Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    feclearexcept,  fegetexceptflag,  feraiseexcept,  fesetexceptflag,
    fetestexcept, fegetenv, fegetround, feholdexcept, fesetround, fesetenv,
    feupdateenv - zaokrglanie zmiennoprzecinkowe i obsluga wyjtkow w C99

SK/LADNIA

    #include <fenv.h>

    void feclearexcept(int excepts);
    void fegetexceptflag(fexcept_t *flagp, int excepts);
    void feraiseexcept(int excepts);
    void fesetexceptflag(const fexcept_t *flagp, int excepts);
    int fetestexcept(int excepts);

    int fegetround(void);
    int fesetround(int rounding_mode);

    void fegetenv(fenv_t *envp);
    int feholdexcept(fenv_t *envp);
    void fesetenv(const fenv_t *envp);
    void feupdateenv(const fenv_t *envp);

OPIS

    Tych  jedenacie funkcji zdefiniowano w C99. Realizuj one obslug
    zmiennoprzecinkowego zaokrglania i wyjtkow (nadmiar, dzielenie przez
    zero, itp.).

  Wyjtki
    Wyjtek DivideByZero (dzielenie przez zero) wystpuje gdy dokladnym
    wynikiem operacji na liczbach skoczonych jest nieskoczono.

    Wyjtek Overflow (nadmiar) wystpuje gdy wynik musi by przedstawiony jako
    liczba zmiennoprzecinkowa, ale ma on (duo) wiksz warto bezwzgldn ni
    najwiksza  (skoczona)  liczba   zmiennoprzecinkowa   posiadajca
    przedstawienie.

    Wyjtek Underflow (niedomiar) wystpuje gdy wynik musi by przedstawiony
    jako liczba zmiennoprzecinkowa, ale ma on mniejsz warto bezwzgldn ni
    najmniejsza  dodatnia  znormalizowana  iczba zmiennoprzecinkowa (i
    nastpilaby dua utrata precyzji, gdyby przedstawi go jako  liczb
    nieznormalizowan).

    Wyjtek Inexact (niedokladny) wystpuje gdy wynik operacji zaokrglenia
    nie jest rowny wynikowi o nieskoczonej precyzji. Moe on towarzyszy
    wystpieniu Overflow lub Underflow.

    Wyjtek Invalid (nieprawidlowy) wystpuje gdy operacja nie ma dobrze
    zdefiniowanego wyniku, jak dla 0/0, nieskoczono - nieskoczono lub
    sqrt(-1).

  Obs/luga wyjtk'ow
    Wyjtki s reprezentowane na dwa sposoby: jako pojedyncze bity (wyjtek
    obecny/nieobecny), ktore to bity odpowiadaj w pewien zaleny  od
    implementacji sposob pozycjom bitowym w liczbie calkowitej, i jako
    nieprzezroczysta struktura, ktora moe zawiera wicej informacji o
    wyjtkach (zapewne adres kodu, gdzie wyjtek wystpil).

    Kade  z  makr  FE_DIVBYZERO, FE_INEXACT, FE_INVALID, FE_OVERFLOW,
    FE_UNDERFLOW jest zdefiniowane, gdy implementacja wspiera  obslug
    odpowiedniego wyjtku, i wowczas definiuje ono odpowiedni(e) bit(y),
    umoliwiajc wywolywanie funkcji obslugi wyjtkow, np. podajc argument
    calkowity FE_OVERFLOW|FE_UNDERFLOW.  Dla innych wyjtkow moe nie by
    wsparcia. Makro FE_ALL_EXCEPT jest bitowym OR  wszystkich  bitow
    odpowiadajcym wspieranym wyjtkom.

    Funkcja feclearexcept zeruje wspierane wyjtki reprezentowane przez bity
    jej argumentu.

    Funkcja fegetexceptflag umieszcza  odwzorowanie  stanu  znacznikow
    przypisanych  wyjtkom  reprezentowanym  przez  argument excepts w
    nieprzezroczystym obiekcie *flagp.

    Funkcja feraiseexcept zglasza wspierane wyjtki reprezentowane przez
    bity excepts.

