Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fopen, fdopen, freopen - funkcje otwarcia strumienia

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    FILE *fopen(const char *path, const char *mode);
    FILE *fdopen(int fildes, const char *mode);
    FILE *freopen(const char *path, const char *mode, FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fopen otwiera plik, ktorego nazw wskazuje path i wie z nim
    strumie.

    Argument mode wskazuje na lacuch rozpoczynajcy si jednym z poniszych
    cigow (mog po nich wystpowa dodatkowe znaki):

    r   Otwarcie pliku tekstowego do odczytu. Strumie wskazuje pocztek
       pliku.

    r+   Otwarcie pliku do odczytu i zapisu. Strumie wskazuje pocztek
       pliku.

    w   Usunicie zawartoci pliku lub utworzenie nowego pliku tekstowego
       do zapisu. Strumie wskazuje pocztek pliku.

    w+   Otwarcie do odczytu i zapisu. Jeli plik nie istnieje, zostaje
       utworzony, w przeciwnym wypadku jego zawarto zostaje usunita.
       Strumie wskazuje pocztek pliku.

    a   Otwarcie do dopisywania (zapisu na kocu pliku). Jeli plik nie
       istnieje, zostaje utworzony. Strumie wskazuje na koniec pliku.

    a+   Otwarcie do odczytu i dopisywania (zapisu na kocu pliku). Jeli
       plik nie istnieje, zostaje utworzony. Strumie wskazuje na koniec
       pliku.

    Lacuch mode moe take zawiera liter ``b'' zarowno jak ostatni znak jak
    te jako znak umeszczony pomidzy znakami dowolnego dwuznakowego lacucha
    opisanego powyej. Sluy to wylcznie zgodnoci z ANSI X3.159-1989 (``ANSI
    C'') i nie powoduje adnego efektu, ``b'' jest ignorowane we wszystkich
    systemach zgodnych z POSIX, wlczajc Linuksa. (Inne systemy mog ronie
    traktowa pliki tekstowe i pliki binarne. Dodanie ``b'' moe by dobrym
    pomyslem, jeli wykonywane s operacje I/O dla pliku binarnego a
    przewidywane jest przeniesienie programu do rodowisk nieuniksowych.)

    Wszystkie   pliki   bd    tworzone    z    uprawnieniami
    S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH|S_IWOTH (0666), zmodyfikowanymi
    przez warto umask procesu (patrz umask(2)).

    Odczyt i zapis moe wystpowa w strumieniu do zapisu/odczytu w dowolnej
    kolejnoci. Naley zauway, e ANSI C wymaga interwencji funkcji ustalajcej
    pozycj pliku pomidzy zapisem i odczytem, chyba e operacja odczytu
    napotka koniec pliku. (Jeli ten warunek nie jest spelniony, operacja
    odczytu moe zwroci wynik innego zapisu ni ostatni.) Tak wic dobr zasad
    (i czasami konieczn pod Linuksem) jest wstawianie funkcji fseek lub
    fgetpos pomidzy operacjami zapisu i odczytu na takim strumieniu.  Ta
    operacja moe by pozornym rozkazem pustym, no-op, (tak jak w fseek(...,
    0L, SEEK_CUR) wywolywanym w celu wykorzystania ubocznych skutkow
    synchronizujcych.

    Otwarcie pliku w trybie dopisywania (a jako pierwszy znak mode)
    powoduje, e wszystkie poniejsze operacje zapisu do tego strumienia
    wystpi na kocu pliku, tak jakby byly poprzedzone wywolaniem
       fseek(stream,0,SEEK_END);

    Funkcja fdopen wie strumie z istniejcym deskryptorem pliku, fildes.
    Lacuch mode strumienia (jeden z "r", "r+", "w", "w+", "a", "a+") musi
    by  zgodny z trybem otwarcia deskryptora pliku.  Pozycja nowego
    strumienia jest taka sama, jak pozycja deskryptora fildes, a znaczniki
    bldu i koca pliku s wylczane. Tryby "w" oraz "w+" nie powoduj usunicia
    zawartoci pliku. Deskryptor pliku nie jest powielany i zozstanie
    zamknity w chwili zamknicia strumienia utworzonego za pomoc fdopen.
    Rezultat wywolania funkcji fdopen dla obiektu pamici dzielonej jest
    niezdefiniowany.

    Funkcja freopen otwiera plik, ktorego nazwa jest zawarta w lacuchu
    wskazywanym przez path i wie z nim strumie wskazywany przez stream.
    Pierwotny strumie jest zamykany (jeli istnieje). Argument mode ma takie
    samo znaczenie jak w przypadku funkcji fopen.  Glownym zastosowaniem
    funkcji  freopen  jest  zamiana  pliku zwizanego ze standardowym
    strumieniem tekstowym (stderr, stdin lub stdout).

WARTO ZWRACANA

    Jeli funkcja fopen, fdopen czy freopen zakoczy si pomylnie, zwraca
    wskanik do struktury FILE. W przeciwnym wypadku zwraca NULL a zmiennej
    globalnej errno nadawana jest warto okrelajc rodzaj bldu.

B/LDY

    EINVAL Argument mode podany dla fopen, fdopen, lub freopen jest
       nieprawidlowy.

    Funkcje fopen, fdopen i freopen mog take zakoczy si niepowodzeniem i
    ustawi warto errno na dowolny bld wymieniony w opisie  funkcji
    malloc(3).

    Funkcja fopen moe take zakoczy si niepowodzeniem i ustawi warto errno
    na dowolny bld wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja fdopen moe take zakoczy si niepowodzeniem i ustawi warto errno
    na dowolny bld wymieniony w opisie funkcji open(2).

    Funkcja freopen moe take zakoczy si niepowodzeniem i ustawi warto errno
    na dowolny bld wymieniony w opisie funkcji open(2), fclose(3) i
    fflush(3).

ZGODNE Z

    Funkcje fopen oraz freopen s zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').
    Funkcja fdopen jest zgodna z IEEE Std1003.1-1988 (``POSIX.1'').

ZOBACZ TAKE

    open(2), fclose(3), fileno(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.