Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fclose - zamknicie strumienia

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int fclose(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fclose odlcza strumie stream od pliku czy zestawu funkcji. Jeli
    strumie byl wykorzystywany do wyprowadzania danch, wszystkie buforowane
    dane s najpierw zapisywane za pomoc fflush(3).

WARTO ZWRACANA

    Jeli funkcja zakoczyla si pomylnie, zwracane jest 0. W przeciwnym
    przypadku zwracana jest warto EOF a globalna zmienna errno przyjmuje
    warto oznaczajc bld. W kadym przypadku nastpna proba dostpu (wlczajc w
    to  kolejne  wywolanie  fclose())  do  strumienia  prowadzi  do
    niezdefiniowanego zachowania.

B/LDY

    EBADF Deskryptor pliku okrelajcy stream nie jest poprawny.

    Funkcja fclose moe take zawie i ustawi warto errno na dowolny bld
    wymieniony w opisie funkcji close(2), write(2) i fflush(3).

UWAGI

    Naley zauway, e fclose opronia jedynie bufory w przestrzeni uytkownika
    obslugiwane przez bibliotek C. Aby upewni si, e dane zostaly fizycznie
    zapisane na dysku, naley zrzuci rownie bufory jdra, np. za pomoc
    sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

    Funkcja fclose jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (`ANSI C').

ZOBACZ TAKE

    close(2), fcloseall(3), fflush(3), fopen(3), setbuf(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.