Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    fflush - wypronienie buforow strumienia

SK/LADNIA

    #include <stdio.h>

    int fflush(FILE *stream);

OPIS

    Funkcja fflush wymusza zapis wszystkich buforowanych danych dla danego
    strumienia wyjciowego stream poprzez podlegl strumieniowi  funkcj
    zapisu. Stan strumienia nie jest zmieniany, jest on nadal otwarty.

    Jeli argument stream jest rowny NULL, fflush wypronia wszystkie otwarte
    strumienie wyjciowe. Informacje o nieblokujcym odpowiedniku znajduj si
    w unlocked_stdio(3).

WARTO ZWRACANA

    Jeli funkcja zakoczyla si pomylnie zwracane jest 0. W przeciwnym
    przypadku zwracana jest warto EOF, a zmienna globalna errno przyjmuje
    warto okrelajc rodzaj bldu.

B/LDY

    EBADF Strumie stream nie jest otwarty lub nie jest otwarty do zapisu.

    Funkcja fflush() moe take zawie i ustawi warto errno na dowolny bld
    wymieniony w opisie funkcji write(2).

UWAGI

    Naley zauway, e fflush opronia jedynie bufory w przestrzeni uytkownika
    obslugiwane przez bibliotek C. Aby upewni si, e dane zostaly fizycznie
    zapisane na dysku, naley zrzuci rownie bufory jdra, np. za pomoc
    sync(2) lub fsync(2).

ZGODNE Z

    Funkcja fflush() jest zgodna ze standardem ANSI X3.159-1989 (``ANSI
    C'').

ZOBACZ TAKE

    fsync(2),  sync(2),  write(2),  fclose(3),  fopen(3),  setbuf(3),
    unlocked_stdio(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.