoprzecinkowej

SK/LADNIA

    #include <math.h>

    double fabs(double x);
    float fabsf(float x);
    long double fabsl(long double x);

OPIS

    Funkcja fabs() zwraca warto bezwzgldn liczby zmiennoprzecinkowej x.

B/LDY

    adne bldy nie mog wystpi.

ZGODNE Z

    Funkcja fabs() jest zgodna z SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899.
    Pozostale funkcje pochodz z C99.

ZOBACZ TAKE

    abs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 2001-06-07              FABS(3)