    Funkcja fesetexceptflag ustawia pelny stan o wartoci *flagp dla wyjtkow
    reprezentowanych przez excepts. Warto ta musi by otrzymana jako wynik
    wczeniejszego  wywolania  fegetexceptflag  z  ostatnim  argumentem
    zawierajcym wszystkie bity excepts.

    Funkcja fetestexcept zwraca slowo z ustawionymi tymi bitami, ktore s
    ustawione w argumencie excepts, i dla ktorych jest aktualnie ustawiony
    odpowiedni wyjtek.

  Rounding
    Kade z makr FE_DOWNWARD, FE_TONEAREST, FE_TOWARDZERO, FE_UPWARD jest
    zdefiniowane,  gdy  implementacja wspiera pobieranie i ustawianie
    odpowiedniego kierunku zaokrglania.

    Funkcja fegetround zwraca makro odpowiedajce  aktualnemu  trybowi
    zaokrglania.

    Funkcja fesetround ustawia tryb zaokrglania podany jako jej argument i
    zwraca zero gdy si powiedzie.

  rodowisko zmiennoprzecinkowe
    Cale rodowisko zmiennoprzecinkowe, wlczajc w to tryby sterowania i
    znaczniki stanu, moe by obslugiwane jako jeden nieprzezroczysty obiekt
    typu fenv_t. rodowisko domylne jest okrelone przez FE_DFL_ENV (typu
    const fenv_t *). S to ustawienia rodowiska przy uruchomieniu programu
    i s one zdefiniowane przez ISO C jako: zaokrglanie do najbliszej,
    wszystkie  wyjtki wyzerowane i tryb nieprzerywany (kontynuacja w
    przypadku wystpienia wyjtku).

    Funkcja fegetenv zachowuje aktualne rodowisko zmiennoprzecinkowe w
    obiekcie *envp.

    Funkcja  feholdexcept robi to samo, a nastpnie zeruje wszystkie
    znaczniki wyjtkow i ustawia tryb nieprzerywany (kontynuacja w przypadku
    wystpienia wyjtku), o ile to moliwe. Zwraca zero, gdy si powiedzie.

    Funkcja fesetenv odtwarza rodowisko zmiennoprzecinkowe z obiektu *envp.
    Obiekt ten musi by znany jako poprawny, np. jako wynik wywolania
    fegetenv lub feholdexcept lub jako rowny FE_DFL_ENV. To wywolanie nie
    zglasza wyjtkow.

    Funkcja feupdateenv instaluje rodowisko zmiennoprzecinkowe odwzorowane
    w obiekcie *envp, poza tym, e aktualnie zgloszone wyjtki nie s
    zerowane. Po jej wywolaniu, zgloszone wyjtki bd bitowym OR tych
    zgloszonych wczeniej oraz zawartych w *envp. Jak poprzednio, obiekt
    *envp musi by znany jako poprawny.

SZCZEG'O/LY GNU

    O ile to moliwe, biblioteka GNU C definiuje makro FE_NOMASK_ENV
    odwzorowujce rodowisko, w ktorym kade zgloszenie wyjtku powoduje
    wystpienie pulapki. Mona sprawdza warto tego makra za pomoc #ifdef.
    Jest ono zdefiniowane jedynie, gdy zdefiniowane jest _GNU_SOURCE.
    Standard C99 nie okrela sposobu ustawiania poszczegolnych bitow w masce
    zmiennoprzecinkowej, np. aby przechwytywa tylko wybrane znaczniki.
    glibc 2.2 bdzie obslugiwa funkcje feenableexcept i fedisableexcept
    ustawiajce  wybrane  znaczniki zmiennoprzecinkowe oraz fegetexcept
    odpytujc o stan.

    int feenableexcept (int excepts);
    int fedisableexcept (int excepts);
    int fegetexcept (void);

    Funkcje feenableexcept i fedisableexcept wlczaj (wylczaj) pulapkowanie
    poszczegolnych  wyjtkow  odwzorowanych w przez excepts i zwracaj
    poprzednie ustawienie pulapkowania wyjtkow, jeli si powiod, a -1 w
    pozostalych  przypadkach.  Funkcja  fegetexcept  zwraca  aktualne
    ustawienie pulapkowania wyjtkow.

ZGODNE Z

    IEC 60559 (IEC 559:1989), ANSI/IEEE 854, ISO C99 (ISO/IEC 9899:1999).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.